I dag har kretsens innbyggere et dårligere tilbud enn før 2008/09, og kommunen synes fortsatt å holde innbyggere med «godprat» mens mer sentrale kretser prioriteres

Bilde fra Øresvik.

Bilde fra Øresvik.

Av
DEL

LeserbrevÅpent brev til Ordfører i Rødøy kommune

Manglende helse og omsorgstilbud i søndre Rødøy?

Øresvik krets har siden 2008/09 vært i en stort sett sammenhengende, og etter hvert spisset dialog med Rødøy kommune om å få på plass oppegående og lovpålagte helse- og omsorgstjenester og respektable tilbud. Men på tross av både administrative lovnader og to kommunestyrevedtak, er det fortsatt ikke noen kjent kommunal aktivitet som gir håp om forbedringer på en nærmest situasjonen for mange.

Kommunens «stemoderlige» behandling av kretsen, medførte i 2016, en søknad om grensejustering hvor grensejustering av bare Øresvik, etter hvert ble et av fem alternativer. Beklageligvis fikk kretsen oppleve at KMD etter lang tid, tok en selvmotsigende og feig beslutning som oppleves som uforståelig for de fleste. For mange med behov, har det imidlertid kanskje vært verst å oppleve at også nære pårørende og kretsens to kommunestyrerepresentanter, som inderlig godkjenner lokale forhold, ubetinget stilte seg bak kommunens «NEI» til all grensejustering, og dermed falt sine egne i ryggen.

I dag har kretsens innbyggere med et dårligere tilbud enn de hadde før 2008/09, og kommunens vinkling synes fortsatt å være, nå som før, og holde brukere/innbyggere med «godprat», mens mer sentrale kretser prioriteres.

«Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester», i Rødøy kommune ville normalt vært et organ som brukere og pårørende kunne ha benyttet seg av, opp mot kommunens svake – og/eller unnlatte prioriteringer. Men organet er merkverdig nok, etter snart fire år siden vedtak, trolig ikke kjent for kommunens innbyggere. For på hjemmesiden til Rødøy kommune finnes ingen informasjon om opprettelse, mandat, kontaktinformasjon, møtevirksomhet eller hvem som er medlemmer.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10, vedtok Rødøy kommunestyre i 2016 å opprette Brukerrådet. Etter lite transparente, administrative forberedelser, under ledelse av daværende H&O-sjef, og nåværende leder for helsetjenesten, gjennomførte brukerrådet sitt første møte den 31. juli 2017 (ifølge Rødøy kommune er møtets innkalling forsvunnet). Tre faste medlemmer fra tre kretser og et varamedlem (fra en av de tre kretser), deltok på nevnte møte. På Brukerrådets neste møte den 30. sept. 2017, ble rådets eneste varamedlem valgt til leder (ifølge Rødøy kommune er møtereferat forsvunnet).

Mellom sistnevnte møte i sep. 2017 og 22. jan. 2020, tilkjennegir Rødøy kommune og to medlemmer av rådet, at det ikke har vært gjennomført møter i Brukerrådet. Det kan heller ikke dokumenteres at Brukerrådet har engasjert seg, i forhold til å søke kontakt i aktuelle brukere og pårørende miljøer innenfor helse og omsorg. Og langt mindre at rådet har hatt oppe saker som tidligere har fått negativ oppmerksomhet i kommunen.

Denne mildt sagt «passive» holdningen av, og i Brukerrådet, har skjedd til tross for at vedtatte retningslinjer forutsetter kommunal oppfølging/evaluering etter to år. Og også på tross av, at «Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse» (FREPF), i sak 13/2018, gjorde et vedtak som viser at større utfordringer med Brukerrådets funksjon, allerede den gang ble kjent i politiske kretser. Hvordan vedtatte henvendelse til ordfører/politikere ble fulgt opp, har kommunen ikke klart å redegjøre for. I FREPF sine vedtak fra saker 6 og 12/2018, kan det leses at Brukerrådets leder ble gjort kjent med vedtak i FREPF, hvor Brukerrådet oppfordres til å få etablert et kommunalt brukerombud og å foreta en brukerundersøkelse innenfor helsetjenester i kommunen. I kommunens dokumenter for øvrig, finnes ikke spor av oppfølginger fra Brukerrådet.

Uten å her presentere alle relevante opplysninger, er det flere grunner til å stille kritiske spørsmål til brukerrådets medlemmer, enkelte politikere og administrasjon, med tanke på deres manglende og/eller unnfallende handlinger, for å skape et Brukerråd, som fungerer i samsvar med lovverket. Og som i så fall kunne ha vært et representativt Brukerråd, som ivaretar pasienter og brukere sine rettigheter, i forhold til kommunale retningslinjene og helse- og omsorgstjenesteloven.

Som informert og orientert, er det ikke overraskende å registrere, at innbyggere i sin egen «håpløshet», fortsatt ikke klarer å få tilgang til lovpålagte tjenester, fordi kommunen velger å prioritere inntekter og de statlige overføringer til sine mer sentrale tjeneste- og botilbud.

At også nåværende ordfører, i grensejusteringssaken, har hatt sin største og nærmest eneste fokus på å berge overføringspengene per utkantinnbygger, er vel kjent. Tiden vil vise om kommunen velger å endre holdning, til å bruke en god del av sine inntekter og overføringer, på sine oversette og trenerte innbyggere. Men, det vil mye godt være opp til hva dagens ordfører (som i forrige periode også satt i formannskapet), vil påføre sakskartet og også arbeide hardt for.

Ut ifra en del av ovennevnte, er det grunn til å mene at «Rødøy Brukerråd for helse- og omsorgstjenester», ble opprettet for å gi kommunen et «eksternt» alibi for sine dårlige H&O-tjenester i utkantkretsene. At heller ikke nåværende FREPF, synlig viser seg å være opptatt av kommunens tjenestenivå i utkantkretsene, er også påfallende. Spesielt ettersom både leder og nestleder, betimelig ble valgt inn fra Øresvik krets, av et enstemmig kommunestyre.

Kan ordfører svare på om det vil bli foretatt en kommunal gjennomgang av min påpekte anonymisering, mandatet, medlemsutvelgelsen og virksomheten til «Brukerråd for helse- og omsorgstjenester».?

Og for helhetens skyld, også en kommunal gjennomgang av mandatoppfyllelsen til nåværende «Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse»?

Ordføreren har, både før og etter valget, tilkjennegitt en offensiv holdning og gitt klare lovnader om en raskt avklaring vedrørende kjøp av helse- og omsorgstilbud fra Lurøy kommune.

Kan ordfører svare på, når det siden valget, har vært kontakter mellom Rødøy kommune og Lurøy kommune, for å initiere forhandlinger om kjøp av omsorgstjenester og -tilbud, og da først og fremst til Øresvik krets?

Hvilke tjeneste- og botilbud ordfører mener skal inntas i slike interkommunale forhandlinger, er også av vesentlig interesse å få svar på?

Kan ordfører gi tilbakemelding på når det kan forventes reelle forhandlinger, og dernest anslå tidspunkt for kommunal saksbehandling av Lurøy sitt forventede svar til Rødøy?

«Brukerrådet» og «FREPF», er gitt muligheten til kontradiksjon. Brevet er/vil bli forespurt trykt av nærværende aviser. Deres svar vil også bli forespurt trykt i de samme aviser.


Harry Pedersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags