Sitat fra overordnet del i Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 står det:

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

Mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den på en forsvarlig måte. Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen. De skal få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede helse og læring.

Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensing og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

Fine ord... hvor er samarbeidet og informasjonen som skal gi grunnlag for dagens barn og unge til å kunne gå inn i denne problematikken?

Aldri har større naturinngrep blitt utført her til lands og for den sak skyld over hele verden på grunn av vindkraft.

De store nyhetskanalene og de lokale avisene er blottet for kritisk journalistikk til det industrielle eventyret som blir kalt det «grønne skiftet».

Respekt for naturen, etisk bevissthet, vilje til å ta rede på naturen, hvor er den i alt dette?

Hva er så Innovasjon?

Innovasjon er den viktigste drivkraften bak all konkurranse og økonomisk vekst i et marked.

Når ingen setter spørsmål rundt miljø og miljøregnskap blir innovasjon i dette tilfellet bare et redskap for pengemakta og i dette tilfelle vindkraft industrien.

Det er kanskje ikke så rart at miljøorganisasjoner, natur bevisste og mot røster har kommet til kort.

Penger er makt!

Vindkraftindustrien har stor makt.

Hvem forteller elevene at det foregår et massivt trykk for nedbygging av naturen rett utfor klasserommet?

Hvordan skal vi klare å få de til å være miljøbevisste og gjøre endringer i levesettet, når vi selger ut naturen vår til utlandet, naturen som vi er pliktig å lære at de skal ta vare på?

Hilde Sletten

Vindkraftmotstander