Jeg kan ikke se noen fordeler med at fjelloven innføres for Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNei til innføring av fjelloven i Nordland

Regjeringen nedsatte i 2016 et lovutvalg som skal gjennomgå statsallmenningslovverket. Lovforslaget er nå lagt ut på høring.

Mandatet for utvalget var:

«Statsallmenningsutvalget skal gjennomgå lovverket for statsallmenningene

 og vurdere mulige forenklinger i lovverket og administrasjon, blant annet skal utvalget ta sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene.»

Utvalget har fått avgrenset sitt mandat til ikke å behandle Nordland og Troms.

Statens grunn i disse to fylkene vil fortsatt bli forvaltet av Statskog SF som i dag, i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter og etter de retningslinjer som blir fastsatt av staten som eier av foretaket.

Jeg er kjent med at noen kommuner i Nordland, samt Norges Bondelag ønsker at fjelloven blir innført i Nordland. Fjelloven beskriver hvordan inntektene fra statsallmenningene skal benyttes. En del går til fjellkassa som fjellstyrene disponerer og en annen del går til Grunneierfondet som Statskog disponerer.

  • Fjellkassa har inntekter fra salg av storviltjakt, småviltjakt, fiske og halvparten av hytter og hoteller. I tillegg kan fjellstyre ha inntekter fra utleie av egne hytter, salg av tjenester. Alle inntektene går inn i fjellkassa.
  • Inntektene i Fjellkassa skal brukes til administrasjon av og tiltak i statsallmenningen. Det omfatter godtgjørelse til fjellstyrets medlemmer, men først og fremst tildekning av oppgaver knyttet til jakt og fiske, beite, seter og tilleggsjord, og oppsyn med disse. Fjellstyret kan ansette sekretær/ oppsyn til å utføre disse oppgaven. Er det overskudd utover dette kan fjellstyret bevilge midler som vil styrke næringsgrunnlaget i bygda og det kan bevilges midler til allmennyttige formål.
  • Grunneierfondet har den andre halvdelen av festeinntektene fra hytter og hotell. I tillegg inntektene fra annen arealeie, bortleie av fallretter til vannkraft og salg av grus- og mineralressurser.
  • Grunneierfondet dekker Statskogs administrasjon av statsallmenningene. Det omfatter inngåelse av alle feste– arealleie, fallrett – grus/ mineral kontrakter. I tillegg arbeidet med eiendoms- rettighetssikring, eiendomsutvikling, saksbehandling som Statskog har med bruksrettene, tilskudd til Norges fjellstyresamband og tilskudd til tiltak i statsallmenningene. Tilskudd til tiltak kan alle søke på så lenge formålet er verdiskapning i eller på grunnlag av ressurser for statsallmenningen.

Økonomien i statsallmenningen er et lukket system med unntak av de midlene fjellstyret bevilger fra fjellkassa til å styrke næringsgrunnlaget eller allmennyttige formål samt midler som er satt av til tiltak i statsallmenningen fra grunneierfondet

Fjellkassa eller Grunneierfondet er ikke en del av den kommunale økonomien eller noe kommunen har styring over.

Fjellstyret skal ha 5 medlemmer, Jakt fiske, friluftsinteresser skal være representert, reindriftsnæringen skal være representert, jordbruksnæringen har krav på to medlemmer.

Jeg kan ikke se noen fordeler med at fjelloven innføres for Nordland.

Allemannsretten er best ivaretatt med det lovverket vi har i dag.

Det er heller ikke noen økonomiske grunner for Rana kommune at fjelloven skal innføres i Nordland.

Jan Erik Arnøy, Rana Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags