I juni i fjor ble mannen dømt i Rana tingrett for en rekke tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Forut for de nevnte kjøreturene, hadde politiet på bakgrunn av tidligere hendelser knyttet til alkohol og narkotika, gjort et forvaltningsmessig vedtak om å inndra mannens førerkort på grunn av manglende edruelighet.

Mannen har vært uenig i grunnlaget for inndragingen, at den var ugyldig, og mente således at han heller ikke da kan dømmes for kjøring uten gyldig førerkort.

Hålogaland lagmannsrett opprettholdt etter ankesaken i desember i fjor, dommen på 30 dager ubetinget fengsel.

Anket til Høyesterett

Mannen fra Rana anket dommen videre til Høyesterett, hvor ankeutvalget i vår slapp saken gjennom. Nylig avsa Høyesterett dom i saken, der ranværingen ikke gis medhold.

Retten har kommet til at politiet var i sin fulle rett da de tilbakekalte mannens førerrett. Det påpekes at slik tilbakekalling også kan skje selv om det ikke foreligger et straffbart forhold. Eksempelvis kjøring i påvirket tilstand.

Første gang

Høyesterett har ikke tidligere tatt stilling til hva som kreves for å tilbakekalle førerrett på bakgrunn av edruelighet.

Retten har i denne saken kommet til at ikke edruelig nok vil si at misbruket at alkohol eller andre rusmidler skjer i et omfang og regelmessighet som tilsier at han ikke er skikket til å føre motorvogn. Det kreves ikke at alkoholisme eller rusavhengighet dokumenteres i medisinsk forstand. Hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn framheves som grunnlag. Førstvoterende i Høyesterett mener at selv om edruelighetsbegrepet i veitrafikkloven er noe uklart i ytterkantene, vil den foreliggende saken ikke kunne brukes for å fastsette en nedre grense, da dommeren mener kravet til manglende edruelighet uansett er oppfylt i denne saken.

Han viser til at ranamannen flere ganger er dømt blant annet for brudd på narkotikalovgivningen og legemiddelloven. Spesielt trekkes det fram at han de siste to årene før førerretten ble tilbakekalt, ble dømt fire ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen.

– Det gir en klar indikasjon på et vedvarende og aktuelt misbruksmønster som går ut over det sporadiske.