Gå til sidens hovedinnhold

Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset om fagrapporten om tarmkreftkirurgi: – Det er viktig å bruke funnene til å bli bedre

Det pågående kvalitetsarbeidet vil svare ut den eksterne faggruppas klare anbefalinger om å sentralisere tarmkreftkirurgien til ett geografisk sted på Helgeland, og avklare om alle akuttpasienter skal behandles på et høyere sykehusnivå.

Det mener administrerende direktør i i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, som etter eget ønske svarer på spørsmål fra Rana Blad skriftlig, via e-post. Bakgrunnen er sluttrapporten til den eksterne faggruppa som har gjennomgått tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, i perioden 2016 til 2019.

Les også

Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset: – Jeg tar rapporten på største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet

Innholdet i den ble gjort offentlig 13. januar 2021, og avdekker at avvik har bidratt til dødsfall:

 • hos to, muligens tre, av 49 opererte i Sandnessjøen og
 • hos to av 105 opererte i Rana.
 • Men det er langt flere avvik fra nasjonale retningslinjer som er avdekket. I Sandnessjøen ble det i halvparten av alle 49 pasienter operert i perioden funnet ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer.

I konklusjonen uttaler fagekspertisen som består av professor Rolv-Ole Lindsetmo (UNN), overlege, PhD Tore Stornes (St. Olavs i Trondheim) og professor emeritus Arild Nesbakken (Oslo universitetssykehus):

– Det er bekymringsfullt når det påvises så hyppige avvik fra nasjonale retningslinjer som vi har funnet ved Sandnessjøen.

Les også

Tarmkreftkirurgi-rapporten er klar: Fagekspertene konkluderer med at kvaliteten er vesentlig bedre i Mo i Rana enn i Sandnessjøen - anbefaler at kirurgi for tykktarmkreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland

De kommer dessuten med en klar anbefaling om at kirurgi for tykktarmkreft snarest må samles til ett geografisk sted på Helgeland. Videre at det etter deres syn, er tryggere for akutt-pasienter å overføres til et høyere sykehusnivå etter umiddelbar stabilisering på lokalsykehuset.

Kvalitetskontrollen av den kirurgiske behandlingen av pasienter med tykktarmskreft ved Helgelandssykehuset omfatter perioden 2016 til 2019.

Les også

Ida Bukholm har stått i blåsten: – Konflikten rundt tarmkreftkirugien har kostet meg mye, men faglig ville jeg gjort det om igjen

– Grunn til uro?

17. januar 2020 er imidlertid en sentral dato i saken. Det var datoen da faggruppa nedsatt av Helse Nord og ledet av fagsjef Geir Tollåli, gjenåpnet tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen og konkluderte "ingen grunn til uro". Det skjedde etter at foretaksledelsen i Helgelandssykehuset 10 . januar midleritidig stanset operasjonene der for å gi seg selv tid til å undersøke bakgrunnen for bekymringsfulle tall i det nasjonale kreftregisteret.

– Innholdet i rapporten bekrefter vel langt på vei at det var riktig midlertidig å stanse tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen 10. januar 2020, men var det riktig å åpne for denne typen operasjoner allerede 17. januar, administrerende direktør i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir?

– Det var riktig å flytte noen pasienter, ut fra den informasjonen man hadde da. Det ble opprettet en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Helse Nord, UNN og Helgelandssykehuset, og man kom fram til at det ikke var grunn til bekymring – derfor ble det åpnet igjen, svarer Gunnlaugsdottir og fortsetter:

– Det har aldri vært tvil om at det var viktig å sette tematikken på dagsorden. Vi er glade for at det nå har blitt gjort en grundig gjennomgang av eksterne eksperter.

Les også

Ett av varslene som er sendt Helsetilsynet knyttet til dødelighet innen 100 dager har skjedd i år – etter at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet igjen

Opererte etter 17. januar 2020

Direktøren i helseforetaket på Helgeland vil ikke svare på spørsmål om antall operasjoner, om det har skjedd dødsfall ved enhetene i Sandnessjøen og/eller Mo i Rana etter 17. januar 2020, eller hvor mange enkeltsaker som er meldt i det pågående tilsynet som Statens helsetilsyn utfører.

– Dette kan vi ikke svare på grunnet pasienthensyn, personvernhensyn og det pågående tilsynet, sier hun.

Denne informasjonen kom imidlertid fram på det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord 8. september i fjor, som ble innkalt til i kjølvannet av at Rana Blad 31. august hadde publisert konklusjonene i rapportene fra de eksterne fagekspertene. Det resulterte i at saken og flere enkeltforhold ble varslet Statens Helsetilsyn av Helgelandssykehuset, allerede 3. september.

Les også

En ekstern fagrapport anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana. En annen uttaler: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

På styremøtet orienterte administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae:

– Helgelandssykehuset har gjennomgått alle tarmkreftinngrep etter 17. januar. Det er totalt operert 16 pasienter i Mo i Rana og 12 i Sandnessjøen. Det er registrert ett dødsfall innen 100 dager, og saken er meldt av Helgelandssykehuset til Helsetilsynet.

Ekstraordinært styremøte i Helse Nord: – Riktig å ta avvikene til Fylkesmannen og så videre til Helsetilsynet

Fortsettelsen

Sluttrapporten fra de eksterne fagpersonene påpeker en rekke alvorlige avvik fra nasjonale retningslinjer, blant annet knyttet til melderutiner, obduksjon ved uventet dødsfall, radikal kirurgi, tverrfaglige (MDT)-møter med mer. Og det er avvik som har ført til dødfall.

– Hvordan har dette kunnet pågå så lenge uten at det er tatt tak i?

– Vi har ikke alle svarene nå, men alt som framkommer her skal vi bruke til læring, sier Hulda Gunnlaugsdottier i besvarelsen på e-post.
(Radikal kirurgi er kirurgi som vanligvis er omfattende og kompleks, og blir oftest brukt som helbredende behandling ved aggressiv eller avansert kreft. Den skal gi størst sjanse for at kreften ikke spres ved å fjerne alt det syke vevet eller områder der det er sannsynlig at kreften kan spre seg, journ.anm/kreftlex)

Faggruppa anbefaler sterkt å sentralisere tarmkreftkirurgien til ett sykehus på Helgeland, og den går inn for at øyeblikkelig-hjelp/akuttpasienter skal behandles ved sentralsykehus/regionsykehus, etter å ha blitt stabilisert ved lokalsykehuset.

– Hvordan vil dette bli tatt videre?

– Dette må komme som en følge av det interne kvalitetsarbeidet som nå blir igangsatt sammen med UNN og Nordlandssykehuset, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Les også

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

– Til slutt, når to av tre rapporter allerede sommeren 2020 konkluderte med alvorlige avvik og grunn til bekymring, var det riktig å vente helt til oktober 2020 med midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til sykehuset i Rana?

– Saken ble i høst oversendt Statens Helsetilsyn, som jobber med tilsynssak i den forbindelse. Den samlede sluttrapporten, som kom 8. januar fra de tre eksterne, er en retrospektiv undersøkelse. Det er viktig at Statens helsetilsyn får ferdigstille tilsynsarbeidet, deriblant hva som har vært riktig og ikke riktig, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og legger til:

– Helgelandssykehuset er opptatt av god kvalitet i våre tjenester og vi ser på alt som har skjedd rundt denne saken som læring. Det er derfor viktig å bruke funnene til å bli bedre gjennom det interne kvalitetsarbeidet som er igangsatt.

Les også

Helse Nords Cecilie Daae om sluttrapporten knyttet til tarmkreftkirurgi: – Vi tar både kritikk og selvkritikk når det er nødvendig

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.