Legger ned grunnet mangel på arbeidskraft!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi har en viktig jobb å gjøre på vårt skift om dette ikke skal bli virkelighet i nær framtid, skriver Hans-Petter Skjæran i Helgetanker

DEL

HelgetankerOverskriften fanget forhåpentligvis oppmerksomheten din. Vi har en viktig jobb å gjøre på vårt skift om dette ikke skal bli virkelighet i nær framtid. Helgeland og Rana har lenge hatt en ambisjon om å bli flere innbyggere. Det er nødvendig for å opprettholde kommunestrukturer, skolestrukturer og helsetilbud. Stort sett alle ubehagelige vedtak som blir vedtatt rundt om på Helgeland har sin rot i manglende positiv demografisk utvikling eller befolkningsvekst som det heter på folkelig vis.

Dagens strukturer ble vedtatt under helt andre forutsetninger enn dagens! Etterkrigsåras babyboom og behov for å bygge opp tjenester til et moderne velferdssamfunn, også for oss på Helgeland gav, et grunnlag for det. Den storstilte industrialiseringa av Helgeland som startet på femtitallet hadde andre forutsetninger for vekst enn det dagens næringer og strukturer har. Fødselsoverskudd og mangel på arbeidsplasser kombinert med få krav til formell kompetanse gav industrien helt andre rammer enn dagens ramme.

Rana har vokst de siste 10 årene. Veksten har vært på om lag 950 innbyggere. Dersom du dukker inn i SSBs tall vil du se at veksten ikke skyldes at ranværingen har fått flere barn, men i hovedsak arbeidsinnvandring. Største delen av befolkningsveksten består våre svenske naboer, litauere og polakker. Vårt næringsliv og vår samfunnsmodell fungerer som vekstfaktor til en viss grad.

Veksten er svak for Rana og negativ for alle de andre kommunene på Nord-Helgeland. Tiden raser av gårde og andelen av befolkning som er i arbeid er raskt fallende. Vi lever lenger. Det gjør at folketallet ikke faller dramatisk. Det trenges flere arbeidsføre hender for å holde hjulene i sving og gi den aldrende ranværing hjelp og pleie. Demografisk underskudd er en megatrend som treffer hele Europa. Litauen og Polen som vi har vår største tilflytting fra, har samme utvikling som oss. Samtidig har de en sterk positiv utvikling i levekår. Det som i dag er en magnet er om få år tilnærmet likt. Så, vårt tilfang av nye ranværinger og helgelendinger kan forsvinne dersom vi ikke lykkes med å integrere og bosette den nye arbeidskraften som en hel del av vårt kultur og samfunnsliv. Parallellsamfunn der man stort sett omgås andre av lik nasjonalitet er en klar svakhet den dagen heimlengselen kommer for fullt og mulighetene i heimlandet er tilstede igjen.

Det er avgjørende at vi skaper «bo og bli-lyst» for alle i regionen. Vi har i dag gjennomtrekk av tilflyttende arbeidskraft. Flyktninger er en uensartet gruppe og representerer en arbeidskraftreserve som kan tilføres kompetanse. Hadsel kommune er et eksempel på en kommune som har klart å skape «bli-lyst» gjennom ordningen «Fra leie til eie». Enkelt forklart går ordningen ut på at husleien man betaler for boligen man leier konverteres til egenkapital over en periode. Dette muliggjør finansiering i banken. Eier man en bolig for første gang i sitt liv, så har man en god grunn til å bli. Når man «blir», integreres man og bidrar til lokalsamfunnet med kompetanse, og til å opprettholde velferden over tid.

Norge som nasjon vokser. Helgeland står stille. Som bedriftsleder er jeg bekymret, men av natur optimist. Celsa vil det nærmeste tiåret ha 40-60 ansatte i pensjonsalder i året. Situasjonen er lik for prosessindustrien i Rana. Det er disse lokomotivene sammen med oppdrettsnæringen som drar lasset på Helgeland. Digitalisering vil minske behovet noe, men ikke i samme takt erstatte behovet for arbeidskraft, som forsvinner og går over i pensjons tilværelse.

Norge som nasjon vokser. Helgeland står stille

På bakgrunn av synkende elevtall legges tilbud om videregående utdanning ned på Helgeland. Mindre mangfold i tilbud lokalt setter krav til mobilitet. 80 prosent av ungdom på Helgeland som søker seg til studieforberedende fag velger universitets og høgskoletilbud utenfor landsdelen vår. Om lag 20 prosent av disse vil heim igjen. Vi vil i årene som kommer ha samme utfordringer som de andre bedriftene i Mo industripark og på Helgeland. Vi vil alle ha et stort behov for å ansette nye medarbeidere. Samarbeid om tilflytting og kompetansebygging er en nøkkel til suksess.

Dersom vi ikke utfordrer etablerte strukturer laget for en annen tid og oppretter tilbud på tvers av kommunegrenser vil vi gjennom statisk organisering av tilbudene forsterke og øke hastigheten på ei uønsket utvikling.

Vi må ta ansvar for å synliggjøre muligheter slik at vi ikke går glipp av en eneste potensiell arbeidstaker som er en kandidat for oss. Det har vi ikke råd til.

For Celsas del er det ikke mulig å løse komplekse behov med vikarbyråer. Det er heller ikke tråd med våre verdier som er å skape varige ringvirkninger i samfunnet vi er i. Gjennom skatter og avgifter bidrar Celsa alene med over 280 millioner til stat og kommune hvert år. Det gjør oss stolte og bevisste på vårt ansvar overfor omgivelsene. Summen som lander lokalt vil være betydelig lavere dersom arbeidstakere har bostedsadresse utenom Rana. Dersom vi skal lykkes er det avgjørende å være et trekkplaster!

Spalten Stolt Helgelending i Rana Blad viser med tydelighet at folk ønsker at vi skal være nettopp det. Så hvordan framstår vi i dag? Dersom vi skal lykkes med vår satsning er det avgjørende at vi får kompetanse inn og til å bli regionen. Dette er universelt for Helgelands næringsliv. Industriklyngen ACT er en egnet paraply som har startet arbeidet med det. Vi er i gang. Industrien finner sammen og søker løsninger i lag. Det kreves samarbeid på tvers av kommunegrenser, nivåer og sektorer for å lykkes. Vår samfunnsmodell med en sterk offentlig sektor må være med og ta avgjørende beslutninger som bringer oss videre. Flyplass er et av flere viktige virkemidler som må landes. Industrien og turismen ser ikke kommunegrenser dersom løsningen er god. Å være bestemann på taperlaget er ikke moro. Tilflytting er avgjørende for at vi også fremover skal være eksportmotoren i Nord.

God Helg(eland)!

Hans-Petter Skjæran, HR/EHS Manager Celsa Armeringsstål as

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags