Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

Fagsjef Geir Tollåli i Helse Nord opplyser at det regionale helseforetaket er orientert om innholdet i de eksterne rapportene bestilt av administrerende direktør i Helgelandssykehuset for å vurdere tarmkreftkirurgien i helseforetaket i perioden 2016 til 2019. Det skjedde i forrige uke. Samtidig ble Helse Nord orientert om den videre prosessen.

Redegjørelsen fra fagsjefen kommer på e-post, etter at Rana Blad kontaktet Helse Nord med tanke på få et intervju med administrerende direktør Cecilie Daae til den aktuelle situasjonen, knyttet opp mot at Helse Nord selv tok initiativ til en hurtigarbeidende faggruppe i januar.

Holder seg orientert

– Da denne saken ble aktualisert i januar skapte den uro i fagmiljøer i Helgelandssykehuset, og blant pasienter. Det var viktig for Helse Nord RHF å bli orientert om saken, og det ble vi ved at vi fikk en gjennomgang sammen med Helgelandssykehuset. Basert på denne gjennomgangen besluttet administrerende direktør i Helgelandssykehuset å gjenoppta operasjonene, skriver fagsjef Geir Tollåli i sin redegjørelse og fortsetter:

– Konklusjonen i januar baserte seg på den informasjonen man da hadde. Nå har Helgelandssykehuset utført en mer omfattende evaluering i tråd med god praksis for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Les også

En ekstern fagrapport anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana. En annen uttaler: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Nå opplyser fagsjefen at Helse Nord vil holde seg orientert om Helgelandssykehusets videre oppfølging og avvente Fylkeslegens gjennomgang.

– Rapportene gir Helgelandssykehuset et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset. Helse Nord RHF vil holde oss orientert om Helgelandssykehusets videre oppfølging. Helgelandssykehuset har besluttet å følge råd om å melde til Helsetilsynet. Det tar Helse Nord RHF til etterretning, og vi vil avvente Helsetilsynets gjennomgang, sier Tollåli.

Les også

Tarmkirurgisaken i Helgelandssykehuset: – Vi vil allerede nå lage en faglig ledelse på tvers av enhetene, i samråd med fagmiljøene

Tilbakeblikk

På det ekstraordinære styremøtet som Helgelandssykehuset innkalte til tirsdag ettermiddag denne uka, tok både styremedlem Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad og ansattrepresentant for legeforeninga Nils Petter Rundhaug, et tilbakeblikk til situasjonen i januar da tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble midlertidig stanset og pasienter internt flyttet for å få tid til å sjekke årsaken til høy dødelighet 100 dager etter operasjon i Sandnessjøen.

Les også

Styret i Helse Nord tar til orientering at kreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen er funnet trygg, men vil vite mer til neste styremøte: – Min bestilling går til ho Hulda

– Jeg oppfattet i januar da dette ble stengt at fagsjef Ida Bukholm hadde gitt ei anbefaling og administrerende direktør gjorde valget. Så har vi en historie fra et styremøte i Helse Nord der fagsjefen nesten ble latterliggjort for beslutningen. Ut fra det jeg kan se nå var den beslutninga korrekt. Det er to rapporter som konkluderer med det, sa Eva Monica Hestvik på styremøtet i denne uka.

Nils Petter Rundhaug minnet om at han da saken sto på dagsorden til styremøtet i Helgelandssykehuset i januar, bemerket at åpning i Sandnessjøen 17. januar kom påfallende raskt etter stenginga 10. januar.

– Erfaringa jeg har med kvalitetsgjennomgang er at det tar en del tid. Jeg synes også prosessen var spesiell med nokså sterk involvering fra det regionale helseforetaket. Jeg lurer på hvem som sto bak beslutninga om å gjenåpne, hvordan det ble drøftet i gruppa og om det var noen dissens, kommenterte Nils Petter Rundhaug.

Les også

Lege og styremedlem i Helgelandssykehuset etter orientering om tarmkirurgisaken: – Jeg ble lettet da jeg så at de trakk i nødbremsa for å gjøre noe med problemet som var identifisert

Hulda Gunnlaugsdottir var tydelig i sitt svar på at det var hennes ansvar som administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

– Jeg besluttet både å stenge og flytte pasienter, og jeg besluttet å åpne med bakgrunn i arbeidet som var gjort i journalgjennomgangen. Samtidig ville jeg ha en grundig gjennomgang, som vi nå har gjort, svarte Hulda Gunnlaugsdottir.

– Tok tak i saken i januar

Tarmkirurgisaken førte til at også Helse Nord måtte innkalle til ekstraordinært styremøte. Det skjedde mandag 20. januar i år. Eneste sak på dagsorden var å orientere om prosessen i forbindelse med den midlertidige stansen av tarmkreftkirurgiske operasjoner. Her går det fram at Helse Nord inntok en aktiv rolle.

Administrerende direktør Cecilie Daae innledet styremøtet i januar 2020 slik:

– Det er sånn at jeg tiltrådte 13. januar og tok tak i saken umiddelbart. Jeg tok tak i dette arbeidet for å kartlegge saken, kunne vurdere situasjonen og helseforetakets beslutning. Det ble nedsatt et hurtigarbeidende utvalg ledet av fagsjef i Helse Nord Geir Tollåli, orienterte administrerende direktør Cecilie Daae til styret.

Fagsjef Geir Tollåli opplyste så at utvalget møttes i Sandnessjøen 15. og 16. januar, der de gjennomgikk kvalitetsarbeidet ved sykehuset samt tallene og casene for 100 dagers dødelighet etter tarmkreftkirurgi.

– Konklusjonen etter å ha gått gjennom disse data og pasientcasene, er at vi ikke finner grunn til uro over kvaliteten og pasientsikkerheten knyttet til tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen. Vi fikk et godt inntrykk av kvalitetsarbeidet som er blitt satt i gang ved sykehuset i Sandnessjøen fra 2017 og fram til i dag, informerte fagsjef Tollåli til styret i Helse Nord.

Les også

Fagsjef Ida Bukholm: – Jeg reagerer på at også den eksterne ekspertisen i faggruppa har tilknytning til sykehuset i Sandnessjøen, og at jeg ikke fikk vite det før etterpå

Administrerende direktør Cecilie Daae supplerte: – Etter utvalgets oppfatning kan tarmkreftkirurgiske operasjoner i Sandnessjøen fortsette. Geir ga tilsvarende vurdering og anbefaling til meg på fredag (17. januar, journ.anm.). Jeg har hatt tett og god dialog med administrerende direktør i Helgelandssykehuset hele veien. Hun håndterer saken eksternt og internt i løpet av kvelden.

Daae høstet ros og støtte for måten hun hadde håndtert situasjonen på fra styreleder og styremedlemmer.

– Takk Cecilie! Jeg må berømme deg for måten du tok tak i saken umiddelbart da du kom på i forrige uke. Det synes jeg har vært gjort på en god og betryggende måte. (...) Nå er informasjonen på plass, dere har gjort jobben som skal gjøres. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med tanke på å lære av prosessen, uttalte styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Les også

Et tilbakeblikk på spillet om framtidas sykehus. En prosess og flere utredninger til mellom 25 og 30 millioner kroner, synes ikke å bli vektlagt i særlig grad

På møtet orienterer også fagsjef Geir Tollåli om at Helgelandssykehuset ville gjøre en grundigere og mer omfattende gjennomgang av tarmkreftkirurgien i hele Helgelandssykehuset.

Nå foreligger resultatene fra tre eksterne fagmiljø, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. Mandag kunne Rana Blad opplyse at rapportene fra St. Olavs og OUS konkluderer med at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen gir grunn til uro. St. Olavs anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Mo i Rana.

Rana Blad gjør oppmerksom på at setningen over er endret etter publisering. En sammenblanding mellom rapportene og andre dokumenter som vedrører saken gjorde at vi feilaktig skrev at OUS tok stilling til sentralisering av tarmkreftkirurgien til Mo. Dette ble rettet opp med det samme vi ble gjort oppmerksomme på dette.

I sin gjennomgang av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset har de avdekket flere alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019.

Les også

Tarmkreftkirurgisaken: – Helgelandssykehuset vil oversende forholdene til Fylkeslegen

Professor emeritus og overlege Arild Nesbakken ved OUS uttaler i sin rapport at halvparten av alle opererte pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen i den aktuelle perioden, hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for tarmkreft, og definerer 41 prosent som alvorlig. Han mener den høye dødeligheten hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring.

Når Helgelandssykehuset nå går i dialog med Fylkeslegen følger de rådet fra seksjonsoverlege Tore Stornes og overlege Tommy Johansen ved St. Olavs som uttaler i sin rapport «en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten.

Helse Nords administrerende direktør fikk ros for å være raskt ute med å ta styring og kommentere prosessen sist tarmkreftkirurgisaken skapte debatt. Denne gang har hun så langt valgt ikke å kommentere.

Kommentarer til denne saken