Det går fram av innspillsbrevet som Helse Nord har gitt til Helsetilsynets foreløpige rapport knyttet til tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, etter stedlig tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen i oktober i fjor. Foreløpig rapport ble offentlig 8. juni, og fristen for å gi tilbakemelding på innholdet, var 1. september.

Bakgrunnen

Helse Nords kommentarer knytter seg til det regionale helseforetakets rolle i tarmkreftkirurgisaken som påpekes av Helsetilsynet i foreløpig rapport. Tarmkreftkirurgisaken startet 10. januar 2020 da foretaksledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig stanset tarmkreftkirugi ved sykehuset i Sandnessjøen på bakgrunn av bekymringsfulle krefttall og dødelighet 100 dager etter operasjon i perioden 2016 til 2019. Helse Nords respons var å sette ned ei faggruppe ledet av egen fagsjef, som etter en kjapp gjennomgang erklærte «ingen grunn til uro» og anbefalte gjenåpning i Sandnessjøen.

– Helsetilsynet har i sin foreløpige vurdering kommet til at Helgelandssykehuset HF ikke har foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i virksomheten i tidsrommet 2016 til og med 2019, og at det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, går det fram av konklusjonen i Helsetilsynets foreløpige rapport.

Men tilsynsmyndigheten vurderer også den første gjennomgangen av pasientforeløpene som ble gjort i januar 2020 initiert av Helse Nord, som mangelfull. Helsetilsynet mener det var forsvarlig midlertidig å stanse tarmkreftkirurgisk aktivitet ved sykehuset i Sandnessjøen i januar 2020 i påvente av en gjennomgang av pasientforløp da det oppsto mistanke om kvalitetsutfordringer ved Sandnessjøen. Videre knyttes hendelser/dødsfall i Sandnessjøen som ikke ble varslet til den pågående lokaliseringskrangelen.

Eierrollen

Helse Nord RHF viser til de formelle rammene som Helseforetakslovens paragraf 16 fastsetter for de regionale helseforetakenes eierstyring, gjennom foretaksmøtet som øverste organ.

– Gjennom de siste tilsynsrapportene har Statens helsetilsyn lagt stor vekt på oppgaven som det regionale helseforetaket har til å innhente nødvendig styringsinformasjon for å sikre at underliggende helseforetak har nødvendige systemer for å fange opp og korrigere svikt i underliggende selvstendige foretak. Helse Nord RHF har merket seg denne presiseringen av eierrollen, og vil legge større vekt på dette i oppfølgingen av helseforetakene. Det er grunnleggende for våre kommentarer, skriver Helse Nords Cecilie Daae.

Tarmkreftkirurgi og robusthet

I sin foreløpige rapport påpeker Helsetilsynet at det er særskilte utfordringer knyttet til tarmkreftkirurgi og at det er innført robusthetskrav som skal bidra til kvalitet og pasientsikkerhet for denne gruppen pasienter. Videre at fagsjefene i helseforetakene i Helse Nord hadde diskutert utfordringene knyttet til robusthetskravene og foreslo i 2017 en kartlegging av hvorvidt virksomhetene tilfredsstilte disse. Det ble besluttet at temaet skulle inngå i en helhetlig kraftplan for Helse Nord.

Helsetilsynet bemerker:

– Det regionale foretaket har ikke tatt initiativ til å vurdree hvorvidt foretakene tilfredsstilte anbefalingene om robusthet for tarmkreftkirurgi. Tema knyttet til kvalitte i tarmkreftkirurgi og hvorvidt robusthetskravene er oppfylt har ikke vært tema i formell systematisk kvalitetsgjennomgang i Helgelandssykehuset og helelr ikke i tilsvareende gjennomganger mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord.

I sin tilbakemelding til Helsetilsynet viser Helse Nord til at det meste av kreftbehandlinga Nord-Norge er funksjonsfordelt gjennom regional kreftplan og at det var besluttet at sykehus som opererte ti eller færre tilfreller av tykktarmskreft i året måtte avstå fra slik behandling. Daae påpeker også overfor Helsetilsynet at SKDE på oppdrag fra fagavdelinga i Helse Nord RHF har gjort en gjennomgang av faktisk operativ kreftbehadnling i Nord-Norge i årene 2013 til 2016.

