I august 2021 valgte Avinor Sweco Norge som byggherreorganisasjon i forbindelse med byggingen av ny lufthavn Mo i Rana

For at Sweco skal kunne begynne med arbeidet for å bygge ny flyplass måtte Rana kommune gi en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette er nå klart.

– Vi innvilger midlertidig dispensasjon på ubestemt tid med vilkår, for å oppføre byggherrerigg, nettstasjon og gjennomføre mindre terrengendring i LNFR1, i tilknytning til utbygging av Mo i Rana lufthavn, Fagerlia med tilhørende tiltak, står det i et brev til Sweco.

Kommunen har satt fjerning av utstyr, samt tilbakeføring av terrenget som et vilkår for dispensasjonen.

– Byggherrerigg og nettstasjon skal fjernes så snart alle arbeider med utbygging av Mo i Rana lufthavn, Fagerlia med tilhørende tiltak er ferdig utført. Terrenget skal tilbakeføres dersom dette ikke blir ivaretatt i forbindelse med arbeidene med adkomsten til flyplassen og gang- og sykkelvei.

Det kom inn en merknad fra en av grunneierne i området. Merknaden var knyttet til grunneiers bruk av området, adkomstveier, samt skepsis til at den midlertidige riggen skulle plasseres i et område der grunneier mener det kan være en verneverdig myr.

Når det gjelder adkomst til eiendommer via den nye tilkomstveien til flyplassen åpnes det for dette, gjennom en dialog mellom grunneier og entreprenør.

– Denne merknaden er i hovedsak knyttet til etablering av ny veitrase i tråd med regulert løsning. Det er ikke en kommentar til selve dispensasjonssøknaden. Vi framhever likevel at adkomst til eiendommer i anleggsperioden blant annet vil være avhengig av hvordan entreprenøren legger opp sine arbeider og hvordan detaljprosjekteringen blir seende ut. Ny tilkomstvei til flyplassen vil kunne benyttes som for tilgang til noen eiendommer. Her må det eventuelt opprettes dialog mellom entreprenør og aktuell grunneier, står det i svaret.

Når det gjelder området det riggen skal stå svarer kommunen at Avinor er ansvarlig for at alle regler følges.

– Tiltaket er enda ikke detaljprosjektert. Og man har ikke landet på endelig løsninger knyttet til byggherreriggen. Men det er klart at Avinor, som byggherre, er ansvarlig og man må selvsagt forholde seg til alt relevant regelverk, herunder forurensningsloven, kulturminneloven med mer, står det i dispensasjonen fra Rana kommune.