Alderspaviljongen på Lurøy bør utredes brukt til bosetting av flyktninger

Med fokus på Aldersund!

Med fokus på Aldersund! Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Gruppeleder for Frp Lurøy mener det er på tide å gjøre noen politiske grep for å videreutvikle Lurøy.

DEL
Det foregår mange spennende ting i Lurøy og på Lurøy innland! Veibygging blir det og kraftutbygging er det. Nå er tiden inne for å gjøre noen politiske grep for å videreutvikle en allerede godt utbygd omsorgstjeneste på Lurøy innland!

Leserbrev Lurøy har en desentralisert struktur innen eldreomsorg! Og det er vi i Lurøy stolte av. Det skal fortsette! Det er også planer om en stor investering på boenheter til tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats. Posisjonen i Lurøypolitikken er enige om prinsippet at man skal søke å legge slike bygg der det foregår noe. Der det er aktivitet. Og gjerne i bygdas midte. Det er god grunn til å håpe at dette markerer et veiskille. Tidligere tenkte man nok litt annerledes. Men dagens brukere og dagens eldre stiller krav og forventninger på en annen måte enn tidligere. De vil være med, de vil bidra med noe. Det er opplagt lettere å få til når man er der det skjer!

Jeg kommer til på vegne av Lurøy å spille inn til kommunestyret i forbindelse med budsjettprosessen i kommunen følgende om et prosjekt som jeg mener er verd en nærmere utredning:

Lurøy kommune utreder muligheten til å bosette flyktninger. Det er tverrpolitisk enighet om at kommunen bør ta et samfunnsansvar og det jobbes godt med et prosjekt for dette. Tilgjengelige boliger er en av flere utfordringer. Jeg skal komme tilbake til dette.

Eldreomsorgen er et meget viktig område noe også regjeringen sier:

Regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020, omfatter tiltak for å styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse i sykehjem, hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud mv. Det er i denne satsingen besluttet at det skal utvikles en ny demensplan for bedre tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende og et nytt kompetanseløft for perioden 2016-2020. Det gis investeringstilskudd som skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide en plan som bygger på en forutsetning om netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

Altså er positive signaler om at det vil satses innen dette området.

Jeg vil ha utredet muligheten for å etablere en ny «alderspavljong» samlokalisert med nevnte boenheter for tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats og at dette søkes lagt til et område i umiddelbar tilknytning til havna i Aldersundet. Det vil ikke forundre meg om man kan «få» etablert nødvendig arealer i forbindelse med overskuddsmasse knyttet til FV 17-arbeidet. Får man dette til så er det ingen tvil om at det isolert sett vil bety veldig mye for enkeltindividet og også for lokalsamfunnet. Hvem vil ikke ha kortest mulig vei til butikken, båthavna og muligheten til å treffe folk man kjenner der?

Hva gjør vi så med Alderspavljongen? Min tanke er at den avvikles slik den er i sin nåværende bruk og aktiviteten flyttes til et nytt og moderne bygg med omsorgsleiligheter og de fasilitetene som skal være der, og vegg i vegg med andre brukere og bygdas herlige møteplass, havna! Pavljongen tilpasses og blir benyttet til bosetting av flyktninger! Visjonen kan bli virkelighet!

Kjell Ivar Vestå

Gruppeleder for Lurøy FrP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags