Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Lovundlaks sitt anlegg ved Måvær i Lurøy kommune.

HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet fredag 16. april 2021 om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten og seks dager senere ble det foretatt prøver.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 30. april på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet.

Nedslakting

Jacob Palmer Meland er daglig leder i Lovundlaks.

– Vi tok rutineprøver av laksen 12. april, og på tre av fiskene ble det påvist virus. De merdene som vi fant viruset i, er allerede utslaktet. På lokaliteten sto det 862.000 laks, så det er store mengder, sier Meland.

Selskapet jobber nå med en plan for å tømme hele lokaliteten.

– Alt må slaktes ned.

Oppdrettsselskapet har laks på tre andre lokaliteter. Nå handler det meste om å unngå smitte dit og på andre omkringliggende anlegg.

– På Måvær står det fisk som uansett skulle slaktes i løpet av sommeren. Det kommer til å bli et kraftig innhogg i produksjonen, men vi gjør det for å redusere sjansen for at smitten skal spre seg, sier den daglige lederen.

Kan selges

– Hvordan er det å stå oppi dette?

– Det er hektiske dager, men vi har planer for sånne typer hendelser og det er det vi jobber etter nå.

Laksen som er av en viss størrelse og kvalitet, kan selges til markedet som vanlig. Viruset er ufarlig for mennesker, men kan føre til sykdom hos laks.

– Det var ingen avvikende adferd i merdene, du ser det ikke på fisken, sier Meland.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet gjennom forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil ifølge Mattilsynet innen kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Det vil medføre restriksjoner på trafikk i området.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, opplyser Mattilsynet.

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.