- FOT-rutene inn og ut fra Helgeland, Evenes, og Skagen lufthavn må få flere avganger i neste anbudskonkurranse, krever fylkesrådet i sitt utkast til høringssvar til samferdselsdepartementet. Fylkesrådet mener de kommende FOT-kontraktene må stimulere til en raskest mulig overgang til null- og lavutslippsteknologi, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

- Fylkesrådet forstår at dette gjør det vanskelig å stille absolutte krav om utslippskutt, samtidig bør det offentlige tilrettelegge og stimulere i så sterk grad som mulig til at transportsektoren skal få realisert det grønne skiftet. At man snarest mulig får inn lavutslippsfly inn i flytilbudet, er avgjørende hvis Norge skal nå sine klimamål, da dette er en bransje som har store utslipp i dag, og kortbanenettet er det naturlige stedet å starte, mener fylkesrådet.

Bakgrunnen for saken er at Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommuner i hele Norge til å gi innspill til den anbudskonkurransen som skal lyses ut for ruteopplegget gjeldende fra 1. april 2024.

Fylkesrådets vurderinger og anbefalinger er i hovedsak basert på innspillene fra en høringsrunde vedrørende FOT-rutene som ble gjennomført i Nordland vinteren 2020/2021, men til dels også på tidligere uttalelser og innspill.

Sammenfattet ønsker fylkesrådet at tilbudet ved Skagen styrkes gjennom å øke antallet avganger til både Bodø og Tromsø. Tilbudet mellom Evenes og Bodø ønskes forbedret med flere avganger. På Helgeland trenges en generell styrking av tilbudet, både gjennom flere avganger på de fleste rutene, og ved at avgangstidene på nordgående avganger legger bedre til rette for dagsturer til Bodø eller videreforbindelser fra Bodø. Tilbudet til Andøya og til samtlige flyplasser i Lofoten ønskes opprettholdt på minimum det nivået som har vært gjeldende siden 2017. Samtidig som det generelle tilbudet ønskes styrket, er fylkesrådet altså opptatt av at anbudskonkurransen skal legge til rette for en raskest mulig overgang til lav- og nullutslipps flyginger på FOT-rutene.

Fylkesrådets forslag:

1. Nordland fylkesting mener at utformingen av de kommende FOT-kontraktene må stimulere til en raskest mulig overgang til null- og lavutslippsteknologi i de nye FOT-rutene.

2. Nordland fylkesting mener at krav til landingstid på nordgående morgenfly fra de fire flyplassene på Helgeland til Bodø på hverdager skal endres fra senest klokken 10:00 til senest klokken 08:30, slik det var før 1. april 2017.

3. Nordland fylkesting mener at samtlige ruter til og fra Helgeland som i dag har et frekvenskrav som ligger lavere enn 18 ukentlige avganger, må heves til minimum 18 ukentlige avganger.

4. Nordland fylkesting mener at frekvenskravet mellom Evenes og Bodø må heves fra minimum 12 til minimum 18 ukentlige avganger i begge retninger.

5. Nordland fylkesting mener at flytilbudet mellom Andøya og både Bodø og Tromsø i begge retninger må videreføres på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.

6. Nordland fylkesting mener at frekvenskravet mellom Skagen/Stokmarknes og Bodø må økes fra minimum 18 til minimum 24 ukentlige avganger i begge retninger.

7. Nordland fylkesting mener at frekvenskravet mellom Skagen/Stokmarknes og Tromsø bør økes fra minimum 12 til minimum 18 ukentlige avganger i begge retninger.

8. Nordland fylkesting mener at flytilbudet mellom de tre flyplassene i Lofoten og Bodø i begge retninger må videreføres på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.

9. Nordland fylkesting mener at helikoptertilbudet mellom Værøy og Bodø i begge retninger må videreføres på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.

Høringssvaret skal behandles endelig av fylkestinget under samlingen i Mo i Rana 13.-15. juni