I 2020 ble det budsjettert med 14 millioner kroner for å bygge ny ambulansestasjon i tilknyting til det tidligere kommunale sykehjemmet som ligger vegg-i-vegg med sykehuset i Rana, og som Helgelandssykehuset i desember i fjor kjøpte av Rana kommune for fem millioner kroner. Det lå til grunn for de opprinnelige planene at ambulansetjenesten skulle forbil i sykehjemmet. Det ble planlagt en svalgang slik at personale kunne gå tørrskodd fra garasjen over til ambulansestasjonen.

Nå har «Nye Helgelandssykehuset» gjennomført egnethetsanalysen og rokadeplanen for Rana, og anbefaler at sykehjemmets sengeroms-arealer benyttes til akkurat sengeroms-arealer.

Det går derfor fram av budsjettdokumentene at det i et framtidsbilde er lite sannsynlig at ambulansen vil bli permanent plassert i det tidligere sykehjemmet. For å få for eksempel den framtidige medisinske sengeposten på ett plan, må både den gamle og den nye delen av sykehjemmet der ambulansestasjonen er i dag, tas i bruk.

– Ny løsning i to plan

Det vises til at dagens sengeposter i øst -og nord fløy, hovedsakling består av flermannsrom, uten bad.

– Særlig Øst-fløya har en uhensiktsmessig planløsning for framtidig aktivitet som er vanskelig å tilpasse. Disse arealene er i egnethetsanalysen merket rød – det vil si at hvis disse sengepostene skal bygges om til dagens- og framtidas standard vil det kreve tung ombygging, opplyses det i budsjettdokumentene.

I investeringsberegningene gjort av Sykehusbygg er dette estimert til 81.000 kroner per kvadratmeter. Hvis de omtalte arealene i sykehjemmet i stedet benyttes til sengeposter krever dette kun lett ombygging estimert til 13.000 kroner per kvadratmeter. Differansen er på 68.800 kroner per kvadratmeter.

Sengearealene i sykehjemmet er 3.500 kvadratmeter. Legges det til grunn, ligger det an til en besparelse på opp mot 240 millioner kroner på å bruke det tidligere sykehjemmet riktig.

– Dette potensialet må man benytte seg av, heter det i saksframlegget som fortsetter:

– På bakgrunn av dette prosjekteres det ny ambulansestasjon på østsiden av legevakta/sykehjemmet der garasjen kan etableres i kjeller med utkjøring til Sportsalleen. Slik kan vi etablere selve stasjonen med stue, kjøkken og overnattingsrom i et plan to, som blir i plan med inngangspartiet til legevakt/sykehjem.

Plan to kan etableres i samme utbygging, eller det kan utsette til et senere tidspunkt som et byggetrinn 2.

Kostnad for garasjedelen er her estimert til 16 millioner kroner, som er litt dyrere enn vestsiden på grunn av mer omfattende grunnarbeid og trapperom.

Med ny ambulansestasjon på plan to, er estimatet 27,5millioner kroner basert på 40.000 kroner per kvadratmeter, som er innenfor normalen.

– Det vil være mest kostnadseffektivt og brukervennlig å bygge ambulansestasjonen ferdig mens man holder på. Det anbefales derfor å slutt-finansiere dette prosjektet med 13,5 millioner kroner for 2022, går det fram av budsjettdokumentene.

Ambulansestasjon Mosjøen: – Uegnet, i dårlig stand og for liten

Også Ambulansestasjonen i Mosjøen, lokalisert i kjelleren til det somatiske sykehuset fra 1961, har utfordringer knyttet til garderobeforhold og hygiene, luftkvalitet og skadedyr. Sovearealene beskrives også som «ikke hensiktsmessige», vaktrom og kjøkken er i samme rom og for lite. Garasjeanlegget er ikke dypt nok for uttak av transport-båre med mer, i følge budsjettsaken til styret i Helgelandssykehuset.

– Samlet sett er stasjonen både uegnet, i dårlig stand og for liten i forhold til behov. Det er gjort grove estimat for å utbedre stasjonen i eksisterende lokaler som beløper seg til beløp mellom 6,5 og 7,5 millioner kroner.

Prehospitalt arbeider også med planer om å gjøre ambulansestasjonen i Mosjøen til et kompetansesenter for sin virksomhet. Dette fordrer ytterligere arealer til undervisning og møtefasiliteter. Kostnader for å imøtekomme dette kommer i tillegg, får styret opplyst.

Alternativet er å bygge ny stasjon på samme tomt etter samme mal som i Rana justert for størrelse. Det er da mulig å utvide stasjonen med lokaler til kompetansesenter, eller legge disse arealene inn i det somatiske sykehuset som vil få ledige arealer.

– Disse løsningene er bedre med tanke på at også andre i denne bygningen da lettere kan gjøre seg nytte av disse møtefasilitetene. På sikt vil det være rimeligere og mer hensiktsmessig å eie fremfor å leie gitt brukbar tomt og så fremt vi har annen bygningsmasse på samme sted, går det fram saksdokumentene som fortsetter:

– Siden tiltaket haster med tanke på arbeidsmiljøkrav finner vi det riktig å starte prosjektering for å se på nye løsninger på egen tomt. Dette arbeidet vil da gå parallelt med konseptfaseutredninger for «Nye Helgelandssykehuset» som kartlegger videre bruk av det somatiske sykehuset i Mosjøen. Det bør derfor settes av midler til prosjektering i 2022 og etablering i 2023.