Etter 11 år med sammenhengende større vekst, ser det til at næringslivet i Nordland i 2019 går mot en utflating

Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør i NHO Nordland.

Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør i NHO Nordland.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regiondirektør i NHO Nordland, Ole H. Hjartøy, skriver om utsiktene for det nordlandske næringsliv i 2019.

DEL

KronikkNæringslivet i Nordland kan i 2018 nok en gang se tilbake på et år med omsetningsrekord og en større vekst enn nasjonalt. Bedriftene i fylket omsatte samlet for hele 223 milliarder kroner og veksten var på 4% mot 2,1 % for nasjonen Norge.

Etter 11 år med sammenhengende større vekst, ser det ut til at vi i 2019 går mot en utflating og blir mer på nivå med den nasjonale veksten.

Nordland er Norges 5. største eksportfylke og vi er særdeles avhengig internasjonale konjunkturer. Handelskrigen mellom USA og Kina, samt uroen rundt Brexit har derfor skapt usikkerhet for bedriftene i fylket.

En forutsigbarhet rundt EØS-avtalen blir derfor særdeles viktig for bedriftene i Nordland. Vi kan heller ikke gjøre regning fordelen med lav kronekurs som vi har hatt fram til nå.

Havbruk har vokst med mer enn 50 % de siste 10 årene og utgjorde i 2018 sammen med fiskeriene mer enn 15 % av den samlede omsetningen til næringslivet i Nordland. Vi er derfor Norges klart ledende sjømatfylke og hvor fiskeriene alene tilsvarer mer enn en fjerde del av samlet kvantum i Norge.

En forventer imidlertid at vekstfarten også her flater ut i 2019 som følge av lavere kvoter og utflating av slaktevolumene innen havbruk.

Det er ikke uten grunn at god samferdsel har høy prioritet i dette fylket. Med de store avstandene til markedene i Europa, er derfor gode veier og raske transporter helt avgjørende. Det er kanskje heller ikke tilfeldig at Norges største trafikkselskap i antall passasjerer har hovedsete i Brønnøysund, og i tillegg til Torghatten, må også Widerøe Flyveselskap og Salten Bilruter AS nevnes blant nasjonale store aktører.

Industri og Bygg og Anlegg, som også omfatter kraftproduksjon, utgjorde en tredjedel av omsetningen (31,8%) og omsatte for 54,4 milliarder kroner.

Varehandel og reiseliv omsatte for nesten like mye med 52,4 milliarder kroner og utgjorde 30,7 % av samlet omsetning.

Nordland var også i 2018 Norges mest attraktive feriefylke, hvor hele 20% av nordmenn ønsket å legge ferien sin hit.

Veksten ble likevel noe dempet, da det i 2018 var en moderat nedgang i utenlands turister.

I varehandelen var Coop Nordland og Askogruppen ledende, mens tilsvarende flaggskip innen industrien er Elkem bedriftene og bedriftene i Mo Industripark samt Alcoa i Mosjøen.

Innen oppdrett har vi mange store bedrifter som Cermaq, Marine Harvest, Nordlaks og Nova Sea.

Bygg og anleggssektoren sysselsatte i 2018 nesten 11.000 personer og har hatt mer enn 50%  vekst de siste 10 årene. Store prosjekt som E6 på Helgeland, Bypakke Bodø og Hålogalandsbrua har bidratt kraftig til dette. Selv om det fortsatt er mange store prosjekt som skal realiseres de nærmeste årene, ventes det også her å bli noe lavere etterspørsel hos hovedentreprenørene.

Kampen om arbeidskraften er og blir Nordlands største utfordring. Vi har for liten befolkningsvekst. De 10 siste årene har bare befolkningen i fylket vokst med 3,4%, mens landet som helhet har vokst med 11%. Nordland har ikke flere innbyggere i dag enn vi hadde i 1960, og med samme befolkningsvekst som resten av landet i de siste 10 årene, skulle vi ha vært 18.000 flere personer. I denne perioden flyttet det ut 60.000 personer, mens bare 47.000 flyttet hit.

Det som er mest alvorlig er at det er aldersgruppen 20 til 29 år som utgjør den største fraflyttingen med hele 63 %. Det som blir en ekstra utfordring er at om 16 år fram i tid, er det forventet 77% flere eldre i gruppen over 80 år. Vi ser også en sterkere urbanisering og nå bor 54% av befolkningen i de 6 største kommunene med mer enn 10.000 innbyggere. (Av til sammen 44 kommuner).

Årskullene (fødselstallene) har også gått kraftig ned de siste årene, fra å ligge jevnt på 3300 til 3400, er det nå i årene framover 20% færre ungdommer.

Nordland har på den ene siden derfor hatt lav ledighet (1,7%) og bedriftene har på den andre siden hatt en høy kapasitetsutnyttelse.  Næringslivet har vært nødt til å tenke smartere og omstille seg til bruk av ny teknologi.

Det viktigste i årene framover blir likevel å skape interessante arbeidsplasser for å få vår egen ungdom til å se muligheter og også for å bli attraktiv for de som ønsker å bosette seg her. En tilpasset og god utdanning på alle nivå, fra fagutdanning i den videregående skolen til universitetsutdanning, er derfor helt avgjørende.

Vi vet av erfaring at 70 % av de som får sin høyere utdanning her, blir i landsdelen, mot bare 15% som tar sin utdanning andre steder, kommer tilbake.

For næringslivet er det derfor viktig at det i tillegg til gode utdanningsmuligheter tilpasset bedriftenes behov for framtidig kompetanse, også utvikles gode helhetlige tilbud som øker attraktivitet, stolthet og bolyst for ungdom.

Dette er en av grunnene for at Arctic Race Of Norway, VM i alpint i Narvik i 2027 og Europeisk Kulturhovedstad i Bodø og Nordland i 2024 ikke bare er viktig for reiselivet, kultur og sport, men for hele næringslivet og for oss alle som bor i denne landsdelen.

Ole H Hjartøy, Regiondirektør NHO Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags