Det legemeldte sykefraværet i Nordland var 6,1 prosent i 3. kvartal 2018. Sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,9 prosent for kvinner i 3. kvartal 2018, og 4,7 prosent for menn. Dette kommer fram i en pressemelding fra Nav.

Østfold, Oppland og Troms ligger rett under Nordland, alle med et legemeldt sykefravær på 6,0 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,5 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,3 prosent i 3. kvartal 2018.

Kun Finnmark har større nedgang i sykefraværet enn Nordland, med en nedgang på 7,8 prosent.

For landet er nedgangen i sykefraværet for kvinner på 0,5 prosent og menn 1,9 prosent, mens nedgangen i Nordland er på 3,0 prosent for kvinner og 6,5 prosent for menn.

– Det er positivt at Nordland har nedgang i sykefraværet, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ytterligere nedgang, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

– Denne jobben må gjøres i samarbeid med den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmeldere. Vi i NAV vil målrette innsatsen mot de virksomheter som har høyest sykefravær.

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

57 dager i Nordland

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2017 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene.

For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 46 dager. Nordland har tredje lengst gjennomsnittlig varighet på 57 dager. Nord-Trøndelag og Vest-Agder har lengre varighet, med henholdsvis 58 og 59 dager. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 35 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

Størst nedgang i Ballangen

Ballangen kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 34,1 prosent.

Bø kommune har fylkets høyeste sykefravær på 8,3 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i Herøy kommune, med 3,4 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,6 prosent, 7,1 prosent, 6,0 prosent og 5,7 prosent.