Jeg har blitt kritisert for å være for følelsesstyrt i den debatten som har gått den siste tiden rundt kommunesammenslåing. Derfor er dette innlegget så langt det er mulig faktabasert.

Bjørnar Skjæran har i sin kronikk (les kronikken nederst i saken, red. anm.)beskrevet flere oppsider med Lurøy kommune. Men han drar også fram noen argument som jeg er bekymret over. Jeg har med iver fulgt med på hans gjøren og laden på Fylkestinget etter at han kom inn der. Jeg mener da så tydelig at han fra talerstolen har kritisert både Høyre, FrP og Venstre i fht. innteksjusteringene som er gjort i forhold til fylkets økonomi. (se fylkestinget på nett) Vel, når det så er snakk om kommunesammenslåing i den kommunen du har vært med å styre i mange år er det altså så enkelt at han snur og springer deres ærend i vår hjemkommune? – På grunn av nettopp de inntektsjusteringene som samme regjering har foreslått for kommunene. Forstå det den som vil.

Bjørnar skriver videre at de desentraliserte tjenestene i Lurøy kommune er sikret i de neste 15-20 år. Jeg lurer på hvordan man kan komme med en slik påstand etter å ha vært med i politikken så lenge som han har. Da har man jo også sagt at de nye flertall som dannes politisk gjennom denne perioden vil hedre den avtalen som ble inngått i 2017 og helt fram til 2027. Urealistisk mener jeg. Selv med de representantene Lurøy krets klarer å få inn i det nye kommunestyret klarer jeg ikke se hvordan vi skal kunne klare å bli hørt i alt vi har behov for i det store flertall som må dannes FOR utvikling i Lurøy. (Dette er enkel matematikk)

At vi nå står foran store utfordringer med tanke på inntektssystemet bør heller ikke være avgjørende i forhold til den besluttningen som skal tas. Noen sier at vi -vet- at disse utfordringene kommer. Vel, de er ikke vedtatt enda, og de vil også være mulige å endre. Dersom vi tror at inntektssystemet ikke vil være påvirkelig – da mener jeg man har mistet hele troen på demokratiet. Vi har mulighet til å bli hørt, og vi har sjanse til å påvirke oppover for å endre de forutsettninger Lurøy kommune har for fornuftig drift videre. Det utfallet Lurøy kommune har fått med det nye inntektssystemet er blitt lagt merke til fra sentralt hold, og vi må velge å tro at vi blir hørt. Å komme med en slik påstand fra min side er ikke å være bagatelliserende i forhold til de utfordringer vi står ovenfor – det er å være løsningsorientert. Inntektssystemet har blitt et pressmiddel for sammenslåing i debatten som går i Lurøy. La meg presisere at inntektssystemet er en sak, kommunesammenslåing er en annen.

At Bjørnar videre mener han har en magefølelse for at han er i mindretall når han stemmer for en sammenslåing er merkelig. Han vet meget godt han har stor tillit hos folket i Lurøy kommune, og en slik oppfordring fra hans side er viktig for mange. Jeg mener også at det er flott at forskjellige meninger kommer fram i debatten, men ulne påstander om at sammenslåing vil være best når det er så lite fakta å henge det på gjør det hele veldig vanskelig.

Det finnes forsvinnende lite fakta å oppdrive i forbindelse med en eventuell sammenslåing. Det man klarer å framdrive av fakta står i intensjonsavtalen. Resterende fakta kan ikke sies å være noe annet enn det jeg har blitt kritisert for i debatten – følelsesstyrt og lite faktabasert.

Det å tro at det vil bli større industriell utvikling i Lurøy ved en eventuell sammenslåing er ikke fakta. Og jeg vil demantere den påstanden og si at det er lite realistisk. En kommunegrense bør ikke være avgjørende i forhold til industriutviklingen i Lurøy kommune. Vår kommune er rangert på topp i forhold til attraktivitet i Nordland hva gjelder industri og Næringsutvikling. Vi ligger også best ann i forhold til våre naboer i forhold til å være god på samtlige kriterier og ligge i topp sammen med Frøya og Hitra. (Ref: Knut Vareide, Telemarksforskning) Dette er lagt merke til. Hvis man da ser for seg et industrieventyr i samarbeid med Rana vil det være mulig også uten en sammenslåing. Rana er våre gode naboer og det får vi da håpe at en slik prosess heller ikke legger en demper for. Industriutvikling skal det fortsatt tilrettelegges for i Lurøy, og vi ønsker da mer enn gjerne nyetableringer eller nye samarbeid velkommen selv om vi velger å bestå som egen kommune.

