Barna er fremtiden og må ikke bli skadelidende for å balansere kommunens budsjett

Av
DEL

LeserbrevRana SV ønsker å bedre levekårene for vanskeligstilte og styrke innsatsen mot fattigdom. Vi vil satse på forebyggende tiltak, råd og veiledning for å sikre at flere mennesker er i stand til å klare seg selv og å eie sin egen bolig.
Vi ønsker å videreføre NAVs prosjekt HOLF - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier slik at dette blir et tiltak på permanent basis. Prosjektperioden er frem til 31.12.19, så det haster å få gjort et vedtak slik at dette blir en permanent ordning.

Det er ca 100 000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge og her i Rana er det ca 300 barn som vokser opp i fattigdom/lavinntektsfamilie. Dette er totalt uakseptabelt og et politisk ansvar og dette vil Rana SV ta et politisk ansvar for.

Rana SV tok i 2018 initiativ til å fremme forslag i formannskapet at barnetrygd ikke skulle regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp stønad, et forslag som ble enstemmig vedtatt. Resultatet etter dette initiativet og vedtaket er nå at i Rana kommune regnes ikke barnetrygd som inntekt når det skal beregnes sosialhjelp stønad. 

Barnetrygden er en universell ytelse og en svekkelse av dette prinsippet er en svekkelse av alle velferdsordninger. Det er ikke akseptabelt at barn som allerede vokser opp i en meget vanskelig situasjon fratas en universell ytelse på grunn av foreldrenes økonomi. Barna er fremtiden og må ikke bli skadelidende for å balansere kommunens budsjett. 

Forskning viser at oppvekst i vedvarende lavinntektsfamilier gir ringvirkninger også inn i voksen alder. Barna og foreldrene opplever skam, isolasjon og utestenging, noe som setter spor livet ut. Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad og som oftes deltar overhode ikke i organiserte aktiviteter enn andre barn. De går dermed glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre utenom barnehage- og skoletid å få muligheter til å utvikle bl.a sosiale ferdigheter. 
Mange føler også på et sterkt utenforskap og ensomhet. Ungdom fra lavere sosiale lag mangler i større grad fortrolige venner enn andre og de er også mer utsatt for mobbing. 
Det er en signifikant sammenheng mellom dårlig familie økonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Dette kan slå ut i f.eks følelsesmessige problemer, adferd, hyperaktivitet og problemer med samhandling med jevnaldrende. 

Økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør både statlige og kommunale satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold. Sosial stønad er en ytelse som er ment som en akutt hjelp i en kritisk fase i personens eller familiens livssituasjon og ikke ment som en varig ytelse. 

Personer som har ytelsen Arbeidsavklaringspenger er nå presset til det ytterste ved at dagens regjering har avkortet tiden personer kan få denne ytelsen, noe som igjen medfører at mange som ikke er ferdig utredet ikke har noe annet valg enn å søke om sosialstønad. 

Noen andre kutt og avkortinger i tillegg til avkorting i arbeidsavklaringspengene dagens regjering har vedtatt som slår ekstra kraftig ut særskilt for personer som har dårlig økonomi fra før er: 
-kutt i bostøtte
-avkorting av dagpenger
-avkorting av uføretrygden
-kutt i fri rettshjelp
-kraftig underregulerte løpende pensjoner og realinntektsnedgang for   
alderspensjonister 
-mer enn 30% økning av el-utgiften 


Rana SV har som mål at ingen barn og unge skal vokse opp i fattigdom i Rana. I vår by skal alle barn og unge ha lik mulighet til lek, læring og mestring og Rana SV vil ta ansvar for at en av de mest økende ulikhetene i samfunnet vårt, deriblant å bekjempe fattigdom blant både barn, unge, voksne og seniorer og vi går til valg for å bekjempe denne kampen.

Iren-Marie Owe
Rana SVs 18. kandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags