Med kompensasjonsordningen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter kommer de tradisjonelle industrikommunene relativt sett dårlig ut

.Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, skriver ordfører Geir Waage.

DEL

LeserbrevIndustrikommunene: Kompensasjon for verk og bruk-tapet i 2020 må ta utgangspunkt i den faktiske inntektsreduksjonen

Industrikommunene er en interesseorganisasjon for kommuner med store industrielle anlegg. Industrikommunenes 25 medlemmer vil få det største skattetapet som følge av endringene i verk og bruk-skatten, beregnet til nær 300 millioner kroner hvert år når ordningen er fullt ut innfaset.

Med kompensasjonsordningen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter kommer de tradisjonelle industrikommunene relativt sett dårlig ut.

Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, Odda 55 % av tapet, Sarpsborg 18 % av tapet, Tinn 44 % av tapet og Fredrikstad 27 % av tapet. Vennesla, Kongsberg og Kvam kommuner får ikke kompensert inntektsreduksjonen overhode.

I anmodningsvedtak nr. 180, 12. desember 2017 ba Stortinget Regjeringen sikre at kommunene skulle få «tilnærmet full kompensasjon» for inntektstapet som følge av endringene i verk og bruk-skatten. Stortingets flertall presiserte videre at kompensasjonen på 500 millioner kroner skulle være «en årlig kompensasjon oppad begrenset til 500 mill. kroner per år når ordningen er fullt innfaset».

Som en reaksjon på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2019 la til grunn at kompensasjonen var begrenset til 71 millioner kroner i 2019, det vil si 1/7 av 500 millioner kroner, vedtok Stortinget følgende vedtak nr. 81, 3. desember 2018:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 med en ny vurdering av størrelsen på kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, basert på resultatet av kommunenes retaksering»

Departementet anser nå at anmodningsvedtaket nr. 81 er fulgt opp, til tross for at departementet også for 2020 vedtar en beløpsbegrensning på 2/7 av 500 millioner kroner i 2020.

For det første opplyser Industrikommunene at det avståtte beløpet for 2020 ikke er tilstrekkelig for å gi en «tilnærmet full kompensasjon», ettersom kommunenes faktiske inntektsbortfall ifølge revidert nasjonalbudsjett for 2019 vil utgjøre 730 millioner kroner. Industrikommunene mener dessuten inntektsbortfallet vil ligge høyere som følge av en rekke klager fra skattyterne.

For det andre mener Industrikommunene at ordlyden «når ordningen er fullt innfaset» ikke kan tolkes slik at det ble vedtatt at det skulle gjelde en beløpsbegrensning på 1/7 av 500 millioner kroner per år i innfasingsperioden. Stortingets vedtak nr. 81 underbygger dette.

Industrikommunene ber Stortinget om å presisere at kompensasjonen til kommunene må ta utgangspunkt i kommunenes faktiske årlige inntektstap for 2020, foreløpig beregnet til 208 millioner kroner, slik at kommunene sikres tilnærmet full kompensasjon. Det er ikke tilstrekkelig med en kompensasjon satt til 142 millioner kroner i 2020, slik departementet foreslår i budsjettet.

Geir Waage

Ordfører i Rana kommune og leder av industrikommunene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags