NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge, men kun ett område i Nordland anbefales

Foto:

I dag overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

DEL
 

-  Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, i en pressemelding

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er basert på et bredt og omfattende samarbeid med en rekke etater og fagmiljøer for å vurdere vindkraftens virkning på samfunn og miljø. Samarbeidet har resultert i et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft.

-  Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.

13 områder


I arbeidet med rammen har NVE gjort en analyse av Norges landareal. Områder som av ulike grunner ikke egner seg for vindkraft, er blitt ekskludert underveis i prosessen. At et område ikke regnes som egnet, kan bero på så ulike faktorer som manglende mulighet for tilknytning til strømnett, påvirkning på dyreliv, landskapsvern, eller at det ikke blåser nok. 43 områder er blitt analysert grundig, og på grunnlag av disse analysene er nå 13 områder vurdert som mest egnet for vindkraft.

Når det gjelder områdene i og rundt Rana og Hemnes mener Fylkesmannen at dette ikke er optimale steder for vindkraft.

- Ut fra en vurdering av samlet belastning vil vindkraftverk i analyseområdet sannsynligvis få svært stor negativ konsekvens for reindriftsinteressene. Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at det kan komme vindkraftverk i analyseområdet uten at dette vil gå utover nasjonale- eller vesentlige regionale reindriftsinteresser. Fylkesmannen i Nordland anbefaler at analyseområdet utgår som et aktuelt område prioritert for søknad om vindkraftverk.

Nett og turbulens

NVE konkulderer samtidig med at det er dårlig nettkapasitet i området, og selv om det kan være mye vind så skaper fjellene turbulens som kan være ugunstig for vindkraftverk.

- Topografien i området er stedvis kupert, noe som kan føre til utfordringer med turbulens. Innlandsklima og høyde over havet kan medføre stedvis fare for ising over lengre tidsperioder. Det er også fare for ekstremvind, som kan påvirke krav til vindturbinklasse i en negativ retning med tanke på produksjon.

I Finnmark er det kun ett område som NVE mener er egnet, ved Porsangerhalvøya. I Troms har ikke NVE pekt ut noen områder, mens det i Nordland er ett område helt sør i fylket mot grensen til Trøndelag.

Helhetlig kunnskapsgrunnlag

I samarbeid med andre fagmiljøer og nasjonale etater, har NVE utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene fra vindkraft. Det er utarbeidet 21 temarapporter som redegjør for virkninger av vindkraftutbygging, som for eksempel villrein, fugler og reiseliv. Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige for ni av rapportene, og NVE har hatt ansvar for de resterende.

I arbeidet med forslag til ramme har NVE fått innspill fra både interesseorganisasjoner og nasjonale, lokale og regionale myndigheter. Det er lagt til grunn at Olje- og energidepartementets høring av forslaget skal være hovedverktøy for involvering av lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

Erstatter ikke konsesjonsbehandling

- Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling. Forslaget til ramme skal heller ikke forstås som en plan for hvor det skal bygges vindkraft i fremtiden, men er en vurdering av hvilke områder som egner seg best. Innenfor de områdene som er utpekt som mest egnet, er store områder allerede ekskludert.

I henhold til oppdraget skal det være vanskeligere å få konsesjon til bygging av vindkraftverk utenfor de utpekte områdene. NVE legger opp til at søknader i de mest egnede områdene proriteres, står det i pressemeldingen fra NVE.

Artikkeltags