Rana går inn i 2018 med over 26.000 innbyggere. Vi må tilbake til midten av 70-tallet for å finne like høge befolkningstall. Den gangen, rundt 1975, var det fordi Rana hadde en stor andel barn og unge mennesker. I 2014 passerte Rana igjen over 26.000 innbyggere. Nå er det fordi Rana har en høy og økende andel middelaldrende og eldre mennesker. Antallet unge har gått kraftig ned. Det er veksten i antallet eldre som gjør at folketallet i Rana over tid øker svakt (se diagram nederst i saken).

En vellykket omstilling rundt 1990 ga Rana flere ben å stå på, tilbud om interessante arbeidsplasser for begge kjønn, og et samfunn preget av stå-på-vilje med evne til nyskaping og konkurransekraft i nasjonal og internasjonal toppserie. Optimisme og omstillingsevne snudde nedgang i befolkning til oppgang. Årsaken var nye og flere arbeidsplasser. Tilbud om arbeid var døren til unge mennesker. Det viser historien, og slik er det fortsatt.

Stadig færre unge

Trenden for antall sysselsatte er dessverre negativ i flere bransjer, i både privat og offentlig sektor. Selv om det er positiv kraft i viktige næringer skapes det for få nye arbeidsplasser til å oppfylle målet om vekst til 30.000 mennesker i Rana. Dette er symptomatisk for både Rana og hele regionen.

Bykommunene Vefsn og Alstahaug har en enda mer alderstynget befolkning enn Rana, og i småkommunene på Helgeland er det jevnt over enda høyere snittalder enn i bykommunene. Ikke bare foreldes vi. Helgeland har færre i innbyggere i 2018 enn i 1990. I samme periode har det i Norge vært en økning på over 1 million mennesker. Vi har vært gjennom tiår med ‘all time high’ i norsk økonomi, likevel er befolkningsveksten fraværende på Helgeland, og demografiutviklingen urovekkende.

Flere arbeidsplasser er svaret

Vekst i befolkning må skapes gjennom at ungdommen velger Helgeland, og skal dette skje må de tilbys interessant arbeid. Ingen velger Helgeland for å gå ledig. Norge og verden er åpen for at dyktige mennesker kan velge selv, akkurat som næringslivet når det velger hvor det skal investeres i nye markeder og arbeidsplasser.

Siste årene er det investert mye i nye leiligheter i Rana. Dersom det bygges 100 nye leiligheter pr år tilsvarer dette ca. 500 mill. kroner i salgsverdi. Det er et betydelig beløp. Det er positivt at investorer og banker ser potensialer for verdiskaping og avkastning på bygging i regionen.

En vedvarende vekst i etterspørselen etter leiligheter fra middelaldrende og eldre, krever imidlertid at unge mennesker etterspør etablert boligmasse. Disse unge menneskene velger ikke Rana og Helgeland uten et attraktivt tilbud om arbeid. Rana har mange unge mennesker i alderen 16-24 år (3.200 personer). Hvor velger disse å bosette seg etter endt skolegang? Der de kan få tilbud om interessant arbeid – selvsagt.

Ny flyplass – jetmotor for vekst

Vår region trenger en ny `jetmotor` for å utløse vekstpotensialer i potente næringer som bl.a. industri, sjømat og reiseliv. Den nye flyplassen vil gi evige og bransjeuavhengige muligheter. En rullebane på 2.500 meter vil åpne Helgeland for hele verden. Det er den store forskjellen på 2.500 meter vei og 2.500 meter rullebane. Vi taper muligheter og landet inntekter for hvert år som går uten et godt flytilbud.

I juni 2017 besluttet et samlet Storting at flyplassen skal bygges. Det var et historisk vedtak. Det kom til gjennom et godt samarbeid med Rana kommune og regionen på tvers - fra Træna i vest til Hattfjelldal i øst. Regionen kom endelig fra et ønske over 40 år om en stor flyplass, til et vedtak i Stortinget om at det skal bygges. Oppstart skal skje så raskt som mulig med lokale midler.

Investering med stor avkastning

Polarsirkelen Lufthavnutvikling har i samarbeid med Rana kommune nå laget en plan for gjennomføring som kan gi oppstart allerede i 2018 – i tråd med Stortingets vilje om oppstart raskest mulig.

Vi rigger oss med nye metoder for utbygging. Disse er utviklet av blant annet statlige Nye Veier som har demonstrert hvordan store veiprosjekter kan gjennomføres både raskere og til betydelig lavere kostnad enn man tidligere trodde var mulig. Vi følger opp den positive viljen nasjonalt med å få på plass en gjennomføringsavtale med statlige myndigheter.

Regjering og Storting har som kjent besluttet å stille opp med 1,5 milliarder kroner betinget av at Rana kommune og næringslivet bidrar med inntil 600 mill. kroner.

Det betyr at både Rana kommune og næringslivet i regionen skal investere realkapital i det tiltaket som skal bidra mest til vekst i arbeidsplasser, befolkning og fremtidig Helgelands-økonomi. Ny flyplass er en viktig del av svaret på hvordan vi skal trekke til oss flere unge mennesker. Samtidig vil investeringen gi milliarder i avkastning til bedriftene og regionen gjennom innsparte kostnader, økt verdiskaping og økte skatteinntekter.

 

Alder pr. 1/1 Endring 1995-2017 Prosent  
0-14 år -449 -9%  
15-29 år -445 -8%  
30-44 år -1.042 -19%  
45-59 år +1.212 +27%  
60-74 år +1.045 +32%  
+75 år +630 +41%  
Totalt: +951 +3,8%  

Henrik Johansen

Daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling