Koronapandemien har endret mye i samfunnet vårt, og mange eldre har opplevd å bli mer alene og mer isolert både hjemme og på institusjon. Når mennesker over 70 år ikke får lov til å møte barnebarn og familie, mister mange kontakt med omverdenen. Flere sier at de frykter isolasjonen mer enn smitten. Nå går vi inn i julehøytiden, hvor mange som har sett fram til fellesskap kanskje vil oppleve ensomhet i stedet. Da må vi skape trygge rammer for besøk og fellesskap.

KrF har vært opptatt av de eldres situasjon under hele korona-pandemien. Når koronasituasjonen og smitteverntiltakene må opprettholdes over lang tid, oppleves konsekvensene av tiltakene for tunge å bære for den enkelte. Også isolasjon kan være helsefarlig.

Derfor vedtok KrF i høst at innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre måtte intensiveres. KrF har tatt til orde for at alle sykehjem og omsorgssentre utarbeider trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er utrolig viktig og en god investering i omsorg og helse.

I budsjettet for neste år er det derfor satt av til sammen 400 millioner kroner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Pengene skal blant annet gå til teknologi mot ensomhet, besøksverter, aktiviteter på sykehjem og spisevenner. Slik vil eldre få noen å spise middag sammen med. Gjennom disse midlene sikrer vi også avlastning for hjemmeboende eldre som tar vare på partneren sin og aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Med disse pengene kan vi intensivere innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre, blant annet styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte.

Flere eldre har gjennom de siste månedene mistet dyrebar tid med familie og venner, stengte dagtilbud eller uteblivende besøk fra frivillige. Det kan ikke bli den nye normalen. Vi trenger alle felleskap og sosial kontakt. Vi trenger familien og nettverket vårt. Det gir trygghet, god helse og det gir livet mening. Derfor er jeg glad for at det i budsjettet er satt av store summer til tiltak som hindrer at ensomhet blant eldre blir en ny pandemi.

Ingelin Noresjø

Nestleder i KrF og stortingskandidat i Nordland

Fauske