Gå til sidens hovedinnhold

Helse nord: – Dette er alvorlig

Helse Nords administrerende direktør Cecilie Daae velger, i likhet med Helgelandssykehusets direktør å kommentere Helsetilsynets rapport på e-post, uten å stille til intervju eller svare på spørsmål.

Den foreløpige rapporten påpeker at gjennomgangen knyttet til den første stansen i tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen 10. januar er mangelfull. Helgelandssykehuset får støtte i at det var rett midlertidig å flytte planlagte operasjoner i januar for å sjekke bekymringsfulle krefttall, men gjennomgangen initiert av Helse nord beskrives som mangelfull.

Les også

Fagsjef Ida Bukholm: – Jeg reagerer på at også den eksterne ekspertisen i faggruppa har tilknytning til sykehuset i Sandnessjøen, og at jeg ikke fikk vite det før etterpå

Les også

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

Dette orienterte Rana Blad om spesielt at vi ønsket kommentar på da vi kontaktet Helse nord og ba om et intervju. I tilbakemeldinga kommenterer Helse Nords toppsjef Cecilie Daae slik på Helsetilsynets vurderinger knyttet til de to dagene Helse Nords faggruppe brukte på å konkludere med «ingen grunn til uro»:

– Etter en felles gjennomgang der fagfolk fra Helgelandssykehuset, inkludert daværende fagsjef i Helgelandssykehuset, UNN og Helse nord deltok, ble det konkludert med at operasjonene kunne komme i gang igjen. Basert på den kunnskapen man hadde da, ble beslutningen tatt. Samtidig var det enighet om at det var helt nødvendig med en mer grundig og helhetlig gjennomgang. Konklusjonen var altså todelt: Gjenåpne, men å foreta en grundigere gjennomgang, slik som også har blitt gjort.

Les også

Hendelsene/dødsfall ble ikke varslet til politi eller Helsetilsynet av ansatte i Sandnessjøen. Knyttes til lokaliseringskrangelen

Det hører med til historien at Helgelandssykehuset opplyste til Rana Blad søndag 12. januar da det ble kjent at tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen midlertidig var flyttet til enheten i Mo i Rana, at krefttallene skulle gjennomgås av eksterne fageksperter. Resultatet av dette var beregnet å ta noe tid, til mars-april 2020. I stedet satte Helse nord ned sin egen faggruppe for å svare på de sterke reaksjonene som oppsto sør for Korgfjellet, på det som var ment som en midlertidig stans.

For øvrig kommenterer Helse Nords administrerende direktør Cecilie Daae Helsetilsynets rapport slik:

– Helsetilsynet har gjort et grundig arbeid som påpeker konkrete områder for forbedring. Helgelandssykehuset er godt i gang med arbeidet for å oppfylle det som Helsetilsynet forventer av krav til kvalitet, pasientsikkerhet og styring i spesialisthelsetjenesten – krav satt i lov og forskrift.

Les også

Hulda Gunnlaugsdottir om Helsetilsynets rapport: – Jeg er øverste leder. Det er mitt ansvar. Vi har ikke vært gode nok

Slik Helse nord leser den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet, understrekes helseforetakets rolle og ansvar, samt betydningen av å ha fungerende systemer for kvalitets- og forbedringsarbeid.

– Rapporten påpeker at mange faktorer har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, eksempelvis samarbeidsrelasjoner, utvikling av trygg meldekultur og arbeidsmiljø. Helsetilsynet er tydelige på at interne faglige konflikter kan påvirke pasientsikkerheten der dette blir stående over tid. Dette er alvorlig. At Helsetilsynet er så tydelige i sin foreløpige rapport om dette, mener vi kan øke bevisstheten om betydningen av gode samarbeidsrelasjoner, også for kvalitet og pasientsikkerhet. Økt bevissthet kan bidra til forbedringer, skriver administrerende direktør Cecilie Daae.

Det regionale helseforetakets rolle er også godt beskrevet med henvisning til lovverket der det regionale helseforetaket har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt forsvarlige spesialisthelsetjenester.

– I dette ligger et særlig ansvar for å organisere og samordne virksomhetene man har som eier. Også de regionale helseforetakene forutsettes å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere i tråd med bestemmelsene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, men på et mer overordnet nivå og for å påse at sørge-for-ansvaret blir ivaretatt, skriver Cecilie Daae i sin kommentar.

Dette er saken

2020

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld, 31. august, informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkalles styret i Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen (nå statsforvalteren) som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 3. og 4. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • Sakene blir på grunn av publiseringen i Rana Blad meldt Helsetilsynet som varsler at de ser alvorlig på saken, før den ellers ville blitt forelagt fagkollegiet internt i Helgelandssykehuset.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober. Det er foreløpig rapport etter dette tilsynet som ble sendt de involverte i går kveld.

For øvrig:

 • 24. august kommer det fram at et eksternt PR-byrå fått tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon. Det er Helgelandssykehuset som har gitt dem tilgang.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjør administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag, og gir sin støtte til avgjørelsen.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at Ida Bukholm har sagt opp sin stilling som fagsjef.
 • Samme kveld sier fagsjef Ida Bukholm i Helgelandssykehuset til Rana Blad at hun har trukket oppsigelsen fordi Helgelandssykehusets foretaksledelse ikke har overholdt avtalen om å fortelle bakgrunnen for oppsigelsen, nemlig en e-post fagsjefen har sendt til Helsetilsynets fagsjef datert 16. september knyttet til det pågående tilsynet. Denne har Bjørn Øglænd i Helsetilsynet bekreftet er relevant informasjon, men som foretaksledelsen i Helgelandssykehuset reagerer på fordi de ikke var informert.
 • 18. desember 2020 inngår partene en avtale, Bukholm sier hun ikke kan fortsette i jobben når hun ikke har tillit. I oppsigelsestida fratas hun arbeidsplikt, men også muligheten til å gjøre en jobb.
 • Oppsigelsen blir tatt opp med helseministeren som skriftlig spørsmål, av Frps helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

2021:

 • 13. januar gis det innsyn i tarmkreftkirurgirapporten, der alle de tre fagekspertene er står samlet om innholdet og konklusjonene. Denne oversendes Statens Helsetilsyn.
 • 13. januar 2021 får Rana Blad og øvrige media innsyn i fellesrapporten, der det også kommer fram at den eksterne fagrevisjonen nå står samlet om konklusjonene, og at de opprinnelig leverte sin sluttrapport 21. desember 2020, men at fagmiljøet ved helseforetaket ba om å få lese gjennom en gang til og komme med ytterligere tilbakemeldinger.
 • Helse Nord må også tåle kritikk i den rapporten fra den eksterne fagrevisjonen, for ikke å ha fulgt opp nasjonale anbefalinger.
 • 8. juni: Statens Helsetilsyn er klar med sin foreløpige rapport, som blir oversendt involverte parter først.
 • Det stedlige tilsynet og rapporten opplyser ikke det enkelte pasientforløpet, men avgrenser tilsynet til å gjelde Helgelandssykehusets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.