Korte gjerder løser ingenting. Samtidig kan ikke løsningen være å bygge gjerder gjennom hele Nordland

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREV Et gjerde sør for Mosjøen er bra, men ikke nok. Skal reinpåkjørsler virkelig reduseres, må Bane NOR utvikle flere tiltak i tett dialog med reindriftsnæringa.

Nordlandsbanen er 729 km lang og går gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein. Det er derfor ikke så rart at fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på nettopp denne strekningen. For storsamfunnet går den stort sett parallelt med E6, men for reinen og reindrifta kutter den viktige migrasjonsruter og går rett igjennom viktige vinterbeiter.

Gjennom den siste ukens reinpåkjørsler har et reinbeitedistrikt i Nordland opplevd å miste 128 dyr. De får økonomisk kompensasjon for tapte dyr. Allikevel er det umulig å erstatte verdifulle produksjonsdyr som har lært fra de var kalv hvor de ulike sesongbeitene ligger. I tillegg er det den psykiske påkjenningen for reineierne ved å finne dyrene lemlestet, døde og døende– noe som ikke kan kompenseres i kroner og øre.

For lett å glemme forrige års vinter

Bildene fra sist uke er nesten identiske med bilder fra februar 2016 og nesten hvert år bakover i tid: groteske bilder av blodige jernbaneskinner. Antallet viltpåkjørsler har økt betydelig fra 1990 og til i dag, ifølge en rapport fra NINA om tamreinpåkjørsler.

I april 2016 sa Bane NOR at de skulle vurdere å bygge flere viltgjerder. Da hadde de allerede konkrete erfaringer fra de nyetablerte reingjerdene i Saltdalen/Saltfjellet som reduserte reinpåkjørslene av tog i dette området. Denne ukens medieoverskrifter tegner et bilde av en katastrofe, og likevel er få tiltak satt i verk siden i fjor For storsamfunnet er det like overraskende hvert år, men for reindriften er dette en vedvarende påkjenning – i tillegg opplever de belastningen av at storsamfunnet ikke tar ansvaret og at Bane NOR så langt ikke har prioritert midler til dette. Hvilke andre samfunnsaktører hadde måttet godta at livsgrunnlaget bokstavelig talt blir knust foran øynene sine?

Korte gjerder løser ingenting

Foreløpig er det gjerder som holder reinen fysisk borte fra jernbanen. Erfaringer er at korte gjerder løser ingenting. Samtidig kan ikke løsningen være å bygge gjerder gjennom hele Nordland. Gjerder har dessverre også negative effekter blant annet på annet vilt sin mulighet til å bevege seg på tvers av jernbanelinja. Det er derfor viktig å lytte til reindriftsnæringa for på best mulig måte få bukt med disse tragiske reinpåkjørslene. Som medieoppslag gjennom flere år viser, så er det flere strekninger i dette langstrakte fylket hvor risikoen for reinpåkjørsler er høy.

Kommunikasjonssvikt

Reineierne forteller at når de kontakter Bane NOR for å advare om rein på jernbanen, så blir de møtt av et sentralbord som skal bringe beskjeden videre. Altfor ofte er de usikker på om beskjeden kommer frem, og ofte har ikke lokfører fått beskjeden før det er for sent.

I 2017 bør det være mulig å ta i bruk teknologiske løsninger og varslingssystemer som gir kort responstid fra melding gis fra reineierne (og andre) til lokføreren får melding om rein på linja. Alle reinpåkjørslene den siste uka viser at dagens varslingssystem er for dårlig. Mens det arbeides med å finne varige løsninger som holder reinen unna jernbanelinja, må kommunikasjonen og informasjonsflyten effektiviseres slik at reineierne ikke opplever at deres beskjed ikke når fram til lokføreren.

Komplekse utfordringer

Reindrifta er både en matprodusent og en viktig kulturbærer. Men det er svært utfordrende å drive reindrift i Nordland i dag, på grunn av et mangfold av utfordringer som reindriftsutøverne må håndtere. Dette dreier seg om utilgjengelige vinterbeiter på grunn av isdannelser og dyp snø som følge av ustabilt vinterklima, og rovdyr som gaupe, jerv og kongeørn som lever av rein på vinteren. I tillegg kommer infrastruktur som vei, kraftlinjer og jernbane, samt forstyrrelser fra økt menneskelig aktivitet i utmarka. En ny beiteavtale med Sverige om grenseoverskridende beiting er ennå uavklart og påfører reindrifta ytterligere restriksjoner i forhold til reinens naturlige beitemønster.

Vår forskning fokuserer på å bedre forstå hvordan disse stressfaktorene henger sammen og påvirker reindrifta, og hvordan reindriftas handlingsrom kan økes i stedet for å reduseres.

Styrk dialogen

Det er bra at Bane NOR nå setter i gang med bygging av gjerde på denne strekningen sør for Mosjøen. Men reindriftas utfordringer knyttet til jernbanen løses ikke gjennom dette ene gjerdet. I praksis opplever flere reinbeitedistrikt at deres beitearealer blir redusert på grunn av den store risikoen for påkjørsler. Det er derfor en forutsetning at Bane NOR ser helhetlig på utfordringer langs hele jernbanestrekningen og har tett dialog med reindriftsnæringa i forhold til hvilke tiltak som bør iverksettes, særlig med tanke på lengde på gjerde, og utforming av over- og underganger.

Det er helt avgjørende at Bane NOR nå lytter til reindriftsnæringa for å unngå at den siste ukens tragiske hendelser gjentas år etter år. 

Camilla Risvoll, forsker Nordlandsforskning Aase Kristine Lundberg, forsker Nordlandsforskning Svein Morten Eilertsen, forsker Nordlandsforskning

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken