Hyttesaken i Grønfjelldalen

Roy Aastrøms søknad om byggetillatelse for hytte på egen eiendom, får endelig en politisk behandling. Administrasjonens avgjørelse skal med andre ord overprøves. I drygt to år har søkeren kjempet mot et vranglåst byråkrati i Rana Kommune som avslå hans søknad.

Søkeren kan med rette hevde seg urimelig behandlet. Administrasjonene hovedbegrunnelse har vært Fylkesmannens innsigelse. Fylkesmannen hevder at hytten på privat grunn er i kjerneområde for reindrift.

Alle som har kjennskap til området, vet at observasjon av rein i dette området vil være en sjelden opplevelse, og reindriftseiere i Rana har heller ikke hatt innsigelser.

Senterpartiets J. P Røssvoll har, helt fra starten av, påpekt urimeligheten i administrasjonens avgjørelse, og ment at dette burde få en politisk behandling. På et direkte spørsmål til ordfører Waage om dette, var svaret fra ordføreren tvert nei.

I siste formannskapsmøte la Allan Johansen fra FRP fram at forslag med støtte fra J.P. Røssvoll om politisk behandling, og fikk heldigvis en enstemmig tilslutning.

Når administrasjonen får delegert beslutningsansvar i slike saker bør politikerne være særlig aktsom på om avgjørelsen er rimelig.

På bakgrunn av et enstemmig formannskap ønsker en politisk avgjørelse i denne saken er det all grunn til å håpe på at søkeren får innvilget søknaden, og det er sannelig på tide!

Man behandler ikke kommunens innbyggere på denne måten.


Svein Bogen