I dag står verden overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fattet et klart og tydelig vedtak om hvor NJFF står i debatten rundt vindkraftanlegg i naturen. Kortversjonen er at NJFF ikke ønsker at det skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur, da det bidrar til en nedbygging av viktige leveområder for vilt og fisk, og dermed truer våre jakt- og fiskeinteresser.

For NJFF Nordland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene.

Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk flest. Naturen gir oss rent vann og produserer et overskudd som vi kan høste av gjennom jakt, fiske, bær og sopp. Vi er avhengige av naturen, og vi må ta vare på den for framtidige generasjoner.

FNs naturpanel kom nylig med en rapport som viser utfordringene med tap av natur og biologisk mangfold. Det ropes et alvorlig varsko om vi ikke stanser raseringen av naturen. Vi må unngå alle mulige tiltak som innebærer nedbygging og fragmentering av viktige naturområder. Erfaringene fra landbaserte vindkraftanlegg som er bygd ut viser dessverre at det medfører betydelige inngrep.

Nei til ny landbasert vindkraftutbygging i norsk natur

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leverte i april et forslag om nasjonal ramme for landbasert vindkraft til Olje- og energidepartementet. 13 naturområder er pekt ut som best egnet for videre satsing på landbasert vindkraft. Det medfører et arealbehov på størrelse med 280.000 fotballbaner!

Grensen mellom mest egnet og mindre egnet kan i prinsippet settes mange steder langs aksen av egnethet blant områdene som er analysert. Antall områder som havner over eller under grensen for å være mest egnet, avhenger av hvor mye vekt som legges på forskjellige miljø- og samfunnsinteresser, nettkapasitet og produksjonspotensial. 8 områder som var nærmest grensen til de 13 best egnede områdene, kan være like aktuelle dersom det er ønskelig å øke omfanget av områdene eller eventuelt å bytte ut enkelte områder ved en annen vektlegging av de ulike forholdene. 2 av disse områdene ligger i Nordland – i Salten (Sørfold, Fauske, Saltdal og Bodø) og på Helgeland (Rana, Nesna, Hemnes, Leirfjord, Vefsn, Vevelstad, Hattfjelldal og Grane).

I Nordland er det allerede gitt konsesjon for et stort vindkraftverk på Øyfjellet i Vefsn, det er utbygd på Ånstadblåheia i Sortland og det pågår et prosjekt i Andøy. På Sjonfjellet i Rana og Nesna er det allerede varslet en ny kjempeutbygging på 600 megawatt. Videre vindkraftutbygging innebærer irreversible inngrep, og derfor mener NJFF Nordland at forslaget til nasjonal ramme ikke bør videreføres. Vi ønsker kort og godt ikke flere landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur. Vi mener at de viktige klimautfordringene kan møtes gjennom annen satsing på fornybar energi, uten nye store inngrep i naturen. Norske myndigheter bør legge til rette for satsing på havvind, opprusting av eldre vassdragskonsesjoner og andre fornybare energiformer som eksempelvis solenergi. Det må i langt større grad fokuseres på energisparing og enøktiltak.

To tanker i hodet samtidig

All satsing med gode klimatiltak må ta utgangspunkt i å minimalisere inngrep i norsk natur. Vi må sikre en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget og ivareta hensynet til jakt, fiske og annet friluftsliv. Tap av natur er irreversibelt. Våre politikere og alle som planlegger klimatiltak må velge de mest effektive tiltakene som har minst mulig negative konsekvenser for naturen og naturmangfoldet. Å ta vare på naturmangfoldet gjør oss også bedre rustet til å håndtere framtidens klimapåvirkninger.

De valgene vi gjør i dag avgjør hvilke muligheter eller begrensninger framtidige generasjoner vil møte. Det er et stort, grønt paradoks om vi bygger ned og fragmenterer økosystemer, jakt- og fiskeområder og vakker natur for å produsere fornybar energi.

Rolf Arne Tønseth, Fylkessekretær NJFF Nordland, BODØ