Mange tar til orde for at 8. mars har utspilt sin rolle og at vi i Norge er likestilt. De som sitter i de viktigste stolene og har det øverste ansvaret for arbeidslivet og utviklingen i Norge har også denne oppfattingen.

Vi har kvinner som styrer landet. Man kan tenke, så bra! Kvinner på topp! Da er vi likestilt! Men er det slik? Mener de da at lik lønn for likt arbeid ikke er en del av likestillingen? I enkelte yrkesgrupper er det et GAP mellom kvinners andel av menns lønn, spesielt i høyere stillinger og blant fagarbeidere.

Statistikken viser, jo høyere utdanning, dess større lønnsforskjeller. I 2017 var kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86,6 prosent av mennenes lønn. Kvinner tjener i gjennomsnitt 13 prosent mindre enn menn. I enkelte yrker, for eksempel innen finanstjenester, er kvinners andel av menns inntekt kun 71 prosent.

Lik lønn for likt arbeid kan defineres på flere måter, og det finnes ulike oppfatninger på hva som ligger i begrepet. Å lønne kvinner og menn ulikt for samme arbeid er å anse som diskriminering og forbudt etter likestillingsloven §21.  Andre snakker om likelønn i betydning «lik lønn for arbeid av lik verdi» Det er mange som mener at typiske kvinneyrker verdsettes lavere enn typiske manneyrker, som gir lavere lønn til kvinner. Det er også en oppfatning av kvinner utsettes for «stillingsdiskriminering», seks av ti ledere er menn.

For hundre år siden var det ingen som reagerte på at kvinner tjente mindre enn menn. Det var mennene som skulle forsørge familiene. Kvinnene var stort sett hjemme og tok seg av hus og hjem. Først i 1959 ble prinsippet om lik lønn for likt arbeid slått fast i Norge, da regjeringen undertegnet ILO-konvensjon nummer 199.

Nå er det gått 60 år og vi kan slå fast at vi ikke er i mål. Vi er ikke likestilt når det gjelder lønn, derfor har 8. mars overhode ikke utspilt sin rolle. Vi trenger 8. mars som aldri før! Vi må stå sammen og fortsette å kjempe for et likestilt arbeidsliv der alle får lønn som fortjent, også kvinner!

Ha en god 8. mars!

Linda Eide, Leder Rana Arbeiderparti