Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord: Flytter all tarmkirurgien midlertidig fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Artikkelen er over 1 år gammel

Ikke før varsler Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at hun stenger midlertidig tarmoperasjoner i Sandnessjøen, så inviterer Helse Nords øverste leder sitt eget styre til midlertidig å flytte all tarmkirurgi fra hele Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø.

Det inkluderer tarmoperasjoner ved sykehuset i Rana, som har kunnet vise til fine tall gjennom hele prosessen.

Det går fram av saksutredninga til torsdagens ekstraordinære styremøte i Helse Nord, som ble sendt ut onsdag ettermiddag. Det ble spekulert i hva Helse Nord ville da de styret i Helgelandssykehuset og administrerende direktør Gunnlaugsdottir ble innkalt til foretaksmøte med tarmkirurgisaken på dagsorden. Det er her Helse Nord har mulighet til å instruere lederen i Helgelandssykehuset. Nå er katta sluppet ut av sekken.

Les også

Dette er vurderingene til Helse Nords toppleder Cecilie Daae for å anbefale midlertidig flytting av tarmkirurgien fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Det administrerende direktør i Helgelandssykehuset i realiteten gjorde, var å flytte operasjoner internt i eget helseforetak, selv om det er geografisk avstand mellom dem. Kirurgene begge steder skulle delta i operasjoner i Mo i Rana, i kjerneteam som ledd i det interne kvalitetsarbeidet som pågår.

Les også

Helse Nord om stansen i tarmoperasjoner i Sandnessjøen: – Vi er holdt orientert, og styret i Helse Nord innkalles til ekstraordinært møte

Statsråd Bent Høie har presisert at Helgelandssykehuset i framtida skal være ett sykehus, på to steder, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Helse Nords styre inviteres til å gjøre følgende vedtak torsdag formiddag:

 • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Da saken var oppe i et ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset mandag, fikk Hulda Gunnlaugsdottir støtte, etter å ha gitt en orientering i en lukket del av styremøte.

Les også

Støtter midlertidig flytting av all tarmkirurgi til sykehuset i Rana etter informasjon i lukket møte: – Hulda har gjort en god avgjørelse

– Det er gjort en riktig beslutning av Hulda, kommenterte flere styremedlemmer. Reaksjonene sør for Korgfjellet, fra ansatte og politisk nivå, har derimot vært kritiske. Avgjørelsen om midlertidig stans i tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen fram til uke 2 neste år, kom like etter at Helsetilsynet hadde vært på stedlig tilsyn, 8. og 9. oktober.

Les også

Gunnlaugsdottir om at all planlagt tarmkirurgi skal utføres i Mo i Rana ut året: – Beslutningen er gjort av meg for å ivareta pasientsikkerheten

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og styreleder Arne Benjaminsen har begge understreket at den midlertidige stansen dreier seg om pasientsikkerhet, og ikke funksjonsfordeling i det framtidige Helgelandssykehuset.

Ordføreren i Vefsn om stengevedtaket: – Strategi, ikke pasientsikkerhet

Helse Nord opplyste til Rana Blad at de er blitt holdt løpende orientert, men øverste administrative leder Cecilie Daae, svarte ikke på spørsmålet om hvordan hun så på avgjørelsen fra Gunnlaugsdottir. Det ble kun informert om at det blir et ekstraordinært styremøte i Helse Nord torsdag formiddag.

Les også

Det er god grunn til å spørre hva to ordførere skulle sitte på av kompetanse og informasjon, som gjør dem bedre skikket til å ta avgjørelser om drifta i sykehuset enn direktøren og styret. Svaret er helt opplagt: Ingen!

Dette har skjedd

 • 31. august 2020 blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Fakta

 • Helgelandssykehusets administrerende direktør har avgjort at alle tarmoperasjoner midlertidig skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, fram til uke 2 i 2021.
 • Det presiseres at dette er en midlertidig løsning.
 • Det skjer i kjølvannet av at ekstern fagrevisjon har uttrykt bekymring knyttet til høy dødelighet 100 dager etter tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2019.
 • Helsetilsynet var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.
 • Samme ettermiddag som avgjørelsen om midlertidig sentralisering av tarmoperasjoner ble kjent 12. oktober, innkalte styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen, til ekstraordinært styremøte.
 • Det har ikke vært utført tarmoperasjoner siden 31. august.

 • Torsdag 15. oktober er styret i Helgelandssykehuset innkalt til foretaksmøte i Helse Nord, som forøvrig også innkaller sitt eget styre til ekstraordinært møte for å holde dem orientert.

 • Før foretaksmøtet er styret i Helse Nord samlet til et ekstraordinært møte, der det nå er kjent at Helse Nords øverste leder anbefaler å stanse all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset, og overføre oppgava til Nordlandssykehuset og UNN.

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.