”Det er langt dette landet, det meste er nord.”

Slik avslutter Rolf Jacobsen sitt dikt ”nord”. Det er en sannhet i diktet som ikke vil la seg benekte, for vi er kanskje ikke flest mennesker i nord, men vi har uten tvil mulighetene. Muligheter innenfor arbeidsplasser, verdiskaping og ressurser i form av mat og energi. Viljen til å investere har lært oss å bygge landsdelen, vi har investert i utvikling av våre naturressurser, fra havet til skogen, men også i fossile energikilder. Vi har hatt en lyst til å bygge landsdelen og vi har hele tiden prioritert investering i kunnskap. Vi har hatt et aktivt ønske om å gi alle kunnskap, plikter og rettigheter. Vår velstand er ikke en selvfølgelighet, men et resultat av en sterk samfunnsvilje til å utvikle landsdelen – vårt Nord-Norge.

Det er på tide at flere får opp øynene for de verdiene som ligger i landsdelen. I Norge er situasjonen den at arbeidsledigheten stiger, oljeprisene synker og vi ser nødvendigheten av å skape mange nye arbeidsplasser innenfor andre sektorer enn oljesektoren de neste 30 årene. Vi blir daglig konfrontert med de store utfordringene som vil oppstå med årene; miljøproblematikken, matmangel, behovet for energi og medisiner. Aldri tidligere har nordområdene vært viktigere, aldri tidligere har nordområdepolitikk vært så sentralt som nå.

Nord-Norge er den nye vekstdriveren i Norge innen industri og eksport. Bare Nordland alene har 28 prosent av Norges kystlinje, og står for 71 prosent av eksporten fra Nord-Norge, det viser hvor enormt potensiale som ligger bare i Nordland. Nord-Norge har en årlig gjennomsnittlig vekst i verdiskapningen på 9 prosent – mot 1,5 prosent for resten av fastlands Norge, i mine øyne er det hevet over enhver tvil at det er Nord-Norge vi nå må rette blikket mot. Til tross for alt potensialet vi har i landsdelen står vi ovenfor en hel del uløste problemstillinger også her, fraflytning er en av disse. Det betyr at vi må gjøre landsdelen til en attraktiv plass for mennesker å flytte til, og bo i. Vi må gjøre det attraktivt å vokse opp i landsdelen, studere i landsdelen, arbeide i landsdelen, få barn i landsdelen og bli gamle i landsdelen.

Det siste året har vi blitt presentert for den økende arbeidsledigheten i Norge. Det er særlig fallet i oljeprisen og konsekvensene det får for olje- og gassnæringen som gjør at antall arbeidsledige i Norge øker. Størst er økningen i arbeidsledighet i Rogaland. Næringslivet i Nord-Norge er derimot mer sammensatt og robust. På Agenda Nord-Norge sa Erna Solberg ”Nordland er det nye gullfylket”.

Arbeidsledigheten er fallende, vi høster av de ressursene naturen har å by på og vi setter eksportrekorder. Nordland er i vekst, en vekst som har kommet som følge av at vi ikke har gjort oss avhengige av en næring som er svært utsatt for internasjonal påvirkning, en næring som ikke vil vare evig – oljenæringa. Nordland har fisk, mineraler og fornybar energi. Når oljefylkene får høyere arbeidsledighet, og mister inntektskildene sine, vokser Nordland.

I Nordland har vi vellykkede satsninger som perler på en snor. Nova Sea på Lovund med oppdrettsanlegg langs hele Helgelandskysten, har en årsproduksjon på 45 000 tonn. Dette utgjør i underkant av 5 prosent av lakseproduksjonen i Norge og dét skal vi være stolte av. Også Rana Gruber AS som er en av landets største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, er det grunn til å være stolte over. Bedriften er en av de største industriarbeidsplassene i Nordland og et betydningsfullt kompetansemiljø for norsk mineralnæring.

I tillegg har vi fiskeriet som er en stor del av næringslivet over hele fylket. I 2014 ble det landet 559 391 tonn fisk fra fartøyer med Nordland som hjemstedsfylke. Bedriftene i Nordland omsatte i 2015 for 146 milliarder kroner, en oppgang på 5,2 prosent fra året før, i 2016 forventes en omsetning på 151 milliarder. Vi har bygd et bærekraftig fylke med en enorm verdiskaping, men vi har fremdeles et enormt potensiale.

Vilje til å investere og utvikle fylket kommer blant annet til uttrykk gjennom utbyggingen av ny E6 i veipakke Helgeland og den nye Hålogalandsbrua og utbyggingen av veinettet i og rundt denne i Narvik. Når alt dette står klart vil det åpne helt nye muligheter for fremkommelighet i fylket og samarbeid mellom industri og næringsliv. Polarled som strekker seg fra Møre og Romsdal til Aasta Hansteen-feltet åpnet helt nye muligheter for transport av gass fra Norskehavet til Europa, og ga viktige ringvirkninger i Nordland under produksjon og legging, blant annet gjennom Wascos etablering i Mo i Rana. Alt dette viser en vilje til utvikling fra næringslivet sin side, men også fra politisk hold.

Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja har blitt til en politisk maktkamp for hele Norge, en maktkamp hvor nei-siden så langt har gått seirende ut. Til tross for dette har vi ikke satt utviklingen på vent, i Nordland har vi klart å tenke nytt. For mens store deler av landet har gjort seg avhengige av oljen har Nordland måttet tenke i andre baner, resultatet av dette er en solid industri. Dette betyr ikke at vi aldri skal lete etter olje i de omtalte stedene, men ved en eventuell oljeutvinning i landsdelen må vi sørge for at de som skal arbeide med uthentingen har et ønske om å bosette seg og å bli boende.

Vi må satse på bærekraftige næringer, næringer som kan driftes av våre barn og barnebarn

 

Med eller uten olje, det er viktig at vi fortsetter å utvikle fylket, ja hele landsdelen for å gjøre den så attraktiv som mulig. Vi må skape nye arbeidsplasser, satse på forskning og videreutvikling av de næringene vi allerede har. Vi må satse på bærekraftige næringer, næringer som kan driftes av våre barn og barnebarn. På den annen side er det også viktig at vi søker kunnskap om de næringene som allerede eksisterer, verdiene som allerede finnes i landsdelen. I Nordland har vi satset på mennesker. La oss fortsette å satse og håpe at resten av landet retter blikket mot oss, for det er vi som er framtiden.

Sandra Tønne

AUF i Nordland.