FFO Rana etterlyser en likestilt og inkluderende skole

Av
DEL

LeserbrevFFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Rana ønsker å oppfordre de politiske partiene om å sette søkelyset på hvordan tilbudet i Rana skolene er for elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Likestilling av funksjonshemmede og kronisk syke i samfunnet begynner allerede i skolen. Det innebærer at funksjonshemmede og kronisk syke må få den samme muligheten til en god skolegang som andre elever. Å iverksette tidlig innsats for disse elevene slik at også de får god start på sitt mangeårige skoleløp.

Skolen må da være inkluderende slik at flest mulig kan lære sammen i samme klasse. Da er det endel ting som må være på plass, og det er kommunens ansvar å sørge for dette. Skolen må være universelt utformet på alle plan - noe som omfatter mye mer enn at funksjonshemmede elever med bevegelseshemming kommer seg inn på skolen uten å møte ulike hindringer f.eks dørstokker, smale dører, ingen tilgang på heis om skolen har flere etasjer osv.

Med dette må det også strebes etter at disse elevene ikke må bruke bakveier for å komme seg inn på skolen. Det bør være tilstrekkelig med ledelinjer for synshemmede.

For de elevene som sliter med astma og allergi, må det være brukt materialer i skolebygget som er godkjente for denne gruppen. I eldre skolebygg hvor dette ikke er spesielt tatt hensyn til og hvor det er bygningsmessig vanskelig å utbedre, bør det monteres tilstrekkelig nok ventilasjon slik at disse elevene ikke blir sykere av å oppholde seg på skolen.

For de elevene med hørselshemming må det være tilstrekkelige undervisningsrom med teleslynger og andre tekniske hørsels-innretninger slik at også disse elevene får et likeverdig utbytte av undervisningen som sine medelever. Det er også viktig at lærerne få god opplæring i å bruke disse hjelpemidlene.

Skolen må tilpasse skolehverdagen til den enkelte elev både som nevnt fullt ut universelt utformet til det fysiske miljø og til læremateriell.

Det må være tilgjengelig tilstrekkelige ansatteressurser med spesialpedagogisk kompetanse hvor også assistenter som skal ha særskilt oppfølging av elever med ulike funksjonsnedsettelser må ha spesialpedagogisk kompetanse.

En må etterstrebe å ikke la eleven(e) få fritak fra enkelte fag så langt det er mulig pga at skolen enten ikke har tilstrekkelig læremateriell, ansatteressurs eller tilrettelagt undervisningslokale.

For de elevene som er i behov for stell og hvile iløpet av skoledagen, så må de også tilrettelegges lokaliteter for disse. Skolen må ha en god ledelse som kjenner elevenes rettigheter og kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for hvordan en bør som skoleleder påse at det blir tilrettelagt optimalt mulig for den enkelte elev med ulike funksjonsnedsettelser,

Det må bygges opp et godt team rundt eleven slik at både elev og foresatte kan føle seg trygg på at eleven blir godt nok ivaretatt både faglig og funksjonelt alt etter hvilken funksjonsnedsettelse eleven måtte ha. Det vil være med på å gi alle elevene en god start på livet og en mulighet for et likestilt skoleløp der den enkelte elev kan ta egne valg.

FFO Rana oppfordrer de politiske partiene i Rana om å både tilgodese skolene med de rammer som må til for å ansette tilstrekkelige antall spesialpedagogisk personell. Likeså å være ansvarlige politikere ved at skolene blir gode og universelt utformede funksjonelle og tilrettelagte skolebygg både inne i skolebyggene samt i skolegårdene.

For styret i FFO Rana Iren-Marie Owe

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags