Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord må sørge for at funksjonen tarmkreftkirurgi snarest flyttes tilbake til HSYK Mo i Rana

Slik jeg ser det er det nå på tide at Helse Nord ivaretar sitt «sørge-for ansvar» og sørger for at pasientene og de pårørende igjen får et trygt og forutsigbart tilbud, der pasientrettigheter kommer i fokus, skriver Børge Hundnes.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vedrørende flyttingen av tarmkreftkirurgien fra HSYK Mo i Rana til NS Bodø.

I slutten av april 2021 stilte styremedlem i Helgelandssykehuset (HSYK), Eva Monica Hestvik, spørsmål om det er noen sammenheng mellom det faktum at HSYK har lavest andel pakkeforløp kreft gjennomført innen standard tid i hele Helse Nord (HN) og at funksjonen tarmkreftkirurgi «midlertidig» ble flyttet fra HSYK Mo i Rana til Nordlandssykehuset (NS) i Bodø i oktober 2020.

Flyttingen fra HSYK til NS ble vedtatt i et foretaksmøte i HN kun en uke etter at administrerende direktør i HSYK, Hulda Gunlaugsdottir, besluttet å flytte denne funksjonen fra HSYK Sandnessjøen (på bakgrunn av de alvorlige avvikene og den høye dødeligheten som ble avdekket der) til HSYK Mo i Rana der denne funksjonen fungerte bedre enn landsgjennomsnittet og bedre enn NS Bodø som funksjonen ble flyttet til.

Som en del av svaret til Eva Monica Hestvik svarer da medisinsk direktør ved HSYK, Fred A. Mürer, at: «- Det er utfordringer knyttet til overføring av pasienter til andre sykehus». Han uttaler videre at: «- Når det gjelder tykktarmskreft kan noe av nedgangen i gjennomført forløpstid i pakkeforløp ligge i en flaskehals grunnet kapasitet ved Nordlandssykehuset, men det vet vi ikke».

Den sjansen er altså ledelsen både i HN og HSYK villige til å ta på vegne av først og fremst pasientene og i andre rekke deres pårørende. Når man vet at tiden er en svært viktig faktor innenfor behandling av kreft, der i teorien hver time kan telle fordi spredningen skjer så fort, er det ikke bare skremmende men også utrolig arrogant at ledelsen i HN med Cecilie Daae som øverste leder, uten noen form for konsekvensutredning velger å flytte funksjonen fra HSYK Mo i Rana (der det ikke var ventetid) til NSS Bodø. Bedre blir det ikke når Cecilie Daae på spørsmål om dette uttaler: «- Det er gode og vanskelige spørsmål som jeg ikke vet om vi kan gi noe svar på nå».

På vegne av pasientene og deres pårørende krever jeg svar på følgende:

1. Kan HN, med Cecilie Daae/ Geir Tollåli/ Renate Larsen i spissen, i ettertid av flyttingen gå god for at dette var den rette løsningen?

2. I tilfelle dere vurderer at det var det rette, kan dere begrunne det faglig med de resultatene som foreligger (herunder ventetid og mulig/ trolig forverring av pasientenes helsetilstand både fysisk og psykisk)? Hvor mange fikk det bedre og hvor mange fikk det verre?

3. I tilfelle dere vurderer at dette ikkevar det rette, hvilken konsekvens ser dere for dere, både i form av muligheten til å flytte funksjonen tilbake til HSYK Mo i Rana og hvordan dere ser deres egen rolle i saken? Vil dere ta konsekvensen av de dårlige resultatene som har blitt oppnådd i etterkant av deres vedtak om flytting og vurdere deres rolle i et fremtidig HN?

4. Hvis det i ettertid av flyttingen og den økende ventetiden i forhold til behandling av tarmkreft viser seg at pasienter har opplevd en forverring og i verste fall en tidligere død, hvordan har HN med ledelsen i spissen vurdert å håndtere dette?

Undertegnede har i flere henvendelser til fagdirektør i HN, Geir Tollåli, bedt om en klargjøring om hva som menes når HN i sitt vedtak om flytting i punkt 8 skriver: «- Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier en tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset». Hva skal til for at «forholdene tilsier det»?

Dette har jeg aldri fått noe klart svar på, men jeg mener nå at tiden er inne for flytting tilbake til HSYK Mo i Rana. Begrunnelsen for dette legger jeg i de gode resultatene HSYK Mo i Rana hadde før flyttingen og de tilsvarende dårlige resultatene (som øket ventetid og lavest andel pakkeforløp i HN) oppnådd i etterkant av flyttingen. Konklusjonen etter at faggruppen, bestående av spesialister fra UNN, St. Olavs og UiO, hadde gjennomgått dokumentasjonen vedrørende tarmkreftkirurgi i HSYK viser at HSYK Sandnessjøen hadde alvorlige avvik og høy dødelighet, mens HSYK Mo i Rana oppnår tilfredsstillende resultater. Det vil forundre meg veldig dersom konklusjonen til Helsetilsynet, etter tilsynet ved HSYK Sandnessjøen, kommer til andre resultater enn faggruppens.

Sett i etterkant av flyttingen er det viktig å få med seg at tre av styremedlemmene i HSYK HF (Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad og Henrik Henriksen) ikke var enige i vedtaket og krevde en protokolltilførsel, der disse seks punktene kom med:

  • 1. Som styremedlem i Helgelandssykehuset mener vi at det ikke det gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset sitt foretak. Det er ingenting som tyder på at tarmkreftkirurgien i Mo i Rana ikke oppfyller nasjonale kvalitetskrav. Flyttingen medfører unødvendige ekstrabelastninger for pasienter og pårørende i en allerede krevende tid.
  • 2. Helgelandssykehuset har ivaretatt sitt «sørge-for ansvar» gjennom en forsvarlig plan som var avtalt med fagmiljøet og som var enstemmig avklart med styret.
  • 3. Helse Nord bidrar med dette til å øke konfliktnivået i Helgelandssykehuset. Det er svært uheldig at Helse Nord uttrykker mistillit til et fagmiljø på denne måten.
  • 4. Styret i Helgelandssykehuset har støttet administrerende direktør på hennes tiltak på midlertidig å flytte kirurgien til Mo i Rana inntil de tiltakene som er planlagt er gjennomført.
  • 5. Helse Nord sin inngripen oppleves som unødvendig og uheldig.
  • 6. Det er meget beklagelig at Helse Nord heller ikke har konsekvensutredet denne beslutningen.

Helse Nords tilsvar på dette var: «– Samlet sett er ikke Helse Nord RHF trygg på at løsningen som nå er besluttet av ledelsen i Helgelandssykehuset i tilstrekkelig grad ivaretar Helse Nord RHFs «sørge-for»-ansvar. Det viktigste i dette ansvaret er å oppfylle pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Dette omfatter å sørge for et trygt og forutsigbart tilbud for pasienter og pårørende».

Slik jeg ser det er det nå på tide at HN ivaretar sitt «sørge-for ansvar» og sørger for at pasientene og de pårørende igjen får et trygt og forutsigbart tilbud, der pasientrettigheter kommer i fokus. HN må derfor sørge for at funksjonen tarmkreftkirurgi snarest flyttes tilbake til HSYK Mo i Rana slik at pasientens rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp oppfylles. Dette punktet har vedtaket i HN om flytting av funksjonen til NS Bodø feilet på, og må derfor umiddelbart omgjøres.

Mo i Rana, 19.05.2021

Børge Hundnes