At Rana er en solid kommune økonomisk og står seg godt er flott. At man nå legger opp til kutt på opptill 134 millioner kroner er ikke uten grunn. Det gjøres for å ikke havne på Robeklista. Ref. Geir Waage AP i debatt med Anita Sollie på NRK i valgkampen (ligger på nrk.no). Ut fra dette har skolesaken i Rana vokst fram. Og dette er vi stillmodige vitner til – skolene legges ned i distriktene og også i sentrale strøk sentraliseres det til STORE fagmiljø. Dette er ikke noe jeg klarer å se på med noe annet enn et kritisk blikk. Hadde det vært slik at Rana kommune ivaretar sine distrikt idag på den beste måten og hadde tilrettelagt for det folket ønsker – hadde kanskje også jeg vært mer positiv til sammenslåing, men debatten og forslagene som nå har kommet opp går ikke upåaktet hen av de som blir rammet av dem.

Det finnes derimot fakta rundt det å bestå som egen kommune. Her vet vi noe. Her vet vi faktisk hvilke tjenester vi har idag. Vi vet at vi har et rådhus som er en viktig arbeidsplass for personer i flere kretser i Lurøy kommune. Vi vet bla. hvilke skoler, alderstun, barnehager og helsetjenester vi har. Vi vet hvilke utfordringer som ligger foran oss i fht. bosettingsmønster, tilrettelegging for industri og gründervirksomhet og vi vet hvilke utfordringer som ligger foran oss i forhold til sentrale myndigheters behov for sentralisering.

Det vil være umulig å se for seg at tidligere Lurøy kommune blir imøtesett med det vi har behov for framover i tid

 

Lokaldemokratiet i Lurøy står sterkt. Alle kretsene i Lurøy kommune er representert i dagens kommunestyre, og alle er med å påvirke utviklingen. Denne muligheten forsvinner helt dersom man slår seg sammen med Rana. Og jeg sier helt fordi man med 1-3 representanter av 41 ikke vil ha den store påvirkningskraften. Det vil være umulig å se for seg at tidligere Lurøy kommune blir imøtesett med det vi har behov for framover i tid. « For øykommunene representerer kommunereformen en sentralisering, tapping av lokale oppgaver og tap av kontroll og innflytelse over eget samfunn. Det å kunne fortsette som egen kommune representerer et vern mot prioriteringskamper om knappe ressurser i en ny sammenslått storkommune. En kamp både innbyggere og kommuneledelsen tar for gitt at de vil tape som en utkant i utkanten.» (bygdeforskning.no)

At noen lokalpolitikere i Lurøy ikke velger å se på det vi har som en stor fordel er for meg veldig vanskelig å forholde seg til. Men konklusjonen sålangt er: Vi vet ikke hva framtiden vil bringe. Vel, det har vi heller aldri gjort, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi kan bare styre mot våre mål som egen kommune og jobbe for å bedre forutsettningene for vårt nærmiljø.

Til slutt vil jeg avrunde med en følelsesbasert påstand, så de som ikke tåler slikt får se bort fra dette. Da jeg flyttet til Lurøy innland for 6 år siden var det tre barn i barnehagen på innlandet. Vi var et sårt tiltrengt bidrag i forhold til videre drift, og ble ønsket hjertelig velkommen til lokalsamfunnet. Idag driftes samme barnehage på dispensasjon med 21 barn og har enda flere barn i kø for å komme inn. Jeg har ingen tro på at dette hadde vært en realitet i den nye storkommunen, der alt vil være fokusert på økonomisk styring og ikke nødvendigvis med tilretteleggelse for vekst i et samfunn som ligger så langt unna kommunesenteret.

Det vil kanskje komme utfordringer for Lurøy kommune framover. Men jeg satser at man i de kommende år fortsetter satser på fruktbare samarbeid som gir grunnlag både for stedsutvikling, industriutvikling og levende samfunn for hele regionen på Helgeland.

Iren Beathe Teigen

Politiker for Senterpartiet, Lurøy kommune

Les også

En kommune fra Trænfjorden til svenskegrensen vil ha et enormt potensiale for utvikling, og jeg synes prosjektet er spennende

 

Les også

Måten Rana kommune har behandlet sine egne bygder tegner ikke et pent bilde for fremtidige ranværinger i dagens Lurøy

Les også

Summen av muligheter og utfordringer gjør det riktig nå å satse mot en ny kommune sammen med våre naboer