– Denne gjennomgangen samt Helsedirektoratets robusthetskrav ble presentert for det regionale fagsjefmøtet 23. mars 2018. Etter diskusjon i fagsjefmøtet ble helserforetakene bedt om å vurdere hvorvidt kreftkirurgi i eget foretak er i henhold til anbefalingene til robusthetskravene som er satt nasjonalt, skriver Cecilie Daae.

Helse Nords administrerende direktør viser videre til at det regionale helseforetaket har gjort sentrale kvalitetsparametere kjent for helseforetakene gjennom blant annet fagsjefmøtene.

– De aktuelle resultatene fra Kreftregisteret 2019 ble presentert for helserforetakene i det regionale fagsjefmøtet 6. desember 2019, opplyser hun.

Les også

Når hendelser/dødsfall i Sandnessjøen ikke ble varslet knytter Helsetilsynet det til lokaliseringskrangelen. Slik KPMG også gjorde i varslingssakene: – Det er vanskelig å se at varslene hadde kommet om ikke ressursgruppa foreslo en struktur med ett sykehus

Januar 2020

Det var for øvrig på dette møtet tidligere, og da relativt nyansatt, fagsjef i Helgelandssykehuset Ida Bukholm, ble oppmerksom på kreftallene knyttet til dødelighet 100 dager etter operasjon ved sykehuset i Sandnessjøen for perioden 2016 til 2019. Hun mente bakgrunnen for den høye dødeligheten burde undersøkes før det ble gjennomført flere operasjoner. Tidlig i januar 2020 ble klart at det var planlagt flere tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen. Det utgangspunktet for den midlertidige flyttingen av operasjoner fra sykehuset i Sandnessjøen 10. januar 2020.

– Helse Nord RHF vil i løpet av 2021 sluttføre revisjon av den regionale kreftplanen som et strategisk dokument for videre utvikling av kreftbehandlingen i landsdelen, skriver Helse Nords administrerende direktør til Helsetilsynet før hun kommenterer den konkrete situasjonen som oppsto 12. januar i fjor.

– Helgelandssykehuset HF informerte Helse Nord RHF i notat datert 12. januar 2020 at det var startet en dialog med fagmiljøene om framtidig organisering av tarmkreftkirurgi, opplyser Cecilie Daae.

Hun legger til at det var fagdirektør i Helse Nord RHF som 15. januar 2020 fant det nødvendig å reise til Sandnessjøen for å komme i dialog med kirurgisk avdeling i Sandnessjøen, foretaksledelsen i Helgelandssykehuset HF og det regionale kvalitetsnettverket for tarmkreftkirurgi.

– Det ble ikke presentert noen opplysninger som skapte uro, men samtidig ble det klart at det var nødvendig med en mer grundig gjennomgang basert på pasientjournalopplysninger, skriver Daae til Helsetilsynet. Styret i Helse Nord ba på møtet 20. januar, administrerende direktør følge opp helseforetakenes systematiske arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Flytter tarmkreftkirurgien

Så hopper Daae i tid fram til 12. oktober 2020 da administrerende direktør i Helgelandssykehuset offentliggjorde sin beslutning om midlertidig å flytte alle planlagte tarmkreftoperasjoner fra sykehuset i Sandnessjøen til Mo i Rana.

Helsetilsynet hadde da gjennomført sitt stedlige tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen, 8. og 9. oktober 2020.

Helse Nord var ikke enig i løsningen Helgelandssykehuset valgte, og fikk støtte av sitt eget styre til å gjennomføre.

– Det regionale helseforetaket så behov for å finne en annen midlertidig løsning som sikrer forutsigbarhet for pasienter og pårørende mens arbeidet med videreutvikling av pasientsikkerhet innenfor tarmkreftkirurgiområdet og arbeidsmiljø pågår, forklarer Daae i innspillsbrevet til Helsetilsynet.

15. oktober 2020 vedtok styret i Helse Nord, fulgt opp i foretaksmøte med Helgelandssykehuset samme dag, å flytte tarmkreftkirurgien ut av Helgeland til Nordlandssykehuset Bodø.

Administrererende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae forklarer handlemåten slik overfor Helsetilsynet:

– Samlet sett var Helse Nord RHF ikke trygg på at løsningen som var besluttet av ledelsen i Helgelandssykehuset, i tilstrekkelig grad ivaretar Helse Nords «sørge for»-ansvar. Det viktigste i dette ansvaret er å oppfylle pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Dette omfatter å sørge for et trygt og forutsigbart tilbud for pasienter og pårørende.

Helse Nord opplyser at RHFet legger til grunn at Helgelandssykehuset HF etablerer nødvendig styring og ledelse av den tarmkreftkirurgiske virksomheten. Det påpekes at diskusjonene knyttet til tarmkreftkirurgiområdet «har skapt stor uro som følge av en rekke ulike og uforutsette hendelser over lang tid. Saken preger arbeidsmiljøet, og et anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasientsikkerheten».

Helse Nords øverste administrative leder Cecilie Daae avslutter brevet til Helsetilsynet med å love i enda større grad å sikre nødvendig styring av kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.

Dette er saken

2020

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld, 31. august, informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkalles styret i Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen (nå statsforvalteren) som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 3. og 4. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • Sakene blir på grunn av publiseringen i Rana Blad meldt Helsetilsynet som varsler at de ser alvorlig på saken, før den ellers ville blitt forelagt fagkollegiet internt i Helgelandssykehuset.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober. Det er foreløpig rapport etter dette tilsynet som ble sendt de involverte i går kveld.

For øvrig:

 • 24. august kommer det fram at et eksternt PR-byrå fått tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon. Det er Helgelandssykehuset som har gitt dem tilgang.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjør administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag, og gir sin støtte til avgjørelsen.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at Ida Bukholm har sagt opp sin stilling som fagsjef.
 • Samme kveld sier fagsjef Ida Bukholm i Helgelandssykehuset til Rana Blad at hun har trukket oppsigelsen fordi Helgelandssykehusets foretaksledelse ikke har overholdt avtalen om å fortelle bakgrunnen for oppsigelsen, nemlig en e-post fagsjefen har sendt til Helsetilsynets fagsjef datert 16. september knyttet til det pågående tilsynet. Denne har Bjørn Øglænd i Helsetilsynet bekreftet er relevant informasjon, men som foretaksledelsen i Helgelandssykehuset reagerer på fordi de ikke var informert.
 • 18. desember 2020 inngår partene en avtale, Bukholm sier hun ikke kan fortsette i jobben når hun ikke har tillit. I oppsigelsestida fratas hun arbeidsplikt, men også muligheten til å gjøre en jobb.
 • Oppsigelsen blir tatt opp med helseministeren som skriftlig spørsmål, av Frps helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

2021:

 • 13. januar gis det innsyn i tarmkreftkirurgirapporten, der alle de tre fagekspertene er står samlet om innholdet og konklusjonene. Denne oversendes Statens Helsetilsyn.
 • 13. januar 2021 får Rana Blad og øvrige media innsyn i fellesrapporten, der det også kommer fram at den eksterne fagrevisjonen nå står samlet om konklusjonene, og at de opprinnelig leverte sin sluttrapport 21. desember 2020, men at fagmiljøet ved helseforetaket ba om å få lese gjennom en gang til og komme med ytterligere tilbakemeldinger.
 • Helse Nord må også tåle kritikk i den rapporten fra den eksterne fagrevisjonen, for ikke å ha fulgt opp nasjonale anbefalinger.
 • 8. juni: Statens Helsetilsyn er klar med sin foreløpige rapport, som blir oversendt involverte parter først.
 • Det stedlige tilsynet og rapporten opplyser ikke det enkelte pasientforløpet, men avgrenser tilsynet til å gjelde Helgelandssykehusets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.