Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nords Cecilie Daae: – Det er ikke dårlig dialog mellom meg og administrerende i Helgelandssykehuset. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enige i løsninga som ble etablert

Artikkelen er over 1 år gammel

Administrerende direktør Cecilie Daae avviser spekulasjoner om at det skulle være underliggende motiver bak avgjørelsen om midlertidig flytting av tarmkreftkirugien ut av Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø. – Det er feil, sier hun.

Mandag 12. oktober gikk administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, til det skritt å flytte all tarmkreftkirurgi ut året til sykehuset i Rana, og fikk støtte av sitt styre.

Les også

Støtter midlertidig flytting av all tarmkirurgi til sykehuset i Rana etter informasjon i lukket møte: – Hulda har gjort en god avgjørelse

Onsdag gikk administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, ut med anbefaling om å flytte all tarmkreftkirurgi fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø, og fikk støtte fra sitt styre. Også denne flyttingen skal være midlertidig, men tidshorisonten er mer uklar.

Les også

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

– Kollektiv avstraffelse

Igjen skaper tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset bølger internt i helseforetaket, og i Helse Nord. Mistillit er et ord som flere har brukt med adresse til Helse Nord, og ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har uttalt at de opplever det som nå skjer som «en kollektiv avstraffelse».

Les også

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

– Hvordan reagerer Helse Nord på beskyldningene fra ansatte ved sykehuset i Rana, som mener de utsettes for kollektiv avstraffelse og opplever at de straffes for feil begått ved sykehuset i Sandnessjøen, administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae?

–Vedtaket fra Helse Nord er ikke mistillit til noen. Det er heller ikke avstraffing. Jeg kan forstå at det kan oppleves sånn, men målet med beslutningen er å skape grunnlag for å få til raskere prosesser, samtidig som Helse Nord må sikre at vi ivaretar sørge-for-ansvaret, sier Cecilie Daae og legger til:

– Beslutningen i Helgelandssykehuset om å samle operasjonene i Mo i Rana skapte ikke ro og svarte ikke på mange spørsmål pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig på Helgeland har. Helse Nord må sørge for å ta bort denne usikkerheten, og det gjør vi ved midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø. Det er vårt perspektiv inni dette, sier Cecilie Daae.

Les også

Ansatte og tillitsvalgte ved sykehuset i Rana: – Vi kan ikke tolke dette som annet enn mistillit mot vårt sykehus

Hun ser for seg at et resultat av vedtaket , som nå skaper sterke reaksjoner, vil åpne muligheten for mer rom og tid til gode prosesser mellom fagmiljøene på tarmkreftkirurgiområdet i Helgelandssykehuset.

–Helgelandssykehuset er et sykehus med mange viktige fagområder. Jeg vil understreke at denne saken handler om tarmkreftkirurgien isolert sett, sier Daae og legger til:

– Viktige prosesser er på gang, som krever tid og ressurser, for å lede fram til at Helgelandssykehuset framstår som ett på dette fagområdet. Fagmiljøene er enige om en handlingsplan i form av tolv punkter som skal gjennomføres. Videre skal fagmiljøene i dialog og samarbeid med de eksterne rådgiverne som ventelig også vil gi nye oppgaver som skal løses. De skal også ta opp de foreløpige tilbakemeldingene som Helsetilsynet har gitt. I tillegg har det vært ulike uforutsette hendelser som må håndteres og som har skapt uro og usikkerhet også blant pasienter og pårørende, som jo også skal håndtere en alvorlig sykdomssituasjon. Vi ønsker ikke det skal knyttes noen usikkerhet knyttet til forutsigbarhet når det gjelder behandlingstilbudet og løser det derfor slik i en midlertidig periode.

Les også

Anita Sollie (H) fikk helseministeren i tale etter dagens Helse Nord-vedtak: – Det var ikke til å misforstå at vi ikke er fornøyd

Stansen i januar og nå

– Helse Nord var svært kritisk til prosessen i januar da Helgelandssykehuset stanset tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen for å få tid til å foreta en intern gjennomgang av krefttall som bekymret. Nå oppleves stansen og flyttingen som Helse Nord selv står for, som mer dramatisk og omfattende. Hvordan vil du kommentere det?

– Det er dilemmafylt, dette. Det er ulike hensyn som trekker i ulike retninger. Det har over lang tid vært en krevende situasjon knyttet til denne aktiviteten i Helgelandssykehuset. Vi har gjort våre vurderinger og vektet dette med forutsigbart tilbud til Helgelandssykehusets pasienter og sørge-for-ansvaret til Helse Nord, tyngre her, sier Cecilie Daae og understreker at det dreier seg om en midlertidig stans.

Les også

Fagsjef Ida Bukholm: – Jeg reagerer på at også den eksterne ekspertisen i faggruppa har tilknytning til sykehuset i Sandnessjøen, og at jeg ikke fikk vite det før etterpå

– Når Helgelandssykehusets administrerende direktør orienterte eget styre om at de pågående prosessene tar lenger tid og er mer krevende å få gjennomført enn først forventet, måtte vi gjøre noe for å bidra til det som er en nødvendig prosess. Når Helgelandssykehuset anser seg samlet og klar, som hun uttrykker det, vil det blir gjort ei ny vurdering.

Les også

Hulda Gunnlaugsdottir etter flytting av tarmkreftkirurgi fra Helgeland: – Dette viser at vi må stå sammen

– Når du ber ditt styre i Helse Nord omgjøre en avgjørelse som administrerende direktør i Helgelandssykehuset fattet knappe to-tre dager tidligere, betyr det at det er dårlig kommunikasjon mellom dere?

– Det er ikke dårlig kommunikasjon mellom meg og administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Jeg synes styrelederen og ledelsen i Helgelandssykehuset håndterer et krevende oppdrag på en profesjonell måte. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enig i løsninger som blir etablert. Det var en god og åpen dialog mellom styrelederen i Helgelandssykehuset, styrelederen i Helse Nord RHF, administrerende direktør i Helgelandssykehuset og meg tirsdag kveld, da vi redegjorde for Helse Nords tenkning, som resulterte i vedtaket i Helse Nord-styret torsdag, sier Cecilie Daae.

Les også

Gunnlaugsdottir om at all planlagt tarmkirurgi skal utføres i Mo i Rana ut året: – Beslutningen er gjort av meg for å ivareta pasientsikkerheten

– På alle måter er vi i Helse Nord opptatt av å støtte administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Det er krevende å stå for den daglige driften av helseforetaket og samtidig lede det store og gode prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Det å bidra til å understøtte med det som er ønskelig, er hovedfokus for meg, legger Daae til.

Og henleder oppmerksomheten til at Helse Nord står foran store, tunge driftsmessige investeringer i Helgelandssykehuset i Mo i Rana og i Sandnessjøen og omegn, der hovedsykehuset skal ligge, samt andre deler av virksomheten som inngår i Helgelandssykehuset.

– Det innebærer at hele Helgeland er et satsingsområde for Helse Nord framover, presiserer Daae.

Les også

– Begrepet hovedsykehus må avklares. Det ligger en føring om at dette skal være sykehuset med størst tyngde og bredde i fagfunksjoner

– Men har kommunikasjonen vært god nok i denne konkrete saken, når dere på få dager kommer til helt ulike resultater? Skulle Helgelandssykehusets administrerende direktør ha sjekket ut saken bedre med Helse Nords administrerende direktør før hun flyttet tarmkreftkirurgien fra sykehuset i Sandnessjøen?

– Jeg er nøye på roller og ansvar. Administrerende direktør i Helgelandssykehuset har sitt selvstendige ansvar og sine selvstendige fullmakter. Det samme har jeg. Det at vi har ulike synspunkt er ikke krevende i så henseende, sier Cecilie Daae.

Les også

Helse Nord: Flytter all tarmkirurgien midlertidig fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Om mistillit

– I Helgelandssykehuset uttrykker fagmiljø, tillitsvalgte og ansatte mistillit til Helse Nord. Hva er din reaksjon til det?

– Fra fagmiljøet i Mo i Rana oppfatter jeg det som en klar tilbakemelding som også uttrykker uenighet. Jeg har sagt til Helgelandssykehusets administrerende direktør at jeg kan møte fagmiljøet når som helst for å lytte til deres synspunkter, og nyansere noe av det som framstilles som «underliggende motiver» og «det som egentlig ligger i vedtaket fra RHFet». Slikt skjer best gjennom dialog, sier Daae.

Les også

Tillitsvalgte og fagmiljø ved sykehuset i Rana reagerer med vantro på at Helse Nord vil flytte tarmkirurgien ut av Helgelandssykehuset: – Vi er sjokkert og forbanna

– Fra sykehusansatte, men også politiske miljø hevdes det at vedtaket gjort i Helse Nord bidrar til å øke konfliktnivået i Helgelandssykehuset, snarere enn å minske det. Hvordan ser du på det?

– Det påligger alle et ansvar for å ta konfliktnivået ned, og bruke ressursene på noe konstruktivt. Det kommer ikke av seg selv, det er noe alle må jobbe med. Jeg støtter administrerende direktør i Helgelandssykehuset i innsatsen som gjøres for å bedre arbeidsmiljøet, og forutsetter at fagmiljøet på tarmkreftkirurgiområdet bruker tida konstruktivt på mulighetene som finnes framover.

– Ordføreren i Rana uttrykker mistillit til Helse Nord, hvordan reagerer du på det?

– For meg handler dette om en rent faglig beslutning knyttet til et spesifikt fagområde, så kan folk være enig eller ikke. Vi må skille fag og politikk. Jeg forstår at beslutninger som for eksempel omkring sykehusstruktur, lokalisering innhold i de ulike elementene som skal behandles i konseptfasen har både regional og lokal politisk betydning og interesse. I akkurat denne situasjonen er det Helse Nords overordnede overordnede ansvar for å sørge for ro og forutsigbarhet for en spesiell pasientgruppe som er årsak til at saken ble løftet inn til vårt styre.

Les også

Politisk ledelse i Rana med bekymringsmelding til helseminister Bent Høie: – Helse Nords styreleder skaper usikkerhet når hun snakker om stort og lite akuttsykehus

– Det hevdes fra flere hold at flyttingen av tarmkirurgien «er starten på en nedbygging av sykehuset i Rana». Har Helse Nord slike underliggende motiver?

– Nei, det er feil. Helse Nord har høye ambisjoner for å videreutvikle sykehuset og fagmiljøet på Mo, som i Sandnessjøen og omegn. Det ligger fast i helseminister Bent Høies vedtak om ny sykehusstruktur på Helgeland.

– I den forbindelse stilles det spørsmål ved uttalelser i Helse Nord som «sykehuset med størst tyngde og faglig bredde», og at det i framlegget til saken om «Nye Helgelandssykehuset» på styremøtet 9. oktober ble brukt uttrykk som «der det store sykehuset skal ligge». Statsråden har presisert at hans vedtak dreier seg om to likeverdige akuttsykehus, men ledelsen skal legges til hovedsykehuset. Deler Helse Nord den oppfatningen?

– Dette har vi svart ut tidligere, og jeg forholder meg til svaret styreleder Renate Larsen har gitt til Rana Blad, sier Cecilie Daae og legger til:

– Naturligvis skal statsrådens vedtak følges opp, og det er det vi forholder oss til.

Les også

Renate Larsen i Helse Nord: – Vi har ikke sagt at det skal være et stort og et lite sykehus, men det er føringer om at hovedsykehuset skal ha størst bredde og tyngde på fagfunksjonene

– Er det noe mer du ønsker å legge til?

– Ja, det er et perspektiv jeg er opptatt av. Det snakkes og argumenteres for at det knyttet til tarmkreftkirurgi, dreier seg om få pasienter, at det ikke er stort volum og så videre. Jeg er opptatt av at hver og en pasient er like viktig og skal ha et like godt tilbud uansett. Vi må få til fagdiskusjoner på en god måte, og sikre pasientene best mulige løsninger som er tilpasset nordnorske forhold, der tarmkreftkirurgi er en av dem. Arbeidet med ny regional kreftplan pågår nå, og skal være ferdig til våren. Det vil legge grunnlaget for framtidas organisering.

Les også

– Det er ikke slik at et av dem defineres som et stort akuttsykehus og et som et lite akuttsykehus

Helse Nords vedtak

 • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.

Dette har skjedd

 • 31. august 2020 blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Kommentarer til denne saken