Hemnes arbeiderparti arbeider i disse dager med programmet for neste valgperiode.

Det er et viktig arbeid som skal vedtas på medlemsmøtet 3. desember. Den økonomiske situasjonen er en helt annen i dag enn hva vi hadde for 4 år siden, bl.a. etter at den blå-blå regjeringen har redusert inntektene til Hemnes kommune med ca. 20 milioner kroner, gjennom kutt i kraftoverføringene. Kommunen har de siste årene hatt større utgifter enn inntekter. Vi bruker av sparepengene for å få drifta til å gå rundt. Slik kan det ikke fortsette hvis vi også etter neste valgperiode skal kunne kalle oss Hemnes kommune. Alle er enige om at vi må kutte utgifter, men det er ikke mange som kan peke hvor disse kuttene skal komme.

I tillegg til den økonomiske situasjonen har vi resultatene fra ungdataundersøkelsen som gir oss en pekepinn på at vi har noe å jobbe med for de unges oppvekstvilkår i Hemnes kommune. Unge selv peker på helsesøstertjenesten i kommunen. Det er et godt innspill fra de som kjenner på kroppen hvordan det er å vokse opp i dagens samfunn.

Vi må legge til rette for at unge som har lyst å flytte hjem kan se mulighetene i Hemnes

 

Å bygge gode lokalsamfunn behøver ikke nødvendigvis koste mange penger. I kommunen har vi ildsjeler som gir mange timer av sin fritid for at ungene/ungdommen skal få dyrke fritidsinteressene sine. Det er en fantastisk jobb som gjøres uten en krone i kompensasjon. Alle voksne, med en spesiell oppfordring til foreldre, må være med å støtte opp om tilbudene vi har. Vi må bygge ressurssterke gode foreldregrupper, som støtter opp om barnas/ungdommenes interesser uansett om det er musikk, idrett eller andre interesser. Det tror jeg er viktigere enn mange tenker. Det skaper kontakt og trygghet i lokalsamfunnene, på tvers av aldersgrupper.

Vi må legge til rette for at unge som har lyst å flytte hjem kan se mulighetene i Hemnes. Attraktive byggeklare tomter på alle tettstedene i Hemnes bør prioriteres. For å møte nedgangen i innbyggertallet er det en viktig satsing.

Jeg er opptatt av at vi i den neste valgperioden skal kunne gi alle barn i Hemnes det best mulig faglige og pedagogiske tilbudet i skolene. Vi må ikke låse oss i den strukturen vi har hatt i 40 år. Resten av samfunnet har forandret seg mye på disse årene og vi må også utvikle skolene. Gjennom skolegang og studier må dagens ungdom forberede seg på et arbeidsliv som vil kreve «læring for livet». En av de viktigste kompetansene blir kanskje endringskompetanse? Den økonomiske situasjonen i Hemnes tvinger oss til å se på de strukturelle endringer som kan gjøre driften billigere.

Jeg har ikke tro på å bestille dyre utredninger. Alt etter hva bestillingene er kan vi få utredningen til å gi oss det svaret vi ønsker. Uansett hvilke eksterne vi har bestilt til utredning må vi selv tørre å ta nødvendige avgjørelser som må komme i budsjettene fremover, også de upopulære. Samtidig må vi ta vare på det som er bra med små gjennomsiktige lokalsamfunn. Vi må arbeide sammen for de beste tilbudene til flest mulig.

På en liten skole med få lærere vil dette samarbeidet være begrenset

 

Vi må ville hverandre vel.

Tilgjengelig forskning gir ikke entydige svar på skolestørrelsens betydning for elevenes læring og trivsel. Antall elever, om det er en stor, middels eller stor skole, er også gjenstand for diskusjoner. Først og fremst handler det om lærerens faglige kunnskap og fagdidaktiske kompetanse. Det pekes på relasjonskompetanse og på pedagogiske ressurser som er tilgjengelig, i form av utstyr og undervisningsarenaer. En lærer er ikke ferdig utviklet gjennom grunnutdanningen, den videreutvikles i samarbeid med kollegaer og ledere, og gjennom etter- og videreutdanning.  På en liten skole med få lærere vil dette samarbeidet være begrenset.

Skolen selv viser også til læringsmiljøet, kvaliteten på bygningsmasse og inneklima. Det er faktorer som løftes frem i rapporten fra enhetsleder for skole, som legges frem for oppvekst- og kulturutvalget nå i oktober. Korgen sentralskole har fått sitt løft, og neste er Hemnes sentralskole.

Vi har korte avstander mellom tettstedene Hemnesberget, Finneidfjord, Bjerka og Korgen. Det tar 14 minutter å kjøre fra Finneidfjord skole, forbi Bjerka skole og videre til Korgen sentralskole. Det tar 13 minutter fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. Det er kortere tid enn elever bruker med buss til skolene i mer tettbefolkede områder enn i Hemnes.

Tiden, og økonomien, er moden for å se på alle strukturer i kommunen. Hvilke oppgaver er det vi arbeider med i kommunen? Er det lovpålagte saker eller holder vi på med saker vi ikke må arbeide med?  Noe vi eventuelt kunne ta oss betalt for? Hvordan møter vi behovet for flere sykehjemsplasser og færre barn i skolen? Hvordan er administrasjonen rigget i forhold til antall innbyggere i Hemnes? Hvordan reduserer vi utgiftene?

Hvis medlemmer, innbyggere og velgere vil ha påvirkning inn mot programprosessen i Hemnes arbeiderparti er det nå dere kan være med å komme med innspill.  Programmet blir vedtatt på medlemsmøtet 3. desember, og vil gjelde for valgperioden 2019 – 2023.

Programmet må gi det handlingsrommet som trenges for å sikre at vi også i fremtiden kan gi et godt tjenestetilbud og gode oppvekstvilkår i Hemnes kommune. Men vi må forholde oss til de økonomiske rammene vi har i kommunen.

Fortsatt fin høst til dere alle.

Mette Varem