Gå til sidens hovedinnhold

Hulda Gunnlaugsdottir om Helsetilsynets rapport: – Jeg er øverste leder. Det er mitt ansvar. Vi har ikke vært gode nok

Helgelandssykehusets administrerende direktør vil ikke kommentere enkeltfunnene i Helsetilsynets foreløpige rapport nå, men uttaler at hun og helseforetaket tar tilbakemeldingene på dypeste alvor.

– Helgelandssykehuset er tilfreds med nå å ha mottatt den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn. Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvor. Helgelandssykehuset kommenterer ikke rapportens enkeltelementer nå, skriver hun i en kommentar til Rana Blad.

Hun hadde ikke anledning til å stille til intervju eller svare på spørsmål. Dette er administrerende direktørs tilbakemelding på helsetilsynets ferske foreløpige rapport som Helgelandssykehuset fikk onsdag kveld.

– Alle som har bidratt med innhold eller blitt intervjuet av helsetilsynet, samt ledere, har fått rapporten. Involverte helsepersonell og andre helsetilsynet hadde samtale med, samt ledelsen, vil få anledning til å uttale seg til rapporten. Helgelandssykehuset vil levere sin samlede tilbakemelding til helsetilsynet, innen tidsfristen 1. september, skriver Gunnlaugsdottir tydelig på:

– Jeg som administrerende direktør er den øverste ansvarlige i sykehuset. Jeg tar ansvar for kritikken som rettes mot oss. Vi har ikke vært gode nok.

Les også

Hendelsene/dødsfall ble ikke varslet til politi eller Helsetilsynet av ansatte i Sandnessjøen. Knyttes til lokaliseringskrangelen

Det opplyses at Helgelandssykehuset jobber kontinuerlig med kvalitet, forbedring og pasientsikkerhet.

– Som et ledd i dette arbeidet ble saken sendt til Helsetilsynet. Vi har kommet godt i gang med arbeidet med å oppfylle det som helsetilsynet forventer av oss. Helgelandssykehuset vil sørge for at tiltakene bidrar til nødvendig og varig justering av kvalitetsarbeidet knyttet til våre pasienter.

Igjen presiserer administrerende direktør at Helgelandssykehuset er ett sykehus, men har vært organisert som tre sykehusenheter.

– Vi er i ferd med å omorganisere oss internt fra tre geografiske sykehus, til ett sykehus med klinisk gjennomgående ledelse. Det vil i praksis si, som et eksempel, at klinikksjef for kirurgisk klinikk har ansvar for all kirurgisk virksomhet, uavhengig av geografi. På samme måte vil alle seks klinikkene ledes, opplyser Gunnlaugsdottir og fortsetter:

– Den nye organiseringen trer i kraft 23. august. Prosjektleder for den nye organiseringen er på plass og klinikksjefer er konstituerte. Det jobbes kontinuerlig gjennom dette året, trolig også neste år, for å forme den nye interne strukturen. En omorganisering kan være krevende, men jeg tror det er helt nødvendig for å kunne samle oss, etter noen år med drakamper. Noen internt - men også noen av kampene har foregått rundt oss.

Les også

Rapporten avslører en komplett skandale. Dette må være et skrekkens eksempel på hvordan pasientsikkerhet ikke ivaretas

Administrerende direktør trekker fram at Helgelandssykehuset har mange dyktige fagfolk.

– Vi skal jobbe enda bedre sammen, utvikle oss sammen og nå målsetningene i fellesskap. Til alle nye ledere som er ansatt i senere tid, og alle som måtte komme, stilles det krav om at man skal jobbe for helheten, presiserer Hulda Gunnlaugsdottir.

Dette er saken

2020

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld, 31. august, informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkalles styret i Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen (nå statsforvalteren) som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 3. og 4. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • Sakene blir på grunn av publiseringen i Rana Blad meldt Helsetilsynet som varsler at de ser alvorlig på saken, før den ellers ville blitt forelagt fagkollegiet internt i Helgelandssykehuset.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober. Det er foreløpig rapport etter dette tilsynet som ble sendt de involverte i går kveld.

For øvrig:

 • 24. august kommer det fram at et eksternt PR-byrå fått tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon. Det er Helgelandssykehuset som har gitt dem tilgang.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjør administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag, og gir sin støtte til avgjørelsen.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at Ida Bukholm har sagt opp sin stilling som fagsjef.
 • Samme kveld sier fagsjef Ida Bukholm i Helgelandssykehuset til Rana Blad at hun har trukket oppsigelsen fordi Helgelandssykehusets foretaksledelse ikke har overholdt avtalen om å fortelle bakgrunnen for oppsigelsen, nemlig en e-post fagsjefen har sendt til Helsetilsynets fagsjef datert 16. september knyttet til det pågående tilsynet. Denne har Bjørn Øglænd i Helsetilsynet bekreftet er relevant informasjon, men som foretaksledelsen i Helgelandssykehuset reagerer på fordi de ikke var informert.
 • 18. desember 2020 inngår partene en avtale, Bukholm sier hun ikke kan fortsette i jobben når hun ikke har tillit. I oppsigelsestida fratas hun arbeidsplikt, men også muligheten til å gjøre en jobb.
 • Oppsigelsen blir tatt opp med helseministeren som skriftlig spørsmål, av Frps helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

2021:

 • 13. januar gis det innsyn i tarmkreftkirurgirapporten, der alle de tre fagekspertene er står samlet om innholdet og konklusjonene. Denne oversendes Statens Helsetilsyn.
 • 13. januar 2021 får Rana Blad og øvrige media innsyn i fellesrapporten, der det også kommer fram at den eksterne fagrevisjonen nå står samlet om konklusjonene, og at de opprinnelig leverte sin sluttrapport 21. desember 2020, men at fagmiljøet ved helseforetaket ba om å få lese gjennom en gang til og komme med ytterligere tilbakemeldinger.
 • Helse Nord må også tåle kritikk i den rapporten fra den eksterne fagrevisjonen, for ikke å ha fulgt opp nasjonale anbefalinger.
 • 8. juni: Statens Helsetilsyn er klar med sin foreløpige rapport, som blir oversendt involverte parter først.
 • Det stedlige tilsynet og rapporten opplyser ikke det enkelte pasientforløpet, men avgrenser tilsynet til å gjelde Helgelandssykehusets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.