18 næringslivsaktører i åpent brev: Vi har vanskelig for å tro at det som skjedde i fylkestinget kan omtales som «forsvarlig saksbehandling»

Fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det kan ikke oppfattes som forsvarlig saksbehandling at omfattende endringer i samferdselsstrukturen i Nordland, blir forelagt fylkestinget til beslutning, uten reell forutgående høring, skriver 18 næringslivsaktører i åpent brev til Fylkesmannen.

DEL

LeserbrevKlage på saksbehandling og vedtak i Nordland fylkeskommune, fylkestingssak 143/17 - Fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland.

Det vises til Nordland fylkestings samling i oktober d.å og deres vedtak i sak 143/17 – Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland. Undertegnende næringslivsaktører på Onøy/Lurøy vil med dette anmode fylkesmannen i Nordland om å oppheve vedtaket, eller på annen måte se til at vedtaket blir omgjort. Begrunnelsen for dette er gitt i det følgende:

I mai 2015 ble det vedtatt igangsatt et prosjekt i regi av fylkesrådet kalt «nytt samferdselskart». Utredningen forelå i januar 2017 og ble sendt på høring 1. mars s.å. Høringsfristen var først 1.juli, men ble senere utsatt til 15. august 2017. I september sendte fylkesrådet en sak til fylkestinget, fylkestingssak 143/17.

Saken som fylkestinget fikk er på de fleste områder, vesentlig forskjellig fra utredningen som ble sendt på høring. Utredningen ble av fylkesrådet heller ikke tatt med som vedlegg til fylkestingssaken, kun kort referert til innledningsvis i saksdokumentene.

Det er vår oppfatning at når det er så store og vesentlige forskjeller mellom det som ble sendt på høring og saken som ble presentert for fylkestinget, burde den blitt sendt på en ny høring, før saken ble oversendt fylkestinget. Det ville gitt mulighet for å få den nye saken opplyst, herunder gitt innspill på feil og mangler.

Det kan ikke oppfattes som forsvarlig saksbehandling at omfattende endringer i samferdselsstrukturen i Nordland, blir forelagt fylkestinget til beslutning, uten reell forutgående høring.

Under fylkestingsbehandlingen ble ytterligere forslag fremmet, blant annet et forslag om at Nordlandsekspressen sitt anløp på Onøy ble flyttet til Stokkvågen og at Helgelandspendelen/ Trænaruten fikk anløp samme sted. Forslaget fikk flertall på fylkestinget. Flytting av NEX sitt anløpssted og korrespondansen med Helgelandspendelen, fra Onøy til Stokkvågen innebærer flytting av et viktig knutepunkt i et samferdselsmessig utfordrende område.

Flytting av knutepunktet var ikke tema verken i utredningen, eller i saken for fylkestinget. Endringen vil forlenge reisetiden for befolkning og næringsliv på øyene, med de negative effekter det har for steder som ikke har andre alternativer enn sjøverts transport. Endringen ble gjort uten forutgående faglig vurdering av for eksempel økonomi, korresponderende ruter, tilgjengelig fartøy og effekter for transportbehov i området. Vi stiller oss også tvilende til om endringen i det hele tatt er gjennomførbar, eksempelvis ut fra krav om tilstrekkelig natthvile for mannskapet i Helgelandspendelen/Lokalbåt Træna.

Vi har vanskelig for å tro at det som skjedde i fylkestinget kan omtales som «forsvarlig saksbehandling». Det er utfordrende for de som er avhengig av et velfungerende samferdselstilbud i et utsatt område å oppleve at et viktig knutepunkt flyttes fra et sted til et annet, gjennom et «benkeforslag» i fylkestinget, uten grundig faglig vurdering og høring i hos de berørte i forkant. Denne form for saksbehandling skaper betydelig usikkerhet for befolkning og næringsliv i Nordland, med de konsekvenser det har for næringslivets investeringer og folk flest sin bolyst.

I tillegg til uklarheter om NEX og Helgelandspendelen, er det også forvirrende informasjon om den interne båtruten i Lurøy. Det er videre skissert i saken at det skal være flere direkte ruter mellom Lovund og Stokkvågen, samtidig som man fjerner en av tre ferger i Lurøy/Træna-sambandene, uten at konsekvensene for berørte steder er redegjort for.

Alternative reiseveier for eksisterende transportbehov eller hvilke kompenserende tiltak som må iverksettes for å opprettholde reisemulighetene mellom øyene, er heller ikke diskutert. Det forhold at næringslivet i øyområdet er tett integrert og gjensidig avhengig av hverandre og at hele området fungerer som et felles serviceområde, er ikke engang nevnt i saken.

Vi oppfatter forslagene i fylkestingsak 143/17 som ødeleggende for de mange servicebedriftene som finnes på øyene i området. Det er derfor ekstra forunderlig at forslagene ikke er grundigere saksbehandlet og at det ikke i større grad er gitt mulighet for berørte å komme med kommentarer til forslagene fylkesrådet har fremmet. Spesielt ikke i en sak som kan ha stor negativ effekt på utviklingen av næringslivet i et viktig maritimt orientert område i Nordland, som fylket selv omtaler som «gullkysten».

Oppsummert så mener vi at vedtaket berører en rekke næringsaktører i Lurøy direkte, uten at vi har fått mulighet til å påvirke vedtaket på en forsvarlig måte. Vedtaket bygger på en sak som er mangelfullt utredet og der effekter av endringer i liten grad er diskutert. Det finnes omtrent ikke vurderinger av alternative reiseveier for passasjerer og gods for de stedene som blir fratatt dagens tilbud. Fylkesrådet påpeker selv at de økonomiske vurderingene er svært usikre. Det kan også reises tvil om deler av vedtaket kan gjennomføres i praksis.

Saksgangen og vedtaket i fylkestinget, skaper betydelig usikkerhet for om det er «liv laga» for oss som næringsutøvere i de berørte områdene. Det er dette som er begrunnelsen for anmodningen til fylkesmannen om å omgjøre vedtaket. Dersom det er mulig å nullstille prosessen og starte på nytt, vil vårt ønske være at prosessen gjennomføres etter metodikken i plan- og bygningsloven. Da er en sikret at alle er hørt og at alle problemstillinger er forsvarlig og faglig håndtert, før saken kommer til politisk beslutning.

Med vennlig hilsen

Lurøy Bygg AS, Yttergården Nina Bentzen, Håkon Lund AS, Lurøy Gård Malin og Skjalg Nordås, Lurøy Rorbuer AS, Onøy Maskinstasjon Matts Bentzen, Helgeland Båtservice AS, Yngve Bentzen, Lurøy Byggevare AS, Helgeland Adventure AS, Nargtind AS, Elektronisk Verksted Bartosz Picher, Lurøyveiding AS, Onøy Taxi Trond Arne Larsen, Lurøy Bygg og Regnskap AS, Innergården Bent Harald Sund, Elektro Helgeland AS, Tor Kristian Guravik

De som i denne omgang har stilt seg bak dette representerer en omsetning på ca 210 mill, og sysselsetter ca 100 personer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags