Rovviltforskriften endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i hele landet. Lengre jakttid er et ledd i å effektivisere lisensfellingen for jerv, som fram til nå har startet først 10. september.

– Tap av rein og sau til jerv har vist seg å øke i perioden fra cirka 15. august. Tidligere start på lisensfelling kan derfor ha en tapsreduserende effekt. En lengre jaktsesong kan føre til at en større del av jervekvota blir tatt ut under lisensjakta, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland i en pressemelding.

Tap av sau og rein forårsaket av jerv i nord viser en betydelig økning i tapsutvikling i perioden fra og med ca. 15 august. Ut fra dette vurderes tidligere oppstart med lisensfelling som ett av flere virkemiddel for å nå bestandsmålet og for å få reduserte tapstall for beitedyr forårsaket av jerv.

– For Senterpartiet er det viktig å ha en effektiv lisensfelling. Hurdalsplattformen sier at vi skal ha en mer restriktiv rovviltpolitikk. Det er noe kommuner, ordførere og rovviltnemder har etterspurt i mange år.

Det vises også til at effekten av å utvide fellingsperioden basert på fellinger i september tidligere år er fire til åtte jerv. Dersom man legger gjennomsnittlig antall fellinger av jerv under lisensfelling årlig til grunn (49,4 jerv pr år de siste ti årene) vil et uttak av åtte jerv gi en effektivitetsgevinst på over 16 prosent.

Det er derimot en betydelig økning i effektivitet, og betydelige besparelser med tanke på lidelser og reduksjon av kostnad ved at tilsvarende antall jerv skulle vært tatt ut ved ekstraordinære uttak. Det er ingen indikasjoner på at jerveunger ikke klarer seg alene etter 20. august, til tross for stor forskningsmengde på arten i Skandinavia,