«Det er ikke til å komme ifra at industriutvikling har både positive og negative sider – lokalt og globalt»

Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr, mener det sjelden er slik at de som roper høyest er de som har alle svar.

Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr, mener det sjelden er slik at de som roper høyest er de som har alle svar. Foto:

Av
DEL

Leserbrev

Norge har et ansvar for det globale miljøet - vi kan og bør bidra!

Vi må ta gode valg.

Det har vært sagt og skrevet mye klokt om utviklingen av Sjonfjellet. Et levende demokrati sikrer informasjon og kunnskap gjennom meningsutveksling. Det skal gi gode valg om felles framtid.

Når vi arbeider med å ta gode valg er det viktig å huske at de med høyest røst som regel ikke har alle svar. Svarene må vi finne sammen.

Det er ikke til å komme ifra at industriutvikling har både positive og negative sider – lokalt og globalt. Jeg mener Naturvernforbundet konsentrerer seg for ensidig om negative sider lokalt knyttet til den utviklingen vi ønsker å få til i Rana og Nesna kommuner.

Vindkraft kommer med de kostnadene naturinngrep medfører. Samtidig er de positive effektene vindkraft på Sjonfjellet og batteriproduksjon i Mo i Rana vil ha så store at vi mener svaret er klart: Bærekraftig utnyttelse av vindressursene som blåser over Sjonfjellet store deler av året kan utløse et nytt norsk bærekraftig industrieventyr med positive ringvirkninger lokalt og globalt.

Her kommer derfor et nytt innlegg jeg håper kan bidra til diskusjon og kunnskap som gjør at vi tar gode valg for Helgeland og verden. 

En batterifabrikk i Rana trenger finansiering og ren energi til forutsigbar pris

Vindkraft på land er den mest kostnadseffektive fornybare kraften Norge kan produsere i dag. Vi ser at Sjonfjellet kan produsere kraft ned mot 25 øre per KWt, sammenlignet med havvind som ligger på rundt 50-70 øre eller sol på tilsvarende nivåer, spesielt i Norge.

Norge har et enormt potensial for vindkraft og dersom vi bruker en begrenset del av vår natur kan vi gjennom å lage miljøvennlige battericeller gi vesentlige bidrag til elektrifisering av verdens transportsektor og derved gi et globalt løft til det grønne skiftet. For Norge vil elektrifisering via stor-skala produksjon av battericeller basert på vindkraft kunne bidra til 10.000-vis av nye framtidsrettede arbeidsplasser. I vårt batteriprosjekt i Rana, snakker vi om en høymoderne automatisert fabrikk med inntil 2500 avanserte arbeidsplasser.

På Sjonfjellet kan det produseres om lag 2,5 TWt med 115 moderne turbiner. Dialog med Nesna og Rana kommuner, reinæringa og andre vil avgjøre hvor mange turbiner vi eventuelt kan plassere ut i et slikt prosjekt. Batterifabrikken trenger 2,5-3,0 TWt og dette samsvarer om lag det Sjonfjellet kan produsere på årlig basis. Vi må i tillegg kjøpe kraft fra vannkraftaktørene for å balansere vindkraften med vannkraft i de dagene det blåser for mye eller for lite på Sjonfjellet. Dette er vi i samtaler med Helgeland Kraft om og en slik kontrakt gir en tilleggsverdi til vannkraften på Helgeland.

Dersom vi får utvikle en vindpark på Sjonfjellet vil batterifabrikken være sikret kraft til svært konkurransedyktige priser og vi vil ha sikret egne opprinnelsessertifikater fra Sjonfjellet for de neste 25 årene. Dersom vi må kjøpe hele kraftmengden og opprinnelsesgarantier utgjør dette en økt kostnad på minst 8 øre per KWt, eller 30 prosent økning i kraftkostnaden i dagens marked. Opprinnelsesgarantier har de senere årene blitt stadig dyrere, og hva disse kan bli priset til i fremtiden er et åpent spørsmål. For investorene i batterifabrikken vil denne prisdifferansen (25 øre mot 33 øre per KWt) ses på som en egenkapital, hvilket vi vurderer å være av stor betydning for å få fullfinansiert både så-kapital-runden vi nå er inne i, og til å til å få inn investorer for investeringskostnader på i størrelsesorden 16-18 milliarder sent i 2020 og tidlig i 2021.

Vi har i dag ingen garantier for overskudd av ren kraft i Nordland i framtiden

Et av hovedpoengene til motstanderne av utvikling av Sjonfjellet er at det er et stort kraftoverskudd i Nordland, det er riktig, men det er på årlig dvs gjennomsnittlig basis. Så langt jeg har forstått er det ikke lenger siden enn i fjor at det var import av kraft til Nordland og at kraftprisen skjøt opp til 50 øre per KWt. Dersom Naturvernforbundet og andre skulle få gjennomslag for ikke å utvikle miljøvennlig, grønn kraft fra Sjonfjellet, og vår batterifabrikk bruker 2,5 - 3 TWt jevnt fordelt over året vil det etter min forståelse jevnlig bli situasjoner der kraftprisen til forbrukere på Helgeland vil bli langt høyere enn de er i dag, og en kan enkelt se for seg strømpriser i framtida på 50 øre per KWt og høyere, dette kommer i tillegg til nettleie, statens avgifter og moms.

La oss samarbeide om gode valg

Freyr AS ønsker å planlegge utviklingen av Sjonfjellet vindpark i nært samarbeid med de berørte parter, Nesna og Rana kommuner og reinæringa samt andre brukere av fjellet. Vi tror det er fullt mulig å løse dette i en dialog der alle må kompromisse og vi som utbygger må kompensere økonomisk for ulemper som til slutt ikke kan kompromisses bort.

Dersom vi får til dette i felleskap er sannsynligheten for at vi får realisert batterifabrikken vesentlig styrket og vi ser frem til å være med og utvikle Helgeland med omland av underleverandører til både vindpark og i langt større grad til batterifabrikken med sine 2500 direkte arbeidsplasser.

Helgeland kan produsere og selge verdens grønneste batterier basert på verdens grønneste kraft, og vi kan gi et viktig bidrag til avkarbonisering.  Batterier, fra vår fabrikk i Mo, basert på grønn kraft reduserer CO2-utslippet med 4 millioner tonn årlig sammenlignet med batterier produsert i Kina eller i Tyskland. Norge får dessuten eksportinntekter og arbeidsplassene. 

Rask avkarbonisering av transportsektoren for å bidra til å løse de globale klimautfordringene er nødvendig for Norge og verden. Norge er et av de land som bidrar mest til CO2 utslipp per innbygger og vi drar nytte av det i vår daglige velferd. Hver fjerde krone i vårt statsbudsjett kommer fra oljeinntektene. Norge har derfor et spesielt ansvar for å bidra til avkarboniseringen og det globale miljøet.

Godt valg!

Torstein Dale Sjøtveit

Styreleder

Freyr AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags