Rana med byen Mo i Rana er Nord-Norges 3. største bykommune, en av motorene for verdiskaping i landsdelen og dermed avhengig av et sterkt lokalsykehus

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 1 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 1 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen Foto:

Av

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 1 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen.

DEL

KronikkNyhetssak Rana Blad 2017: «Her var det et ensidig næringsliv med tre statseide bedrifter. Nå har næringslivet en mye større variasjon, og så har man det fantastiske arkivet til Nasjonalbiblioteket, hvor industri har møtt kultur og skapt spennende innovasjon. Jeg er dyktig imponert over hva som har skjedd her, sa statsminister Erna Solberg.»

Rana med byen Mo i Rana er Nord-Norges 3. største bykommune, en av motorene for verdiskaping i landsdelen og dermed avhengig av et sterkt lokalsykehus.

Sykehus

Rana har det største sykehusfaglige miljøet på Helgeland, lavest sykehusforbruk og underskudd, tyngdepunkt for både generell kirurgi og ortopedi samt et innovativt lokalsykehus:

For det første – sykehuset i Rana var landets første sykehus i 2003 med elektronisk fakturaflyt, digital skrivetjeneste eksternt (Documed AS) og elektronisk henvisning fra legekontor.

For det andre – Sykehuset i Rana og kommunen etablerte i 2007 samhandlingstiltaket Helseparken i sykehuset som vakte nasjonal oppmerksomhet og ble gitt status som pilotsykehus.

For det tredje – sykehuset i Rana og ortopedene som er blant de fremste i Nord-Norge, har i 2019 tatt i bruk nye teknologiske muligheter som for eksempel fjerndiagnose over nett.

Nabokommunen Hemnes med tettstedet Korgen er nærmest det vektede geografiske midtpunktet på Helgeland ifølge en COWI-analyse.

Forskjellen i gjennomsnittlig reisetid til de tre sykehusene er så liten at den eksterne ressursgruppa mener det ikke kan tillegges avgjørende vekt.

DMS og luftambulanse i Brønnøy, kombinert med fjerndiagnostikk og flyforbindelse mellom Rana og Sør-Helgeland, vil forhindre pasientlekkasje.

Arbeidsmarked

Ranas arbeidsmarked er det dobbelte av Vefsn (Mosjøen) og det tredoble av Alsta-haug (Sandnessjøen). Rana har et allsidig arbeidsliv som påpekt av statsministeren:

For det første – Mo Industripark, en av landets største industriklynger, med 2.500 ansatte i 110 bedrifter innen grønn prosessindustri, verkstedbedrifter, bergverk, datasentre m.m.

For det andre – store og IT-baserte virksomheter som Nasjonalbiblioteket, Statens Innkrevingssentral, NAV Servicesenter og Økonomi stønad, Helfo, Evry Card Services m.m.

For det tredje – logistikk- og servicebedrifter som Mo i Rana havn, Rana Industriterminal, Helgelandsterminalen, Posten Bring, Postnord, Meyership, DB Schenker m.m.

Arbeidsmarkedsregionene på Helgeland er adskilte og Vefsn, Leirfjord og Alstahaug er definitivt ikke et felles bo- og arbeidsmarked ifølge nasjonale standarder og den eksterne ressursgruppa.

Kompetanse

Campus Helgeland i Mo i Rana har om lag 750 studenter og 140 ansatte innenfor bl.a. helsefag, sykepleie, økonomi, IT og ingeniør samt bibliotek og vekstmiljø.

Campus har til sammen 26 ansatte forskere fordelt på universitetstilbudene fra Nord universitet og Universitetet i Tromsø, deriblant Senter for industriell forretnings-utvikling, samt SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning.

Infrastruktur

Rana har et variert kultur- og friluftsliv med regionteater samt nytt museum og viten-senter, ny videregående skole og nye studentboliger under etablering og bygging.

Rana er knutepunkt for E6, E12, FV12, havn, jernbane og flyplass.

Ny stor flyplass er nå i tilbudskonkurranse, basert på et spleiselag mellom staten, Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavn der det lokale bidraget er på 600 mill. kr.

Ny dypvannskai er under planlegging med offentlig og privat kapital. Privat kapital i regi av Freyr AS planlegger en ny batterifabrikk med over 2.000 ansatte.

Vertskommune

Rana kommune er blant kommunene i Nord-Norge som har mest solid økonomi målt som netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld.

Kommunen har et variert boligmarked og gjennomfører nå et skoleløft på over 500 mill. kr. med nye barneskoler etter en omstilling av skolestrukturen til en sentrumsnær ungdomsskole.

Kommunens kommuneplan viser en ny retning mot samskaping og kommune 3.0 samt at Rana er eneste norske kommune i WHOs europeiske folkehelsenettverk CoP.

Kommunen har prioritert arbeidet med digitalisering samt velferdsteknologi og ser fram til å samarbeide både med sykehuset og andre kunnskapsbedrifter.

Kommunen har infrastruktur og beredskap på plass (bl.a. brann og redning) for de to aktuelle sykehustomtene Selfors (gjenbruk av bygninger) og Svortdalen (nytt bygg på sentrumsnær tomt ved E6).

Kommunen har i samarbeid med fylkeskommunen fått på plass et modernisert kollektivnett som passerer begge de to aktuelle sykehustomtene i kommunen.

Kommunen har over 26.000 innbyggere hvorav 21.000 bor innen ca. 10 min. kjøretid fra sykehuset, og de fleste rekker fram til sykehuset på sykkelveg innen 30 min.

Kommunen har i samarbeid med Mo fjernvarme leveranse av industriell fjernvarme til offentlige bygg, bl.a. sykehuset som er definert som et «grønt sykehus».

Kommunen fikk et nasjonalt gjennombrudd under Landskapsarkitekturprisen 2018 med byutviklingstiltaket Sjøfronten for bl.a. å ha «løftet fram stedsidentitet».

Kommunen har fått gode tilbakemeldinger på plankapasitet, deriblant fra Statens vegvesen som mener kommunen har satt «Norges-rekord i rask saksbehandling».

Konklusjon

Leder Nordlys 2018: «Rana er et klokt valg. Nytt stort akuttsykehus i Mo i Rana er riktig svar, ikke bare for Helgeland, men for hele Nord-Norge … Noen annen konklusjon er det ikke mulig å lande på dersom faglighet og kost-nytte skal veie tyngst. Det handler også om å styrke de urbane miljøene vi har i landsdelen.»

Geir Waage

Ordfører Rana kommune

Ole Kolstad

Adm. dir. Rana Utviklingsselskap

Jan Erik Furunes

Tidligere sykehusdirektør 2000-2011

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags