Naturvernforbundet vil påklage kommunens planer om å overlate driften, kontrollen og oppsynsoppgavene til Rana Snøscooterforening

Illustrasjonsfoto: Arne Forbord

Illustrasjonsfoto: Arne Forbord

DEL

LESERBREVDet politiske flertallet i Utvalg for miljø, plan og ressurs, dvs. representantene for Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Senterpartiet, vedtok 6. mars en innstilling til rekreasjonsløyper for snøskutere i Rana som bryter med viktige lovverk. Disse partiene gjorde det samme i 2016, og vi vet hvordan dét gikk. Fylkesmannen måtte underkjenne det endelige kommunestyrevedtaket. Denne gangen ligger det i tillegg an til at også Mattilsynet vil måtte underkjenne ett av løypeforslagene pga. brudd på Drikkevannforskriften og forutsetningene fra 2011 for å godkjenne Akersvatnet som ny hoveddrikkevannskilde i Rana. Saken skal opp i formannskapet 13. mars og kommunestyret 20. mars.

Løypeforslag 1) Umbukta – Riksgrensen: Fylkesmannen underkjente dette løypeforslaget forrige gang fordi kommunestyreflertallet manglet begrunnelse for å legge rekreasjonsløype for snøskuter i dette viktige friluftsområdet med A-verdi slik Motorferdselsloven krever. Det eneste politikerflertallet skriver i sin begrunnelse nå er at ”Kommunen finner at det ikke vil være vesentlige ulemper med en trasé over isen”. Rådmannen konkluderer med det stikk motsatte i sin innstilling, at området er særlig viktig for friluftslivet og at konsekvensene av en evt. skutertrasé kommer i uakseptabel konflikt med friluftsinteressene. At høringsuttalelsene fra hytteeiere i Umbukta og fra Rana Turistforening uttrykker at man frykter ødeleggelse av et av de desidert viktigste friluftslivsområdene i Rana, understreker rådmannens konklusjon.

Løypeforslag 2) Umbukta – Fisklausvatnet: Løypeforslaget går gjennom Langtjørnlia naturreservat, noe som i utgangspunktet er forbudt. Ei isfiskeløype har annenhver uke gått fra Umskardet til Fisklausvatnet. Isfiskeløyper kan i teorien omgjøres til en kommunal skuterløype om bruksvilkårene ikke endres, noe forslaget fra MPR ikke tar hensyn til. Fylkesmannen har tidligere avslått å flytte startpunktet til Umbukta. Flertallet har vedtatt å innlemme løypa som rekreasjonsløype ”på samme vilkår”, men altså fra Umbukta og hever fartsgrensen til 40 km/t, noe fylkesmannen i sin høringsuttalelse skriver vil være grunnlag for klage. Verre er det at denne løypa vil utløse innsigelse fra Mattilsynet i følge høringsuttalelsen. Betingelsen for å godkjenne Akersvatnet som hoveddrikkevannskilde i 2011 var at forurensningssituasjonen skulle opprettholdes på 2011-nivå. Ei evt. rekreasjonsløype vil medføre økt aktivitet og forurensning. I tillegg viser Mattilsynet til kommunens egen arealplan 2016 – 2028 (sikkert vedtatt av de samme politikerne) som sier at ”Det tillates ikke bygninger, anlegg eller virksomhet som kan skade drikkevannskvaliteten eller gi fare for akutt forurensning.”

Løypeforslag 4) Andfjell – Virvassdammen: Løypeforslaget vil gå gjennom Virvassdalen naturreservat. Flertallet vil omgjøre isfiskeløypa til rekreasjonsløype, men også her på nye og derfor ulovlige vilkår som tillatelse til stopp/rasting i mars og april. Dette vil utløse innsigelse fra Fylkesmannen, noe politikerne er fullt klar over. Forøvrig gjør Fylkesmannen oppmerksom på at isfiskeløyper fastsatt etter nasjonal forskrift §8 faller bort 19. juni 2021. ”Inntil da vil de imidlertid gjelde og kunne benyttes i samsvar med forskrift for den enkelte løype”. Det vil m.a.o. ikke hjelpe å omdøpe løypa til rekreasjonsløype, noe Rådmannen også påpeker. Etter 2021 vil løypa måtte stenge uansett.

To løypeforslag, 3) Østerdalen – Kallvatnet – Kvepsendalsbukta og 5) Melfjellet – kommunegrense Rødøy, er anbefalt av Rådmannen og innstilt også av SV. Naturvernforbundet i Rana og omegn er på linje med Venstre som går imot enhver rekreasjonsløype for snøskuter i Rana. Grunnene for dette er flere. Løypeforslag 3) vil også drenere til og forurense hoveddrikkevannskilden vår.

Rana kommune har i vedtak forpliktet seg til å redusere CO2-utslippet (eksklusive industrien) med 30% innen 2020 fra 1991-nivå. Klarer vi ikke engang å begrense unødvendig CO2-aktivitet som fornøyelseskjøring med snøskuter er, ligger vi dårlig an. Urørt og lite berørt natur er i ferd med å bli en mangelressurs, også i Rana, og vil bli enda mer attraktivt og verdifullt i framtida om det ikke åpnes for ytterligere tekniske inngrep. Dyrelivet og reindriften har videre sine klare rettigheter. Naturen skal også være til for dem.

Om det blir rekreasjonsløyper for snøskuter i Rana, så vil Naturvernforbundet påklage kommunens planer om å overlate driften, kontrollen og oppsynsoppgavene til Rana Snøscooterforening (jfr. Rådmannens innstilling side 2). Rana kommune må isteden påta seg det fulle driftsansvaret. Bare slik kan en på allmennhetens vegne ha bedre kontroll med at løypene brukes slik det er bestemt og ikke misbrukes som utgangspunkt for ulovlig kjøring og derved redusere konfliktene rundt tiltaket. Skulle dette medføre økt årsavgift for brukerne, så er det en pris de må finne seg i å betale.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn

Tage Vedal, leder

May-Lene Meyer

Frode Solbakken

Nina M. Kristiansen

Dag Johansen

Espen Dahl

Emma Sivertsen Rølvåg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags