Kommunen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket, men nekter sine ansatte å reise ut

Ingen av Trænas ansatte får reise ut av kommunen. Bildet viser bedehuset til frikirkemenigheten på Selvær, som tidligere ble solgt for å bli ny butikk. Før bygget ble solgt måtte det avvigsles fra sin bruk som lokale for kirkelige handlinger. Foto: Helmer Langskjær

Ingen av Trænas ansatte får reise ut av kommunen. Bildet viser bedehuset til frikirkemenigheten på Selvær, som tidligere ble solgt for å bli ny butikk. Før bygget ble solgt måtte det avvigsles fra sin bruk som lokale for kirkelige handlinger. Foto: Helmer Langskjær Foto:

DEL

I Træna kommune har kommuneoverlege Lawrence Rajakumar besluttet at ingen av kommunens ansatte får reise ut av kommunen i nærmeste framtid. Det gjorde han 5. april.

- Alle kommunens ansatte har reiseforbud ut av kommunen frem til 13. april. Dette kan bli forlenget. Bakgrunnen for dette vedtaket om reiseforbud er at den beste måten vi kan unngå at epidemien rammer og lammer kommunen vår, er å iverksette de preventive tiltakene som er mulig å gjennomføre. Organisasjonen er så liten at man i utgangspunktet er svært sårbar, og da er det nødvendig at alle bidrar på de måter vi har mulighet til, opplyser Rajakumar på kommunens hjemmeside.

Ved særskilte behov for reise bes hver enkelt ansatt ta kontakt med nærmeste leder som igjen vil avklare eventuelle unntak fra dette med kommunelegen.

– Det må poengteres at ansatte som ikke overholder ovennevnte reiseforbud ikke vil bli bøtelagt eller vil få annen straff. Men man bes i aller høyeste grad å respektere dette reiseforbudet som en dugnad for å beskytte de sårbare individer som bor i trænasamfunnet.

Træna kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket.

Her er vedtaket:

Rettslig grunnlag til Nødvendighetskravet i §§ 1–5 og 4–1 første ledd.

Grunnet manglende personalressurser i helseetaten for å håndtere COVID-19 smitte, generelt i kommunen og i hovedsak på sykehjemmet, må alle ansatte i kommunen anses som mulig helsepersonale som kan innkalles til arbeide i helseetaten på kort varsel. Reise utenfor kommunen medfører en større risiko for smitte av COVID-19, og øker smittepresset for kommunens innbyggere. I tillegg mister kommunen mulige nødvendige personalressurser til helsesektoren. Det foreligger allerede et nasjonalt reiseforbud for helsepersonale ut av landet, videre frarådes helsepersonell å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport.

Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.


Rettslig grunnlag til medisinskfaglig begrunnelse i § 1–5.

Grunnet sårbarheten på bakgrunn av Træna kommunes lokalisering langt fra fastlandet, og ressurskrevende transportbehov til sykehuset anser vi at preventive tiltak er det beste og mest effektive middelet for å bekjempe COVID-19 pandemien.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet på personalressursene i kommunen generelt og i helse og omsorgstjenesten spesielt.

Rettslig grunnlag til helhetsvurdering i § 1–5.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytteverdien ved det ovennevnte smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe dette medfører for de tiltaket gjelder.

Unntak:

Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser

Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet

Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft

Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)

Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Dette vedtaket erstatter vedtak fattet 29.03.20 oppdatert 01.04.20. Vedtaket har virkning fra 05.04.20 kl. 18.00 og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak fattes.

Artikkeltags