Det er smart for lavutslippssamfunnet, og det er smart for velferdssamfunnet å satse på sterke industrielle miljø, og klynger som Mo Industripark

GRØNN: Mo Industripark AS har en visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse, skriver Arve Ulriksen.

GRØNN: Mo Industripark AS har en visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse, skriver Arve Ulriksen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Administrerende direktør i Mo Industripark skriver om grønn industri.

DEL

Kronikk Erna og regjeringen ønsker vekstnæringer som skaper verdier og grønne løsninger. Det kan et miljø som Mo Industripark levere på. For norsk industri er det et klart mål å fortsette og utvikle lavutslippsteknologi, produsere energiintensive produkter som verden trenger, med lavest mulig karbonfotavtrykk. Det krever at politikken gir rom for en bærekraftig utvikling. Grønn vekst må gjøres konkurransedyktig og lønnsom.

Bedre ressursutnyttelse og stor grad av gjenvinning er nødvendig for å få en vekst som verden tåler. Klimaavtalen i Paris vil legge strenge føringer på alle nasjoner. Norsk industri vil spille en viktig rolle for å nå de klimapolitiske målene, og har et stort potensial for grønn vekst. Visjonen til en samlet prosessindustri i «Veikart for prosessindustrien» er null utslipp innen 2050. Mo Industripark AS har en visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Hos oss ligger bedriftene tett, og det gir grunnlag for en industriell symbiose, med energieffektivisering, gjenbruk av bistrømmer, og reduksjon av utslipp.

Samtidig står viktige politikkprosesser i kø i 2016. Prosesser som har stor betydning for industriens konkurransekraft, og for den grønne veksten. Regjeringen leverte i april en helhetlig energimelding, Stortinget har nettopp gitt klarsignal for at miljøkrav skal inn i offentlige anskaffelser. Det jobbes med en strategi for grønn konkurransekraft, og ved årsskiftet ventes en ny industrimelding. I tillegg er de fleste partiene på Stortinget opptatt av industriens rolle i fremtidens Norge når de nå jobber med sine partiprogram. Vi er fornøyd med at det er et høyt fokus på industrielle rammebetingelser, og er tett på for å gi innspill om hva industrien trenger for å levere verdiskaping og bærekraft i Norge.

Kraftrammebetingelser står høyt på dagsordenen i klynger med mye prosessindustri. Mo Industripark AS er fornøyd med at energimeldingen setter en klar retning for at norske fornybare energiressurser fortsatt skal bidra til å styrke og bygge landbasert industri. Det er et viktig signal for oss.

På Helgeland har vi et stort kraftoverskudd. For miljø, klima og verdiskaping er det en fordel at kraften foredles nær der den produseres. At krafta tas i bruk i regionen for å styrke etablerte miljø, og skape muligheter for ny industri. Det er også fornuftig fordi det reduserer behovet for nettinvesteringer, som koster både for miljø og nettkunder. Skal vi lykkes med kortreist kraftbruk trenger vi tiltak som gjør det til en fordel for industri å være lokalisert i overskuddsregioner. Vi forventer at den klare retningen i energimeldingen følges opp av konkrete tiltak og virkemidler, som legger til rette for industriell utvikling og verdiskaping basert på energiressursene i Norge.

Å bygge opp sterke FoU-miljø med kompetanse om industrien, og nærhet til industrien er viktig. For Mo Industripark AS er FoU et satsingsområde, som skal bidra til at industriparken og bedriftene her utvikler bærekraftige løsninger, og styrker sin konkurransekraft. Industrielle miljø er viktig for FoU, innovasjon og kompetanseutvikling i Norge. Ved siden av tilgangen på fornybar energi er gode FoU-virkemidler et av de viktigste konkurransefortrinnene vi har for å tiltrekke eksportrettet industri til Norge. Derfor er vi fornøyd med at energimeldingen varsler at Enova skal videreføres og styrkes, og med et fortsatt sterkt fokus på kraftforedlende industri. Vi forventer at det følger økte midler med en slik økt satsing.

Norge trenger eksportrettet industrivekst, som kan skape verdier og utvikle klimavennlige løsninger. Det kan landbasert industri levere på. Forutsatt at politikerne leverer på de politiske løsningene. Politikk for kraft, politikk for næringsrettet FoU, og ikke minst politikk for en fremtidsrettet infrastruktur for industrien. Vi trenger helhet mellom de ulike politikkområdene, og vi trenger en offensiv politikk for grønn konkurransekraft. Det fordrer tett samspill mellom myndigheter, FoU-miljø og industri. Vi har klart det tidligere, med gode resultater.

Vi har alle forutsetninger for sammen å skape en fremtidsrettet, landbasert industri i Norge, og kanskje spesielt i nord, hvor store mineral- og energiressurser er tilgjengelig. Det er smart for lavutslippssamfunnet, og det er smart for velferdssamfunnet å satse på sterke industrielle miljø, og klynger som Mo Industripark.

Arve Ulriksen

Adm. dir Mo Industripark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken