Det er galskap å omdefinere beiteområder for rein og sau til rovviltområder

Utsatt: Reindrifta som er helårsbrukere av beiteland er mest utsatt for tap til alle arter rovdyr.

Utsatt: Reindrifta som er helårsbrukere av beiteland er mest utsatt for tap til alle arter rovdyr.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannens forslag om sammenhengende rovviltsoner må avvises, skriver Johan Kappfjell.

DEL

LeserbrevFylkesmannen i Nordland har foreslått å flytte bjørneforvaltningsområdet inn i kjerneområdet for sørsamisk reindrift. Å flytte problemet til et annet område er for lettvint og direkte hodeløst. Eksistensgrunnlaget for det sørsamiske samfunn og reindrifta blir alvorlig truet ved at beiteområder og kalvingsland for rein blir omgjort til rovviltsoner. Folkerettens beskyttelse av folks levesett, går foran Bern–konvensjonen om beskyttelse av rovdyr, og må vektlegges i denne anledning.

Det virker som om Fylkesmannen med sitt forslag omdefinerer kalvingsland for rein og beiteområder for rein og sau, til rovviltområder. Reindrifta som er helårsbrukere av beiteland er mest utsatt for tap til alle arter rovdyr: jerv, gaupe, ørn og bjørn. Dette har konsekvenser for de yrkesutøvere som har beitedyr i rovviltsonene.

Det foreslås større sammenhengende forvaltningssoner for jerv på østsiden av E6 i Nordland. Dette er tradisjonelle reinbeiteområder, og det legges ekstra byrder på de som har sine bruksområder i de foreslåtte forvaltningssonene.

I og med at reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige ennå ikke er vedtatt, er reineiere på norsk side forhindret i å bruke konvensjonsbeitene på svensk side. Dette gir seg utslag i at vinterbeitene må utnyttes maksimalt. Med rovvilt i området blir det et betydelig ansvar og psykisk press på de som har beitedyr i sonen.

Fredet rovvilt som gjør skade på tamrein og sau i prioriterte beiteområder, skal kunne tas ut på en effektiv og hurtig måte, og tiltak må iverksettes for å begrense skadeomfanget.

Vi er meget betenkt over Fylkesmannens forslag til forvaltningssoner, og anmoder Sametinget, sammen med rein- og saueeiere om å innlede samtaler med Fylkesmannen i Nordland med det siktemål å redusere rovviltsonene.

Johan Kappfjell

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags