Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nords Cecilie Daae om sluttrapporten knyttet til tarmkreftkirurgi: – Vi tar både kritikk og selvkritikk når det er nødvendig

Helse nord fikk 12. januar sluttrapporten fra eksterne fagekspert som kvalitetskontroll av den kirurgiske behandlingen av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset for perioden 2016 til 2019 – samme dag som den ble oversendt Statens Helsetilsyn. – Vi tar tilbakemeldinga den eksterne faggruppa gir på største alvor, sier administrerende direktør i Cecilie Daae til Rana Blad.

Helse nord har satt seg inn i rapporten så godt det har latt seg gjøre på tida de har hatt til rådighet, men hadde onsdag ikke vært i dialog med Helgelandssykehuset om saken. Administrerende direktør Cecilie Daae har imidlertid merket seg kritikken mot Helse nord.

Helse Nord får kritikk

– Det regionale helseforetaket får kritikk i rapporten. Det går ut på at vi ikke har fulgt opp nasjonale anbefalinger, og at når vi har valgt å opprettholde desentrale tilbud ved de minste sykehusene, har vi ikke gjennomført risikoreduserende tiltak, sier administrerende direktør Cecilie Daae og fortsetter:

–Vi erkjenner at vi ikke har fulgt nasjonale anbefalinger fullt ut for befolkningsstørrelse i sykehusets nedslagsområde, antall operasjoner og antall kirurger som skal gjennomføre denne type inngrep. Vi bor i en langstrakt region og avveier hele tiden forholdet mellom å ha tilbud nært der folk bor, og sentralisere tilbud når vi må.

Les også

Tarmkreftkirurgi-rapporten er klar: Fagekspertene konkluderer med at kvaliteten er vesentlig bedre i Mo i Rana enn i Sandnessjøen – anbefaler at kirurgi for tykktarmskreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse nord av 16. januar 2016 står det: «Følgende strategier og handlingsplaner skal legges til grunn for utvikling av tjenesten» – herunder er opplistet Helsedirektoratets publikasjon «Kreftkirurgi i Norge», der følgende hovedforslag ble gitt:

  • I Norge bør hvert sykehus som behandler tykktarmskreft ha minst 30 operasjoner per år. Det tilsvarer 10 til 15 operasjoner for tykktarmskreft per gastrokirurg per år.
  • Opptaksområdet for sykehuset bør være minimum 100.000 innbyggere.
  • Videre bør spesialist i gastroenterologisk kirurgi operere eller veilede kirurg under utdanning i alle operasjoner for tykktarmskreft. Dette anbefales også i Nasjonalt Handlingsprogram for behandling av pasienter med tykktarms kreft.

Det er også utarbeidet forslag om minstekrav til virksomheten ut fra behovet for tilstrekkelig volum og robusthet, der minste antall spesialist spesialister i gastroenterologisk kirurgi er satt til tre.

Les også

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

Det er disse overordnede føringene den eksterne faggruppa i sin rapport finner at er «bemerkelsesverdig at helseforetak Helse nord ikke allerede har gjennomført en omorganisering av tarmkreftkirurgien på Helgeland slik at den er mer i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet», og reagerer på at det heller ikke er gjort risikoreduserende tiltak når føringene i oppdragsdokumentet ikke er fulgt.

– For å nyansere bildet, har resultater fra medisinske kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer vært lagt fram og diskutert i møte med fagsjefene i regionen. Og det har blitt igangsatt kvalitetsforbedringsarbeid på tarmkreftkirurgiområdet. I de rapportene som nå kommer i forbindelse med Helgelandssykehusets kvalitets- og forbedringsarbeid, blir det klart at det ikke er oppnådd tilstrekkelig, gode resultater, sier Daae.

Tilbakeføring av tarmkreftkirurgien

Den eksterne fagrevisjonen, som har bestått av professor Rolv-Ole Lindsetmo (UNN), overlege, PhD Tore Stornes (St. Olavs i Trondheim) og professor emeritus Arild Nesbakken (Oslo universitetssykehus), har en klar anbefaling om at kirurgi for tykktarmskreft snarest må samles til ett geografisk sted på Helgeland.

Rapporten avdekker avvik ved begge enhetene i Helgelandssykehuset, men konkluderer samtidig med at kreftkirurgien for perioden 2016 til 2019 har vært vesentlig bedre ved sykehuset i Mo i Rana enn i Sandnessjøen. Nå er tarmkreftkirurgien midlertidig flyttet fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø.

Les også

Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset: – Jeg tar rapporten på største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet

– Vil innholdet i rapporten få betydning for eventuell tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset?

– Vi bor i en langstrakt region der nærhet til tjenestene stadig må vurderes opp mot sentralisering når vi må. Faggruppa kommer med en tydelig anbefaling, som vi selvsagt må jobbe videre med, sier administrerende direktør Cecilie Daae.

– Når kan det bli aktuelt å tilbakeføre tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset, og hvor er det aktuelt og legge denne funksjonen?

– Nå blir pasienter med tarmkreft operert ved Nordlandssykehuset Bodø, og det vil fortsette inntil videre. Når Helgelandssykehuset er ferdig med sitt kvalitetsarbeid og kan vise fram resultatene fra det, vil Helse nord gjøre en samlet vurdering av tarmkreftkirurgien ikke bare på Helgeland, men i hele regionen, sier Daae og viser til at Helse nord skal ha klar en regional kreftplan før sommeren.

Les også

Helse Nords Cecilie Daae: – Det er ikke dårlig dialog mellom meg og administrerende i Helgelandssykehuset. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enige i løsninga som ble etablert

Det er nokså nøyaktig ett år siden foretaksledelsen i Helgelandssykehuset stanset all tarmkreftkirurgi midlertidig ved sykehuset i Sandnessjøen for å finne årsaken til de bekymringsfulle krefttallene i nasjonalt kreftregister. Da nedsatte Helse nord ei bredt sammensatt faggruppe ledet av fagsjef Geir Tollåli i Helse nord, som 17. januar konkluderte «ingen grunn til uro» og gjenåpnet tarmkreftkirurgien.

– Var dette en forhastet beslutning?

– Med den kunnskapen vi hadde da, konkluderte vi med at det var riktig å gjenoppta operasjonene. Det var en felles gjennomgang der representanter fra Helse nord, UNN og Helgelandssykehuset deltok. Samtidig som det ble konkludert med å åpne for tarmkreftkirurgi igjen, ble det gjort grep for å få gjennomført en helhetlig gjennomgang, og det er denne som foreligger nå i rapporten fra ekspertgruppa, sier Cecilie Daae.

Les også

Fagsjef Ida Bukholm: – Jeg reagerer på at også den eksterne ekspertisen i faggruppa har tilknytning til sykehuset i Sandnessjøen, og at jeg ikke fikk vite det før etterpå

Enkelte tilhørere opplevde styret i Helse nord som litt «høy og mørk» på de første møtene i januar og februar i fjor, da stansen av operasjoner i Sandnessjøen ble behandlet. Dette kommenterte også tidligere styremedlemmer i Helgelandssykehuset da det i fjor høst kom fram at de eksterne fagekspertene hadde avdekket alvorlige avvik knyttet til operasjoner i Sandnessjøen.

– Er det grunn for Helse nord å ta selvkritikk på det nå?

– Jeg kjenner ikke igjen at Helse nord skal ha vært «høy og mørk», men vi tar både kritikk og selvkritikk vi, når det er nødvendig. Vi erkjenner fullt og helt at vi ikke har fulgt opp de nasjonale retningslinjene, slik faggruppa påpeker, sier Cecilie Daae.

Les også

Styret i Helse nord tar til orientering at kreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen er funnet trygg, men vil vite mer til neste styremøte: – Min bestilling går til ho Hulda

– Vil rapporten og det den eksterne faggruppa har avdekket, få konsekvenser, og så fall hvilke?

– Vi må i dialog med Helgelandssykehuset, som har fått presentert funnene sammen med fagmiljøene i helseforetaket, og som har diskutert innholdet i rapporten på ledernivå. Vi venter også på tilbakemelding fra Helsetilsynet når tilsynet er gjennomført. Med tanke på andre konsekvenser er det for tidlig for meg å uttale noe om det. Jeg fikk rapporten først tirsdag ettermiddag, sier administrerende direktør i Helse nord, Cecilie Daae.

Det har vært en del uro den siste tida knyttet til tidligere fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholms oppsigelse. Fagsjefen har gjennom det siste året holdt fast på at det er grunn til å gjennomgå tarmkreftkirurgien i helseforetaket på Helgeland for perioden 2016 til 2019, og sluttrapporten fra den eksterne faggruppa viser at hun har hatt grunnlag for å holde fast ved dette.

– Er det grunn til å se nærmere på oppsigelsen og bakgrunnen for den?

– Jeg oppfatter dette som en intern sak i Helgelandssykehuset, og vil ikke kommentere det, sier administrerende direktør Cecilie Daae.

Les også

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen om tarmkreftkirurgi: – Vi er orientert

Les også

Ida Bukholm ble fratatt plikt og mulighet til å arbeide fra 18. desember, men får lønn og sluttvederlag: – Uten tillit fra ledelsen, kunne jeg ikke gjøre jobben som fagsjef