Det viktigste i livet skal være det viktigste i politikken

Eldreomsorg: Det viktigste i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse, skriver Kjell Idar Juvik i Helgetanker. Her får beboer Jorid Lauvås på Mjølan omsorgsbolig,  hjelp av studentene f.v. Madeleine Thomassen, Mia Løvheim og Maja Bratland til å få varene på rett plass. Foto: Øyvind Bratt

Eldreomsorg: Det viktigste i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse, skriver Kjell Idar Juvik i Helgetanker. Her får beboer Jorid Lauvås på Mjølan omsorgsbolig, hjelp av studentene f.v. Madeleine Thomassen, Mia Løvheim og Maja Bratland til å få varene på rett plass. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

HELGETANKERÅ legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Arbeiderpartiet skal sørge for et taktskifte for eldre.

Vi blir vesentlig flere eldre i tiårene fremover, i 2030 vil om lag hver tredje innbygger i Norge være over 60 år, og antall heltidpensjonister vil øke med om lag 360.000. Dette vil gi nye utfordringer for samfunnet men også nye muligheter.

Eldre er en stadig mer mangfoldig gruppe, og omsorgstilbudet må speile dette. Vår eldreomsorg legger stor vekt på tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre. Alderdom handler om mye mer enn sykdom!

Eldre er en stor ressurs. De jobber frivillig både hjemmet, i familien og i lag og foreninger. Vi er nok mange som har gleden av å ha besteforeldre som bidrar til at hjulene går rundt med barnepass og annen hjelp.

Mange partier prater varmt for en god eldreomsorg, men ikke alle partier har råd til en god eldreomsorg. Knapt på noe område blir skillet mellom velferd og skattekutt klarere enn her.

Som kommunepolitikker i mange år og ordfører i 8 år, vet jeg hvor viktig det er med en regjering som prioriterer økt velferd med økte midler til kommunene.

En mer rettferdig pensjon

Noe av det første vi skal gjøre etter høstens valg er å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakerne. Dette vil gi en mer rettferdig pensjon.

De tre siste årene har vi hatt en situasjon hvor pensjonistene har opplevd reallønnsnedgang, også i de årene hvor arbeidstakerne har hatt en beskjeden reallønnsvekst. Vi må erkjenne at en fast justeringsfaktor har hatt uheldige virkninger, og dette kan være med på å sette tilliten til pensjonsforliket i fare. Med Arbeiderpartiets forslag vil pensjonistene aldri mer går i minus når lønnstakere får pluss.

H/Frp har sittet stille i fire år, ikke fremmet ett konkret forslag og vendt ryggen til vårt forslag for en rettferdig regulering av pensjoner. Høyre og Frp svikter de eldre ved å prioritere skattekutt.

Trygg eldreomsorg

Arbeiderpartiets løfte er å gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Og det viktigst i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse. Arbeiderpartiet prioriterer trygg omsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før

Eldre vil bestemme over eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre kan bo trygt og lenger hjemme i egen bolig. Derfor styrker vi de hjemmebaserte tjenestene og satser stort på velferdsteknologi. Vi vil også gjennomgå tilskuddsordningene til Husbanken med mål om at tilskudd skal være mer fleksible, gis til flere typer botilbud og til tilpassing av boliger for eldre.

For mange må i dag vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en reform for økt kvalitet.

Å investere i de ansatte er det aller viktigste for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi vil ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger, og investere mer i de ansattes kompetanse.

Vi vil øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025. Behovet er størst for sykepleiere og helsefagarbeidere. Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring. Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær.

Ny teknologi kan hjelpe flere eldre leve gode liv og bo trygt hjemme. Brukerne må spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en ny «Velferdsteknologiordning» i størrelsesorden en milliard kroner over fire år. Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.

Vi vil øke antallet studieplasser og lærlingeplasser. For å gjøre omsorgen bedre trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen. Arbeiderpartiet vil derfor øke antall studieplasser betydelig. Vi vil også innføre krav til kommunene om to lærlingeplasser pr. 1000 innbyggere. Dette vil gi mange, nye lærlingeplasser innen omsorgsektoren.

Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene må settes i stand til å bygge både nytt og til å utbedre eksisterende tilbud. Vi vil derfor sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det er summen av tilbudet som avgjør om alle eldre får en omsorg av god kvalitet.

Arbeiderpartiet vil styrke demensomsorgen ved å fullføre opptrappingen av dagaktivitetstilbudet for demente, satse på demensteam. Vi vil styrke støtten til pårørende og kunnskapen blant de ansatte i tjenesten om demens, og øke støtten til forskningen på demens og Alzheimers.

En aktiv alderdom

God eldrepolitikk er en helhet. Vi må sikre våre eldre en rettferdig inntekt, trygg omsorg og muligheten til å være aktive hele livet..

Arbeiderpartiets plan for en aktiv alderdom inneholder seks hovedmål:

Skape et arbeidsliv med plass for eldre arbeidstakere

Sørge for at eldre får delta i beslutninger og bli hørt i saker som angår dem.

Forebygging og god folkehelse for eldre.

Gi eldre mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og fellesskap.

Styrke frivilligheten og gi bedre hjelp og tilrettelegging for pårørende.

Gi eldre muligheten til å lære hele livet.

Endringer skjer stadig raskere, og vi har derfor et større behov for påfyll av ny kompetanse, både i arbeidslivet og ellers. Arbeiderpartiet vil sikre at også eldre kan ta del i dette,

Vi vet at mange eldre ikke henger med i vår digitale hverdag. I Arbeiderpartiets eldreråd omtaler de dette som et digitalt utenforskap. Det vil vi gjøre noe med, og inviterer til et bredt samarbeid for å gi de eldre digital opplæring. Denne kunnskapen vil også gi nye muligheter for bruk av velferdsteknologien som kommer for fullt.

Kulturopplevelser er en viktig del av et godt liv for mange eldre. Arbeiderpartiet vil sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter. Et konkret tiltak er å gjeninnføre tilskuddet til «Den kulturelle spaserstokken» som Frp og Høyre avskaffet. En ordning som vil sikre eldre over hele landet kunstneriske og kulturelle opplevelser de ellers går glipp av.

Mer aktivitet og fellesskap, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringens eldrereform, mens noe av det første hun gjorde som regjeringssjef var å kvitte seg med «den kulturelle spaserstokken» - en ordning som gjennom flere år hadde gitt eldre mennesker flotte kulturopplevelser. Reaksjonene på denne smålige handlingen var massiv. Protestene haglet og kom fra hele landet, særlig fra de eldre selv.

I eldrepolitikken ser vi tydelig hva som står på spill ved dette valget.

Kjell-Idar Juvik

Vararepresentant til Stortinget, Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags