Karantene for besøkende til Træna: – Den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket vil overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder

Træna i vinterdrakt.

Træna i vinterdrakt.

DEL

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlege Lawrence Rajakumar i Træna kommune søndag 22. mars følgende vedtak etter smittevernloven § 4–1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fra 15. mars.

Vedtakene ligger ute på Træna kommune sin hjemmeside.

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i Norge ilegges karantene i 14 dager etter ankomst. Karantene i dette tilfelle innebærer at i det øyeblikk man ankommer kommunen skal man oppholde seg i hjemmekarantene dersom du disponerer egen bolig. Ved behov har kommunen separate boliger tilgjengelig. For avklaring rundt dette ta kontakt med kommunens sentralbord i det øyeblikk du planlegger å komme til Træna kommune.

2) Vedtaket gjelder per 22.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09.03.20 for fylkene Oslo, Viken, Vestland, Rogaland og Trøndelag. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 13.03.20. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og skal ikke bruke offentlig transport.

Unntak:

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 15.03.20, og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 kl. 18.00, og gjelder i 7 dager jf. Smittevernloven § 4-1, bokstav d.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.


Artikkeltags