Nordland fylkeskommune har kjøpt en analyse av flyttestrømmer i fylket. Analysen følger de som var født i årene 1970-1974 i perioden da de var 15-40 år gamle. Analysen skiller mellom Bodø, ni senterkommuner og de øvrige omlandskommunene. Det skilles mellom kvinner og menn og mellom de som vokste opp i kommunen og ny-tilflyttere.

Vi kan ta utgangspunkt i Bodø som er den viktigste vekstkommunen i Nordland. I dette utvalget hadde Bodø høy andel bofaste og mange tilflyttere og videreflyttere. Det siste forklares nok av at mange tar høyere utdanning i Bodø. Høy andel bofaste, som ikke flytter ut av fødekommunen, har nok en hovedforklaring i at Bodø er en kommune med vekst og mange muligheter.

De 34 omlandskommunene er motstykket til Bodø med lav andel bofaste, mange fraflyttere og få tilbakeflyttere. De hadde også få ny-tilflyttere og videreflyttere. Dette er et kjent mønster og trenger ikke forklaring.

Sjøl Nesna med sin høyskole er lik de andre omlandskommunen. De er annerledes ved at antallet ny-tilflyttere og videreflyttere er høyt. Av de ni senterkommunene er det Rana som er mest lik Bodø, og vi skiller oss fra Bodø på en annen måte enn de øvrige åtte.

Rana har nemlig flere bofaste og færre fraflyttere enn Bodø. Når befolkningsveksten er tilnærmet null betyr det at Rana har lavt antall ny-tilflyttere og videreflyttere. Dette gjelder for både innenlandsk flytting og innvandring.

Analysen skiller også på kvinners og menns flytting. Ikke uventet er menn i alle gruppene mer bofaste enn kvinnene. På den annen side er det overvekt av kvinner blant ny-tilflyttere. Og tilflytterkvinner har lavere tendens til å flytte videre enn menn. Det er typisk at flyttebalanse er bedre for kvinner enn for menn.

Analysen forteller noe om flyttemønsteret i Nordland fra 1985 og fram til i dag. For Rana var denne perioden preget av omstilling. Det ble færre industriarbeidsplasser mens offentlig tjenesteyting økte. Jeg hadde nok forventet at omstillinga i Rana ga økt flytting. Men slik har det altså ikke vært. Og ikke har vi vel hatt flere arbeidsløse.

Mange vil se det som positivt at vi har mange bofaste. Jeg er ikke så sikker på det. Det betyr lav utskiftingstakt i befolkninga og et biprodukt kan være at vi mangler kraft til nyskaping og vekst.

Trond Ørjan Møllersen

språkrøkter

Følg på: Facebook