Rana-skolen skal være helsefremmende og ivareta elevenes fysiske og psykiske helse. Det må være ressurser til å gripe inn når problemene oppstår

I leserbrevet skriver Iren-Marie Owe Soleng fra Rana Ap blant annet om rus og psykiatri i skolen. Illustrasjonsfoto fra Ytteren skole.

I leserbrevet skriver Iren-Marie Owe Soleng fra Rana Ap blant annet om rus og psykiatri i skolen. Illustrasjonsfoto fra Ytteren skole.

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Ap skal satse på rus og psykiatri.

DEL

LESERBREVLokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel – eller psykisk helseproblem, de skal forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Det er en kontinuerlig prosess å sørge for gode og forsvarlige tjenester som fordrer at virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedringer. Kommunen bør tilby et variert utvalg av lavterskeltilbud, som del av sitt helhetlige tjenestetilbud.

Kommunen bør ta et hovedansvar for å ha tilbud til personer med psykiske og/eller rus helseproblemer som forventes å bli milde og kortvarige. I behandlingsalliansen mellom bruker og tjenesteutøver bør det vektlegges – tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpasning. Med mer alvorlig og tunge rus og/eller psykiske problemer er det spesialisthelsetjenesten som må trø til for disse brukerne. Ingen skal oppleve diskriminering, forskjellsbehandling eller mangel på likestilling pga. psykisk sykdom eller rusmiddelproblemer.

Mange mennesker opplever psykiske vansker eller rusmiddelproblemer i en kortere eller lengre periode i livet. Noen trenger bistand fra tjenesteapparatet, andre kommer seg ut av problemet ved egen hjelp eller med støtte fra familie og venner. Noen lever med alvorlige problemer over lang tid, og har behov for omfattende hjelp og støtte fra tjenesteapparatet, familie og venner – (for dem som har ett nettverk).

Kommunene må kunne tilby rask hjelp med lav terskel. Kommunen bør påse at bredden av tjenester er tilpasset personer med ulike behov med hensyn til både problemets art, alvorlighetsgrad og varighet. Kommunen og spesialisthelsetjenesten bør samarbeide om å styrke lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aktiv involvering av brukeren og valg av behandling og tjenester er en demografisk rettighet og en politisk og faglig målsetting. Utfordringen ligger i hvordan og i hvilken grad politikere, administrative ledere og tjenesteutøvere i praksis setter brukeren i sentrum for valg, prioriteringer av virksomheten. Dette vil Rana AP gjøre noe med.

Rana AP har som en rød tråd i kommunevalgprogrammet at det skal satses på rus og psykiatri, da med satsing på forebygging, helhetlig og samordnet og tidlig behandling av rus og psykiske lidelser.

I programmet står det;

Barnehage – trygg oppvekst – barna og familien skal ha hjelp til rett tid, ikke minst med psykiske utfordringer. Derfor er det så viktig at det tette samarbeidet mellom barnevern, helsevesen, barnehage, skole og PPT fortsetter.

Grunnskolen – kunnskap og mestring – Rana-skolen skal være helsefremmende og ivareta elevenes fysiske og psykiske helse. Det må være ressurser til å gripe inn når problemene oppstår.

Helse- og sosialtjenester, omsorg – Rana AP skal arbeide for å styrke det kommunale arbeidet innen rus og psykiatri.

En helhetlig satsing som vi i Rana AP mener er av stor nødvendighet. Retten til et forsvarlig tjenestetilbud må være lik uansett hvor en bor i landet. Det må være lik praksis og satsing fra kommune til kommune, det være seg fra tidlig forebygging av psykiske helseproblemer til livsviktig hjelp i krisesituasjoner.

Så hvis du ønsker at det skal satses på rus og psykiatri i Rana kommune de neste fire årene – stem Rana AP!

Iren-Marie Owe Soleng, kandidat for Rana Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags