Er Rana Arbeiderparti blitt et lovløst parti?

MOTSTAND: Tage Vedal og Camilla Bjugn, henholdsvis styreleder i Naturvernforbundet Nordland og leder i Rana og omegn lokallag, nekter gi opp kampen mot de mange snøscooterløypene.

MOTSTAND: Tage Vedal og Camilla Bjugn, henholdsvis styreleder i Naturvernforbundet Nordland og leder i Rana og omegn lokallag, nekter gi opp kampen mot de mange snøscooterløypene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ber Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gripe inn overfor Rana Arbeiderparti.

DEL

Er Rana Arbeiderparti blitt et lovløst parti?

LeserbrevÅpent brev til Ranaordfører Geir Waage (AP) og leder i Rana Arbeiderparti, Linda Eide.

Rana Arbeiderparti sin gruppe i Utvalg for miljø-, plan og ressurs (MPR-utvalget) stemte den 20/10 sammen med Høyre, Frp og Senterpartiet for et løypenett på ti snøskuterløyper i Ranafjellene, derav åtte løyper på tvers av gjeldende lover og forskrifter som var gjort grundig rede for i rådmannen og teknisk etat sine saksdokumenter (som for øvrig fant grunnlag for to løyper). Rana Arbeiderparti sine representanter gjorde m.a.o. sin beslutning mot bedre vitende. Dette reiser flere alvorlige og prinsippielle spørsmål ved Arbeiderpartiet sitt lederskap og seriøsitet i Nord-Norges 3. største kommune. Og det reiser spørsmål ved Arbeiderpartiet sin troverdighet i miljøspørsmål som sådan, et parti som på landsbasis vil framstå som miljøvennlig og for det grønne skiftet.

For det første, siden 2011 har Akersvatnet vært hovedvannforsyningen i Rana kommune og forsyner 20400 ranværinger med drikkevann. Mattilsynet satte som vilkår for å godkjenne det nye Mo Vannverk at 2011-situasjonen m.h.p. motorisert ferdsel skulle opprettholdes, og dette gjelder også nedslagsfeltet, dvs. Kallvatnområdet og alle bekkeløp/innsig ned til Akersvatnet. Videre står det i gjeldende forskrift av 04.12.2001 nr. 1372 Om vannforsyning og drikkevann (”Drikkevannsforskriften”) § 4 at all forurensning av drikkevann er forbudt. Til tross for dette har altså Arbeiderpartiets gruppe i MPR-utvalget stemt for seks - 6 - snøskuterløypeforslag (alt. 6, 7, 7b, 9, 12 og 13) som vil bli liggende direkte i Akersvatnet sitt nedslagsfelt! Er virkelig Rana Arbeiderparti villig til med åpne øyne å bryte Mattilsynets forutsetninger fra 2011 samt Drikkevannsforskriften fra 2001 av hensyn til et lite mindretall av Ranas 11000 husstander, dvs. de ca. 2150 som har snøskuter? Forurensningstrykket fra disse evt. seks snøskuterløypene i Akersvatnets nedslagsfelt kommer til å bli enda større fordi  løypene vil bli åpne for tilreisende fra nabokommuner og Sverige. Vi tror det store flertallet av Ranas befolkning er meget interessert i å få vite hvorvidt såkalt fornøyelseskjøring med snøskuter virkelig skal veie tyngre enn rent drikkevann.

For det andre er to av løypene som Rana Arbeiderpartis gruppe stemte for i MPR-utvalget, alt. 6 Andefjell – Virvasshytta – Revet, Kallvatnet og alt. 12 Umbukta – Fisklausvatnet, foreslått lagt gjennom hvert sitt naturreservat. I rådmannen/teknisk etat sine saksdokumenter er det gjort grundig rede for den nye Motorferdselforskriften i utmark som H-/Frp-regjeringen fikk vedtatt i juni 2015. Her kan man lese i § 4a fjerde ledd, sitat: ”Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.” Dette presiseres i Klima- og miljøverndepartementets merknader som også er gjengitt i rådmannen og teknisk etat sine saksdokumenter. Kan dette  egentlig bli tydeligere, ordfører Geir Waage og leder i Rana Arbeiderparti, Linda Eide?

Vi tror det store flertallet av Ranas befolkning er meget interessert i å få vite hvorvidt såkalt fornøyelseskjøring med snøskuter virkelig skal veie tyngre enn rent drikkevann

For det tredje, løypealternativ nr. 3 Bolna – grense Sverige, nr. 4 Krokstrand – grense Sverige og nr. 7 Østerdal – Hammerhaugen, Kallvatnet – Blediken vil gå gjennom dokumentert leveområde for fjellrev. Fjellreven er imidlertid utpekt som prioritert art i en egen forskrift fra Klima- og miljøverndepartementet av 23. januar 2015. I § 3 i denne forskriften står det, sitat: ”Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av fjellrev er forbudt. Som ødeleggelse regnes fysisk ødeleggelse av fjellrevhi, herunder tomme hi, og andre handlinger som er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten.” En evt. snøskuterløype vil helt klart forstyrre fjellreven og bryte med Fjellrevforskriften. Dette  tok også rådmannen konsekvensen av, men ikke Rana Arbeiderpartis gruppe i MPR-utvalget.

For det fjerde, den nye Motorferdselsforskriften § 4a fjerde ledd stiller følgende betingelser vedr. reindriftsnæringen, sitat: ”Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.”  og med dette menes i følge Klima- og miljøverndepartementets merknader til §4a at de ikke skal forstyrre flytteleier, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. Nå har både reindriftsnæringen selv og Fylkesmannen i Nordland i sine høringsuttalelser uttalt at 11 av de 13 skuterløype- forslagene vil ha sterk negativ konsekvens (-3) for næringen. Vedtaket Rana Arbeiderparti sin gruppe i MPR-utvalget var med på, kan m.a.o. ikke karakteriseres på annen måte enn overkjøring av reindriftsnæringen og Motorferdselsforskriftens §4a. Ønsker Rana Arbeiderparti å fordrive reindriftsnæringen?

Blir Rana Arbeiderparti sitt standpunkt i snøskutersaken stående, faller Arbeiderpartiets troverdighet som et seriøst, lovlydig og miljøvennlig parti. Vårt spørsmål til Arbeiderpartiets ledelse ved partileder Jonas Gahr Støre er derfor om de vil sitte rolig å se på at dette skjer i Nord-Norges 3. største kommune.

Naturvernforbundet i Rana og omegn

Camilla Bjugn, leder

Tage Vedal, May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen, Dag Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags