Svar til Beate B Nilsen:

Hva har skjedd siden oktober 2019 og fram til april 2020? På fylkestinget i oktober undertegnet Høyres gruppeleder Beate Bø Nilsen en uttalelse sammen med samtlige partier om at dagens domstolsstruktur måtte opprettholdes. I mellomtiden har regjeringen kommer med forslag om å redusere antall tingretter og jordskifteretter i Nordland. Regjeringen vil legge ned tingrettene i Sandnessjøen og Brønnøysund for å plassere disse under tingretten i Mo i Rana. Nord i fylket vil regjeringen leggen ned tingrettene i Narvik og Sortland og legge de inn under tingretten i Harstad. Det mener Beate Bø Nilsen er et godt forslag. Det er vanskelig å forstå hvorfor Høyres gruppeleder mener at denne sentraliseringen er bra for Nordland befolkning. Men hun er lojal mot sin egen regjering, det skal hun ha. Det er slik vi har lært Nordland Høyre å kjenne, mer opptatt av å skjerme regjeringen enn å kjempe for Nordlands interesser.

Nordland Arbeiderpartiet mener at regjeringens er helt feil. Vi mener det fortsatt må være tingretter i Sandnessjøen og Brønnøysund, og på Sortland og i Narvik. Ja, vi mener at alle dagens tingretter i Nordland har er viktige. De bidrar alle til den nødvendige balansen mellom å ivareta rettssikkerheten og det å opprettholde levende og livskraftige lokalsamfunn. Hva er det vi ser på flere områder hvor det skal sentraliseres, færre og større robuste enheter? Jo det er at de mindre enhetene (i disse tilfelle rettssteder) vil nedprioriteres, og etter hvert kan forsvinne. Da mister befolkningen nærhet til rettslokalene og kommunene viktige kompetansearbeidsplasser. Dette er ikke å male fanden på veggen, mislede – men ett resultat som vi har sett gang på gang! Vi mener derfor at dagens struktur i all hovedsak bør videreføres når det gjelder tingrettene og jordskifterettene.

Hvorfor mener vi dette? Jo fordi:

- Domstolstruktur som sikrer tilstedeværende dømmende myndighet i hele landet vil sikre at domfelte dømmes av likemenn, og gi rettssystemet legitimitet også utenfor de største byene.

- De små domstolene leverer høy kvalitet, og er vel så effektive som de store domstolene.

- Sentralisering av domstolene går ut over innbyggerne. Da dette vil føre til lengre avstander, høyere reisekostnad og mer tidsbruk for både innbyggere og næringsliv. For jordskiftedomstolene betyr det også lengre reisevei for både dommere og ingeniører.

- Advokatkontor i nærheten av domstoler kan bli nedlagt står selv i fare for å selv bli nedlagt.

- Store fagmiljø som et eventuelt argument faller på sin egen urimelighet. I 2020 vet vi at moderne teknologi gjør at en kan holde god kontakt på tross av avstander.

Arbeiderpartiet ønsker at befolkningen i Nordland skal ha god rettssikkerhet i hele fylket, mens Høyre ser ut til å være mest opptatt av å dekke over regjeringens sentralisering!

Mona Nilsen

gruppeleder Aps fylkestingsgruppe