Rana Senterparti og Rødt kan umulig ha skjønt det. De er for en storflyplass, gjerne nå, men de er mot å bevilge mer penger til den. Men det er nå storflyplass-toget går, og her velger altså disse to partiene å stå igjen på perrongen.

I går gikk Senterpartiet ut og slo fast at de ikke vil være med på å bidra mer for å få realisert storflyplassen på Hauan. Før helga gjorde Rødt det samme, riktignok i en tidenes flaueste snuoperasjon etter at partiets eneste representant i kommunestyret Egil Brauten, først hadde proklamert at Rødt ville støtte innstillinga fra rådmann Robert Pettersen om å bevilge inntil 300 millioner kroner.

Da kom partileder Atle Hiller på banen og gjorde både Brauten og alle andre oppmerksomme på at partiet, enstemmig, har sagt nei til å være med på tidenes spleiselag i norsk luftfart. Mens partileder Hiller fronta dette på vegne av sitt parti Rødt, merker vi oss at partileder Terje Røli glimrer med sitt fravær når Senterpartiets penge-nei nå frontes. Nå er det nestleder Hilde Lillerødvann som er budbringer gjennom å sende ut ei pressemelding. Det kan lett tolkes som at det innad i Senterpartiet muligens nå går ei flyplasskule varmt.

Kynisk slår de politisk mynt på å si nei til flyplassfinansiering og sette den opp mot særlig skolestruktur, vel vitende om at flertallet i kommunestyret uansett kommer til å sikre et kommunalt bidrag til storflyplassen slik at den kan realiseres

Å bidra mer for å realisert storflyplassen på Hauan vil gå på bekostning av kommunens lovpålagte oppgaver, skole og eldreomsorg, mener Senterpartiet som heller foreslår at den resterende bevilgninga på 65 millioner, som er gitt av kommunestyret i 2007, legges inn som kommunens andel i eventuell ny flyplass.

For Senterpartiet vil ha storflyplassen, med alle dens positive ringvirkninger realisert snarest. Det er jo vel og bra, men samtidig er det i beste fall naivt å tro at flyplassen, uten lokal medfinansiering, blir realisert snarest. Statlige myndigheter har utfordra Rana kommune og det regionale næringslivet med tanke på ei medfinansiering for å få realisert flyplassen. Og det skjer nå, men det vil altså verken Rødt eller Sp være med på. Uten et spleiselag blir ikke storflyplassen realisert.

Nå har deres stemmegivning ikke noe å si når denne saken skal avgjøres i kommunestyret. De har henholdsvis en og fire representanter. Vi har dem, spesielt Senterpartiet, mistenkt for å helgardere seg. Kynisk slår de politisk mynt på å si nei til flyplassfinansiering og sette den opp mot særlig skolestruktur, vel vitende om at flertallet i kommunestyret uansett kommer til å sikre et kommunalt bidrag til storflyplassen slik at den kan realiseres.

Heldigvis er ikke holdninga til ei kommunal medfinansiering tilsvarende negativ fra de andre partiene. Her står alle, fra SV til Frp, stødig og ser hvor viktig en ny storflyplass er med tanke på å styrke og utvikle Helgelands-regionen. For som SVs Hilde Rønningsen påpeker: Stor flyplass gir store muligheter for å utvikle nye arbeidsplasser.

Flere arbeidsplasser vil også gi en befolkningsvekst som hele regionen er tjent med. Og denne befolkningsveksten trenger vi nå. Det burde også Rødt og Sp innse.

Å være for storflyplass, men mot kommunal medfinansiering, henger ikke sammen.