Nordland, med Helgeland og Mo i Rana som ledende industrimotor, er det fylket her til lands som bidrar fjerde mest til norsk fastlandseksport. Havbruksnæringen i fylket vårt er også i den nasjonale toppen, og bidrar sterkt og raskt til verdiskapingsvekst.

Samtidig er det verdt å merke seg at Nordland har en bunnplassering innen forskning og utvikling (FoU) i Norge målt i kroner. Dette gjelder både i offentlig og privat sektor, inkludert næringsrettet forskning. Rana ligger ifølge tall fra Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå midt på treet i Nordland.

Mo i Rana har som Norges grønne industrihovedstad likevel og med rette et godt omdømme, handlingskraften her tiltrekker seg både besøkende og blivende. I 2022 kåret NHO og KS Rana til årets vertskapskommune for næringsutvikling, og det kommer stadig nye bedrifter til regionen og etablerer produksjon.

Industriell og teknologisk forskning etableres i mindre grad her, men utføres gjerne andre steder i landet (og i utlandet). For noen måneder siden viste administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole Kolstad overfor Rana Blad til at Mo i Rana har mistet store etableringer grunnet et for tynt fagmiljø innen nærings- og industrirelevant FoU.

I Nord-Sverige foregår det en historisk satsing på grønn industri med en investeringsramme på over 1000 milliarder svenske kroner fordelt på 20 år. Samtidig er Sverige et av de landene i verden som bruker størst andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) på FoU, godt hjulpet av svenske private investorer. Disse forutsetningene mangler vi, og må derfor tenke og handle annerledes. Mer om det straks.

Nærhet og tett samarbeid mellom teknologisk forskning og næringsliv er ofte avgjørende for at bedriftene skal få løst utfordringer og testet konsepter før de går ut på markedet, og nyte godt av økonomisk risikoavlastning.

Teknologisk forskning skaffer oss også internasjonale nettverk som bevisstgjør oss på konkurransen om de beste hodene og de mest avanserte og konkurransedyktige teknologiske løsningene.

Siden etableringen i 2016 har SINTEF Helgeland AS bidratt til økning i FoU-innsatsen på Helgeland med partnere fra hele verden. Sammen har vi utløst over 200 millioner kroner i støtte til teknologiske forskningsprosjekter.

Et par eksempler: I to EU-prosjekter er vi med på den digitale og grønne omstillingen av gruveindustrien. De norske industripartnerne får i størrelsesorden 40 millioner kroner i støtte til internt forsknings- og utviklingsarbeid, på toppen av det arbeidet som FoU-partnerne gjør. Vi jobber også tett med blant annet Alcoa for å resirkulere to biprodukter til salgbare produkter.

Vi satser med et stadig større team, og med på laget har vi 2200 kolleger i SINTEF-konsernet, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Vi skal fortsette å bidra til konkurransekraft i samspillet mellom regional, norsk og internasjonal industri.

Samtidig er norske offentlige ordninger for kompetanse- og teknologiutvikling mellom bedrifter og forskningsmiljøer nå tilbake på samme nivå som i 2010 målt i faste kroner. Vi må også regne med strammere offentlige budsjetter i årene som kommer.

Nordland fylkeskommune skal til neste år legge fram en ny innovasjons- og næringsstrategi. Den bør, som tidligere strategier, ha klare ambisjoner og mål for styrket teknologisk forskning i og for industri og næringsliv.

Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark, la under Arendalsuka fram et konsept sammen med klimastiftelsen Zero om at man fra sentralt hold burde vurdere å satse mer på industriparker som «motorer for raskere grønn omstilling» innen blant annet energi, sirkulærøkonomi, karbonfangst, hydrogen og transport/logistikk.

Tidligere har Rana Utvikling, Kunnskapsparken Helgeland og Mo Industripark tatt opp ideen om et innovasjonssenter på Mo for industriell og anvendt FoU tett på industrien og deres behov.

Som en årsak for Nordlands bunnplassering nevnes gjerne relativt små og spredte FoU-miljøer. Jeg kan av egen erfaring (etter et og et halvt år på Mo) si at det er flere teknologer og forretningsutviklere med spisskompetanse innen industriell FoU her på Helgeland enn nokon skulle tru. Men ja, vi sitter veldig spredt.

Hvis man får til noe på disse to punktene tror jeg det vil kunne bidra til å senke FoU-handicapet ved at: Forskningen samler seg tettere på omstillingsprosessene, og løfter både den opplevde og den reelle konkurranseevnen.

Til sist: Her i fylket bør det satses enda sterkere og mer fokusert på EU og europeisk samarbeid. Dette skyldes både de 95,5 mrd. euro i rammen av Horisont Europa som vi omfattes av og må utnytte, og at norske offentlige budsjetter ikke underbygger ambisjonene om å øke FoU: Med 1,94 prosent er vi det landet i Norden som bruker minst på FoU som andel av BNP. De øvrige nordiske landene ligger i gjennomsnitt på rundt 3 prosent. .Samarbeid med nordiske, europeiske og andre internasjonale partnere bidrar til realitetsorientering om tempo, satsinger og kompetanse utenfor våre lokale, regionale og nasjonale miljøer. Det gir oss som nevnt også uvurderlige nettverk for teknologiutvikling og verdiskaping.

Nordland med Helgeland og Mo i Rana i front har muligheter til å bli ledende innen grønn industriell teknologi. Selv om det blir mindre offentlige midler til å stimulere samvirke mellom industri/næringsliv og forsking, kan vi sammen ta grep for å bevare og styrke langsiktig konkurransekraft.

Oppsummert: Jeg legger til grunn at Nordland fylkeskommunes kommende strategi kommer til å adressere både muligheter og utfordringer - og at den også setter mål for forskningsdrevet innovasjon. I den sammenheng er tankene om Mo Industriparks rolle som motor for raskere grønn omstilling og styrket samarbeid gjennom et innovasjonssenter høyst relevante. Sist, men ikke minst trenger vi systematisk satsing på EUs virkemidler og samarbeid i europeiske konsortier.

#teknologiforetbedresamfunn